Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana piena lopkopības vidē

Īrijas dienvidrietumi.

Sākuma datums-plānotais beigu datums: sākās 2018.gadā un turpināsies līdz 2022.gadam.

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir izveidot un ieviest rentablu, uz rezultātiem balstītu pieeju, kā saglabāt, uzlabot un atjaunot dzīvotni intensīvi izmantojamās lauksaimniecības zemēs, pārmērīgi neietekmējot lauksaimniecisko ražošanu.

Tiks īstenoti šādi konkrēti mērķi:

1. Attīstīt, ieviest un izvērtēt inovatīvas iespējas, kā atjaunot, saglabāt un uzlabot lauksaimniecības zemes ilgtspēju;

2. Uzlabot komunikāciju un informācijas izplatīšanu par Īrijas lauksaimniecības zemes  bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

3. Sekmēt lauksaimniecības pārtikas ražošanas sektora tirgus pieprasījuma izveidi, lai lauksaimnieki varētu nodrošināt ekoloģiskus pakalpojumus.

Projekta apraksts:

Sadarbībā ar iesaistītajiem lauksaimniekiem izveidot bioloģiskās daudzveidības pārvaldības plānu (Biodiversity Management Plan – BMP), kurā tiek noteiktas prioritārās darbības, lai uzturētu/stiprinātu dzīvo dabu lauksaimniecības zemēs. Saimniecībās darbības notiks lauksaimniecībā izmantojamās zemes dzīvotnē ietverot dabiskās meža platības, lauku robežas, ligzdošanas laukus, piekrastes buferzonas un veicot dzīvžogu pārvaldību, ziemas stublāju saglabāšanu kukurūzas laukos, dīķu veidošanu, saimniecībās esošo dzīvotņu saglabāšanu, ligzdošanas un sikspārņu būru uzstādīšanu, grauzēju un invazīvo sugu kontroli.

Tiks veikts veģetācijas tipu daudzveidības, augu, putnu, sikspārņu un apputeksnētāju monitorings, izmantojot bāzes datus un nepārtrauktus pētījumus.

Plašāka informācija: https://ej.uz/2e94