7. Agrovides pasākumi

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU

Iesniegtie jautājumi Skaidrojums
1. Visa dokumentācija (mēslošanas plāns, lauku vēsture, kaitīgo organismu monitorings, augu aizsardzības līdzekļu uzskaite) no 2023. gada tikai LIZ pārvaldības sistēmā, vai ne?

Atbild ZM:
Jā. Par VAAD LIZ pārvaldības sistēmu tiek gatavoti arī atsevišķi MK noteikumi.

2022-12-14

2. Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām - Tā kā jānodrošina 2 ha uz 1 bišu saimi, bioloģiskajam biškopim, ja nepietiek savas bioloģiski sertificētās platības, tad ko viņš dara? Saņem 60 eiro tikai par tām saimēm, kurām ir savi bioloģiski sertificēti lauki?

Atbild ZM:
Pasākuma LA10.4 “Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām”  ietvaros jebkurš biškopis var  īstenot apputeksnēšanas pakalpojumu uz jebkādu lauku – savu vai cita lauksaimnieka, par kuru ir saņemts saskaņojums. Bioloģiskais biškopis dravo uz tādām platībām, kas nav pretrunā ar sertificēšanas noteikumiem, bet uz šo atbalstu var pieteikt nesertificētu platību (piemēram, tādu, kas ir no novietnes atļautajā 3km rādiusā, vai ceļojošā dravniecībā par ko LDC ir iesniegts atbilstošs ziņojums par bišu stropu pagaidu pārvietošanu).
2022-12-14

3. Plānots, ka lauksaimniekiem ar 2023. gadu,  uzņemoties jaunas 5 gadu saistības, būs papildus jāpagūst 40h mācību kurss. Jautājums - cik vecs izglītības dokuments par iepriekšējos gados apgūtajām 160h tiks ņemts vērā vai vispār tas tiks darīts?

Atbild ZM:
KLP Stratēģiskajā plānā ir noteikts, ka visiem agrovides t.sk. bioloģiskā lauksaimniecība, atbalsta saņēmējiem “daudzgadu saistību periodā apgūst tematisko kvalifikācijas celšanas kursus”. Līdz ar to, šobrīd Ministru kabineta noteikumu projektā paredzēts, ka  “atbilstošā dokumenta izdošanas datums nav agrāks par 2023.gada 1. janvāri”. Tiem, kas 160h būs noklausījuši pirms šī datuma, līdz 2027.gada 31.maijam būs jānoklausās tikai 40h kurss.
2022-12-14

4. Vai paliek spēkā nosacījumi saistībā par tauriņziežiem, papuvi, ieņēmumiem kā bija līdz šim? Atbild ZM:
Jā.
2022-12-14
5. Vai sertifikācija arī notiks tāpat kā līdz šim, ka reizi gadā brauc inspektors no bioloģiskās sertifikācijas institūcijas un veic sertifikāciju? Atbild ZM:
Jā.
2022-12-14
6. Vai būs ražošanas plāns jāgatavo? Kādā formā tas notiks – arī līdz konkrētam datumam jāiesniedz caur LIZ pārvaldības sistēmu? Atbild ZM:
Jā, ražošanas plāns ir un būs jāgatavo, saskaņā ar sertificēšanas prasībām. Par ražošanas plāna formātu vēl šobrīd notiek diskusijas.
2022-12-14
7. Vai esošā plānošanas perioda apgūtās mācības (piem. BDUZ un Bioloģiskās) derēs jaunajam periodam?

Atbild ZM:
Atbilstošā dokumenta izdošanas datums nevarēs būt agrāks par 2023.gada 1. janvāri. Atbalsta pretendentiem būs pieejami jauna satura kursi, kuri jānoklausās līdz 2027.gada 31.maijam.
2022-12-14

8. Attiecībā uz VAAD LIZ pārvaldības sistēmu - Vai BDUZ lauku vēsture arī ir jāiesniedz uz noteiktajiem datumiem, vai to var darīt pēc lauka novākšanas? Tas pats ar BLA aktivitāti.

