Akmeņu relokācijas metodes aprobācija grūti apstrādājamu, akmeņainu augšņu fizkālmehānisko īpašību uzlabošanai

Projekta īstenošanas laiks: no 2020. gada aprīļa līdz 2023. gada maijam.

Sadarbības partneri: LLU Lauksaimniecības fakultāte, Z/S ”Kalna Viesītes”

Projekta mērķis ir izvērtēt akmeņu relokācijas metodes ietekmi uz augsnes fizkālmehānisko īpašību izmaiņām un metodes piemērotību akmeņainu augšņu sakārtas uzlabošanā, kā arī tās ekonomisko lietderību. Izmēģināmās iekārtas aprobācija nodrošinās lielāku un kvalitatīvāku daudzgadīgo zālāju ražu, samazinās zemes apstrādei paredzēto degvielas daudzumu, ieguldītās cilvēkstundas un tehnikas uzturēšanas izmaksas. Zemes apstrādes rezultātā plānots uzlabot augsnes aramkārtas fizikālmehāniskās īpašības, kas dos iespējas grūti apgūstamās, akmeņainās augsnēs ierīkot kvalitatīvus ilggadīgo zālāju sējumus. Tas nodrošinās kvalitatīvu lopkopībai nepieciešamo barības bāzi, īpaši integrētajā un bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā. Šī metode var sniegt iespēju izmantot lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas līdz šim uzskatītas par grūti apgūstamām un mazražīgām.

Plānots, ka pētāmā akmeņu relokācijas metode tiks salīdzināta ar tradicionāli lauksaimniecībā esošo akmeņu nolasīšanas metodi, bet kā otru kontroles variantu izmantojot lauku, kur akmeņi atstāti nenolasīti. Atbilstoši minētajai shēmai visos monitoringa laukos tiks salīdzinātas augsnes sakārtu fizikālmehānisko īpašību izmaiņas un daudzgadīgo zālāju raža.

Pētnieki skaidro, ka projektā sagaidāmie rezultāti ir vairākkārtīga zemes apstrādei paredzēto degvielas daudzuma, ieguldīto cilvēkstundu un tehnikas uzturēšanas izmaksu samazināšana. Projekta realizācijas pirmajā posmā veikta pētāmās vietas apsekošana, monitoringa lauku izvēle, tai skaitā uzsākta pētāmās teritorijas detalizēta augšņu izpēte un relokācijas iekārtas aprobācija reālos lauka apstākļos.

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas: 100 000.00 eiro.

Kontaktinformācija: Ieva Erdberga, ieva.erdberga@llu.lv

Informāciju sagatavoja: Ilze Vīķe