Jaunas tehnoloģijas sēklu pirmssējas sagatavošanai un sējai

Sēklām ir liela nozīme ražas iegūšanā, jo tās nodrošina labu sējumu sadīgšanu, veicina veselīgu un produktīvu augu veidošanos, ierobežo sējumu nezāļainību, paaugstina mēslojuma izmantošanas efektivitāti. No agrotehnikas viedokļa būtisks ir sēklu sadīgšanas ātrums. Ja graudaugu sēklas pēc sējas sadīgst 3-7 dienās, tad daudzām ārstniecības un aromātisko augu un dārzeņu sugām raksturīgs ļoti lēns dīgšanas ātrums, piemēram, dillēm, koriandram, timiānam, burkāniem, sīpoliem 21-24 dienas, kliņģerītei līdz 14 dienām. Rezultātā šo sugu sējumos sadīgst nezāles, kuras nomāc lēni dīgstošos kultūraugus, un tās ir grūti ierobežot konvencionālajā un jo īpaši bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Projekta īstenošanas laiks: sākās 2019. gada 1. martā un beigsies 2021. gada 28. februārī.

Vadošais partneris: nodibinājums Vides risinājumu institūts

Partneri: SIA “Vidzemes mežsaimnieks”, SIA “Damuižnieki”

Projekta mērķis:

Veicināt sadarbību starp partneriem lauksaimniecības nozarē un pētniecībā, lai:

-Izstrādātu jaunas tehnoloģijas lēni dīgstošu augu sēklu pirmssējas sagatavošanai;

-Izstrādātu risinājumus sagatavoto sēklu izsējas tehnoloģijām;

-Veicinātu nozares konkurētspēju, daloties ar projekta ietvaros gūtajām zināšanām dažādām mērķauditorijām.

Aktivitātes:

-sēklu diedzēšanas tehnoloģiju izstrāde, tai skaitā izmēģinājumi ar diedzēšanas vidēm, sēklu apvalkošanas risinājumu mēģinājumi, sēklu pirmssējas sagatavošanas tehnoloģijas prototipēšana;

-sēklu izsējas tehnoloģiju izstrāde, tai skaitā diedzēto sēklu testēšana lauka apstākļos, kā arī jaunu sējas tehnoloģiju izstrāde;

-projektā iegūto zināšanu pārnese dažādām mērķauditorijām, tai skaitā informācijas izplatīšana EIP tīklā, partneru tīmekļa vietnēs un semināros.

Sasniegtie rezultāti:

Projekta rezultāta izstrādātas divas tehnoloģijas sēklu pirmssējas sagatavošanai un sējai. Pirmā tehnoloģija paredzēta sīpolu, burkānu, koriandra un diļļu sējai un paredz sēklu iediedzēšanu ūdens vidē pirms sējas, lai panāktu sēklu straujāku sadīgšanu lauka apstākļos. Sēklas lauka apstākļos izsēj izmantojot šķidra gela kapsulas – sēklas tiek ievietotas modificētas cietes gelā un kopā ar gelu izsētas uz lauka.

Otra tehnoloģija paredzēta burkānu, diļļu, kliņģerīšu un timiāna izsējai. Šī tehnoloģija paredz sēklu iediedzēšanu pirms sējas ūdens vidē ar sekojošu sēklu iekapsulēšanu nātrija alginātā. Kapsulēšana noris sēklas ievietojot nātrija alginātā un tad iepilinot kalcija hlorīdā, lai ap sēklu veidojas algināta kārtiņa, kas sēklu pasargā no izžūšanas un mehāniskiem bojājumiem.

Iegūtās zināšanas izplatītas partneru tīmekļa vietnēs, EIP tīklā, kā arī nozares semināros – zinātniski pētnieciskajās konferencēs “Vecauce – 2020”, kā arī “Līdzsvarota lauksaimniecība 2021”.

Projekta administratīvais vadītājs: Valts Līcis, valts.licis@videsinstituts.lv

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Ieva Mežaka, ieva.mezaka@videsinstituts.lv

Projekta kopējais finansējums: 99115,02 eiro tai skaitā publiskais finansējums

In English

Seed quality is important to obtain high yield as it contributes to high germination rate, promotes seedling vigour and weed competitiveness and increases nutrient use efficiency. Germination rate is important for agrotechnology. Cereal seeds germinate in 3 to 7 days whereas for seeds of medicinal and aromatic plants germination can take 21-24 days.  or harvesting because they differ the volume of cropping promotes healthy and productive plants, limits the weeds, increases the efficiency of fertilizer application. From production point of view the efficiency of seeds sprouting is one of the most important factors. Seeds of crops after sowing takes 3 to 7 day to sprout but most seeds of medicinal and aromatic plants and vegetables takes 21 to 24 days to sprout. As a result, weeds have time to grow and suppress the crops with slower germination rate. Weed control is challenging for conventional and even more organic farming.

Project duration: March 2019 – February 2021

Leading partner: Institute for Environmental Solutions

Partners: SIA “Vidzemes mežsaimnieks”, SIA “Damuižnieki”

Objective:

Create and support cooperation between entrepreneurs in agriculture and science, in order to:

-develop new technologies for pre-sowing seed preparation for plants with slow germination;

-develop solutions for technologies of sowing of the pre-sowing prepared seeds;

-disseminate knowledge gathered during the project via various communication channels to contribute to development of the sector.

Activities:

1.development of the technology fo seed germination that includes testing in various germination environments, development of solutions for seed coating, prototyping technologies of seed prepearing in pre-sowing period;

2.development of technologies for seed sowing that includes testing of germinated seeds under field conditions and development of new sowing technologies;

3.dissemination of the knowledge that is gathered during the project to different audience

Project administrative manager: Valts Līcis, valts.licis@videsinstituts.lv

Project scientific manager: Ieva Mežaka, ieva.mezaka@videsinstituts.lv

Total budget: 99115,02 EUR, including public financing