„Cietes kartupeļu ražošanas cikla tehnoloģijas posmu pilnveidošana un ieviešana”

2018. gada 1. martā Agroresursu un ekonomikas institūtā uzsākts LAP programmas pasākuma „Sadarbība” apakšpasākuma 16.2 „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” projekts „Cietes kartupeļu ražošanas cikla tehnoloģijas posmu pilnveidošana un ieviešana”.

Akronīms: JOGLA

Projekta sadarbības partneri:

Vadošais partnerisAgroresursu un ekonomikas institūts

SIA „Aloja Starkelsen”

Zemnieku saimniecība „Tūži”

Projekta vadītājs: Dr.agr. Ilze Skrabule

Projekta realizēšanas laiks: 2018.gada 1. marts - 2021. gada 28. februāris

Projekta mērķis:

Pilnveidot kartupeļu cietes izejvielu ražošanas cikla tehnoloģiju:

-nodrošinot kvalitatīva sēklas materiāla pieejamība  (AREI)

-izveidojot efektīvu audzēšanas tehnoloģiju un ieviešot audzēšanā augstražīgu šķirni ar stabilu cietes saturu (Tūži),

-nodrošinot ekonomiski izdevīgu cietes ražošanu (Aloja Starkelsen).

Plānotās darbības mērķa sasniegšanai:

Sēklaudzēšanas posms

PBTC, pirmsbāzes un bāzes sēklas audzēšanas tehnoloģijas pilnveidošana atbilstoši šķirnes ‘Jogla’ īpatnībām.

Cietes ražošanas izejvielas audzēšana

Ražošanas izmēģinājums.

Fungicīdu pielietojumu, ņemot vērā šķirnes izturību.

Izvērtēta šķirnes audzēšanas efektivitāte, novērtējot ražu.

Pārstrāde cietē

Izvērtēta kartupeļu ražas transportēšanas, pārstrādes un cietes ieguves efektivitāte.

Informācija par projekta norisi tiks sniegta dažādos semināros un lauka dienās, publicēta EIP tīklā, www.arei.lv un www.kartupeli.lv

Paredzamie projekta rezultāti:

Latvijā izveidotas šķirnes ieviešana nodrošina pilnu ražošanas ciklu no sākotnējās sēklaudzēšanas līdz pārstrādes produktam tieši Latvijas ražotājiem. Tas paaugstina lauku saimniecību dzīvotspēju, ienesīgumu un sadarbību.

Realizējot projektu, tiks sniegts ieguldījums šādos LAP mērķa virzienos:

- Zināšanu pārnese un inovāciju veicināšana lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku apvidos;

 -Lauku saimniecību dzīvotspējas un visu lauksaimniecības veidu konkurētspējas uzlabošana visos reģionos un inovatīvas saimniecību tehnoloģijas un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu veicināšana, īpaši uzlabojot visu lauku saimniecību ekonomiskos rādītājus un veicinot lauku saimniecību pārstrukturēšanu un modernizēšanu, jo īpaši, lai pastiprinātu dalību tirgū un virzību uz tirgu, kā arī lai veicinātu lauksaimnieciskās darbības dažādošanu;   

-Resursu efektīva izmantošana un atbalstīšana pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības nozarē, palielinot enerģijas izmantošanas efektivitāti lauksaimniecībā un pārtikas pārstrādē.

Projektā veiktās darbības veicinās šādu LAP prioritāšu īstenošanu:

-pilna cikla ražošanas nodrošināšanu no primāro lauksaimniecības produktu ražotāja līdz gatavās produkcijas pārstrādātājam, sadarbībā rodot kompleksu ilgtspējīgu risinājumu, kas skar gan primāro ražotāju, gan pārstrādātāju;

-lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšanu vietējai izejvielai;

-ekonomisko rādītāju uzlabošanu lauku saimniecībās un lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos, ievērojot ilgtspējas principus;

-lauksaimniecības un mežsaimniecības resursu saglabāšanu un efektivitāti, ievērojot ilgtspējas principus, samazinot mēslošanas līdzekļu un pesticīdu lietošanu, saglabājot ar lauksaimniecību saistītu ekosistēmu.

Sagatavoja Ilze Dimante

AREI Priekuļu pētniecības centra Laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļas pētniece.