Jaunāko tehnoloģiju izmantošana nezāļu ierobežošanai laukaugu sējumos integrētajā audzēšanas sistēmā

Projekta īstenošanas laiks ir no 2020.gada 17.februāra līdz 2022.gada 16.februārim.

Sadarbības partneri ir MZI Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Svētes pagasta zemnieku saimniecība "Vilciņi-1".

Projekta mērķis ir izpētīt jaunākās paaudzes augsnes apstrādes tehnoloģiju efektivitāti nezāļu  ierobežošanā un iespējas samazināt augsnē esošo nezāļu sēklu dzīvotspēju, lai mazinātu saimniecībā izmantoto ķīmisko herbicīdu apjomu lauka pupu un kviešu sējumos.

Projekta ietvaros paredzēts saimniecībā pārbaudīt divas jaunas augsnes apstrādes tehnoloģijas:

 1)Augstas precizitātes laukaugu rindstarpu kultivatoru, ar kuru iespējams kultivēt graudaugu (un lauka pupu) sējumus. Augstā precizitāte tiek panākta ar optisko sensoru, kas nosaka lemešu atrašanās vietu attiecībā pret sadīgušajiem kultūraugiem un vajadzības gadījumā to automātiski pārvietot un centrēt rindstarpā;

2)Rotējošas ecēšas, kurās izmantotais tehnoloģiskais risinājums ļauj tās izmantot nezāļu ierobežošanai graudaugu un lauka pupu sējumos, pēc kultūrauga sadīgšanas, jo tas nodara būtiski mazāku kaitējumu kultūraugam, salīdzinot ar klasiskām zaru ecēšām.

Projektā tiks arī analizēta augsnes sēklu banka, un laboratorijas/siltumnīcas apstākļos novērtēta vairāku līdzekļu (bioloģiskie preparāti, kuri veicina nezāļu sēklu noārdīšanos augsnē) efektivitāte, lai samazinātu augsnē esošo nezāļu sēklu dzīvotspēju. Efektīva nezāļu ierobežošana ļauj kultūraugiem pilnvērtīgi izmantot augsnē esošās barības vielas, saņemt pietiekamu saules gaismu, kā arī sējumā ir labāka aerācija un līdz ar to mazāka iespēja, ka sējumā attīstās augu patogēni. Izmantojot jaunās augsnes apstrādes tehnoloģijas, ir plānots samazināt herbicīdu apstrādes skaitu, kas nepieciešams nezāļu ierobežošanai sējumos, ja projekta gaitā izmantotie agregāti uzrādīs nepieciešamo efektivitāti nezāļu ierobežošanā un netiks būtiski ietekmēti ražas rādītāji.

Ierīkojot lauka izmēģinājumu 2021. gada pavasarī z/s „Vilciņi-1” lauka pupu sējumā ar sekojošiem augsnes parametriem: ir velēnu karbonātaugsne, smags smilšmāls un agroķīmiskajiem parametriem: pHKCl 7.1, P2O5 91.3 un K2O 62.4 mg kg-1, organiskās vielas saturs 2.4%. Lauks – līdzens, drenēts. Priekšaugs ziemas rapsis. Pēc rapša ražas novākšanas iesēta starpkultūra (griķu, zirņu un auzu maisījums). Pupas iesētas 08.04.2020., izsējas norma 505 kg ha-1 (55 augi m2), sēklu iestrādes dziļums 5 cm, rindstarpu attālums 30 cm (sējmašīna Horsch Focus).

Izmēģinājums ierīkots ražojošā sējumā, kurā iekārtoja četrus parauglaukumus (platums – 33 m, garums – 310 m), kuri kopā aizņēma 4 ha no kopējās lauka platības. Izmēģinājuma parauglaukumos lietoti divi augsnes apstrādes veidi: 1. arts rudenī (darba dziļums 18 cm, Kverneland PG-100-8) un 2. lobīts pavasarī (darba dziļums 18 cm, Kockerling Vector 800 rugaines kultivators). Visos izmēģinājuma variantos lietoti herbicīdi rudenī. Savukārt pēc pupu sējas herbicīdi lietoti divas reizes. Pirmo reizi 06.05.2020. Fenix 1.0 L ha-1 + Basagran 1.0 L ha-1 un otro reizi 26.05.2020. Basagran 1.0 L ha-1 (1. tab.). Pupām sadīgstot un veģetācijas periodā nezāles ierobežotas ar rotējošajām ecēšām (darba dziļums līdz 1 cm Einböck, AEROSTAR) un rindstarpu kultivatoru (darba dziļums no 1 līdz 2 cm, Einböck, CHOPSTAR). Pirmās 4 apstrādes veiktas ar rotējošām ecēšām un tad divas – ar rindstarpu kultivatoru. Lauka pupu sējumā veiktas 6 nezāļu uzskaites, izmantojot 0.25 m2 lielu rāmīti un nezāļu zaļās un sausās masas uzskaite. Nezāļu uzskaites veiktas 24 stacionārās vietās katrā no izmēģinājuma parauglaukumiem, kuras atzīmēja ar bambusa mietiņiem. Katrā nezāļu skaita uzskaitē noteica nezāļu sugas, katras sugas īpatņu skaitu un katras sugas īpatņu maksimālo un minimālo garumu un attīstības stadiju.

Veicot 1.gada rezultātu analīzi secināts, ka mehāniskās nezāļu ierobežošanas metodes bija mazāk efektīvas rapša-sārņauga un baltās balandas ierobežošanā, salīdzinot ar apstrādi ar herbicīdiem. Savukārt lauka vijolītes ierobežošanas efektivitāte bija līdzīga dažādām mehāniskās un ķīmiskās ierobežošanas metodēm. Citu nezāļu sugu īpatsvars kopējā nezāļu masā ir atkarīgs gan no metodes efektivitātes, gan no nevienmērīgas nezāļu izplatības laukā. Ar nezāļu mehānisko ierobežošanu ir potenciāli iespējams daļēji aizvietot nezāļu ierobežošanu ar herbicīdiem, bet ir nepieciešams veikt vairāk pētījumu par tās efektivitāti pret dažādām, to skaitā daudzgadīgajām, nezāļu sugām.

Projekta attiecināmās izmaksas 96684,46 EUR un publiskais finansējums 87016,00 EUR.

Kontaktpersona: Viktorija Zagorska, e-pasts: viktorija.zagorska@llu.lv

Informāciju sagatavoja: Viktorija Zagorska