Atbild ZM un VAAD:
Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes procesā, gala lēmums nav pieņemts un nosacījumi var tikt precizēti. Iespējams, ka tiks dota izvēles brīvība ievadīt informāciju noteiktu dienu laikā pēc notikumu vai arī ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15. septembrim.
LIZ pārvaldības sistēmā informāciju var ievadīt uzreiz pēc veiktās darbības uz lauka.
2022-12-14

9. Agrovides pasākumā “Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām” atbalsts tiek piešķirts par saimniecības ha?
Kā tas tiks aprēķināts par cita lauksaimnieka piederošajiem ha, kas tos piesaka maksājumiem?
Kas notiek, ja bišu saimju skaits ir atšķirīgs no 2 saimes/LIZ ha (lielāks vai mazāks, piemēram 60 saimes un 27 ha, vai 30 saimes un 27 ha). Vai piešķirs par tiem ha, kuros tiek nodrošināts atbilstošais blīvums?
Atbild ZM:

Katrs atbalsta pretendents piesaka tik ha, par cik vēlas saņemt šo atbalstu. Piesaka gan savus, vai cita lauksaimnieka, - saņemot par to attiecīgu saskaņojumu, kas jāuzrāda pēc LAD ikreizēja pieprasījuma. Lai noteiktu par cik ha iespējams saņemt atbalstu, tiek skatīts cik atbalsta pretendentam ganību sezonā (15.maijs-15.septembris) Lauksaimniecības datu centrā ir reģistrēti bišu stropi. To skaitu dalot ar 2, ir iegūstams maksimālā atbalsttiesīgā platība. Tātad, 60/2=30ha, taču pretendents ir pieteicis tikai 27ha, par ko tiks piešķirts atbalsts. Pretendentam savlaicīgi jāskatās vai pašam pietiek platība, par ko saņemt atbalstu jeb ir jāvienojas ar citu lauksaimnieku, kas iedod saskaņojumu uz savu lauku īstenot apputeksnēšanas pakalpojumu t.i. šajā gadījumā par iztrūkstošajiem 3 ha. Otrā gadījumā: 30/2=15ha. Tātad, persona uz atbalstu var pieteikt tikai 15ha. Līdzīga pieeja ir arī citiem atbalsta veidiem, kur par zālāju platībām ir jānodrošina minimālais liellopu blīvums t.i. par cik ha tas tiek nodrošināts, par tik arī tiek saņemts atbalsts.
2022-12-14

10. Vai Bišu atbalstu biškopji var saņemt tikai par LIZ ha, ko darīt tiem, kuri bites gana mežā (vai kaimiņa platībmaksājumu kritērijiem neatbilstošās pļavās)?

Atbild ZM:
Tiem biškopjiem, kam nav pašiem sava LIZ, ko pieteikt uz platību maksājumiem, dodas pie cita lauksaimnieka un saņem no tā saskaņojumu par piekrišanu, ka uz konkrētajiem laukiem biškopis īstenos apputeksnēšanas pakalpojumu, kas jāuzrāda pēc LAD ikreizēja pieprasījuma. Svarīgi ievērot, ka ja uz šo atbalstu pieteiktie lauki atrodas tālāk nekā bišu produktīvais lidojums, papildus Lauksaimniecības datu centrā pēc fakta būs jāiesniedz ikreizējs ziņojums par stropu pārvietošanu, kurā norāda bišu stropu skaitu, pārvietošanas sākuma un beigu datumu, laiku, vietu (kadastra numuru).
2022-12-14

11. Agrovides pasākumiem visiem nepieciešamas apmācības - vai piesakoties jābūt uzreiz, vai varēs apgūt 5 gadu laikā?
BDUZam , ja ir 16 h apmācības, tad 40 h apmācības – vai visām 40 h būs jābūt par BDUZ apsaimniekošanu, vai kā savādāk?

Atbild ZM un LAD:
Tiek plānots, ka atbilstošas būs dažādu veidu apmācības, kas būs izietas laikposmā no 2023.gada janvāra sākuma, līdz 2027. gada maija beigām. Dažādus tematiskos kursu varēs kombinēt, kā arī aizvietot jeb kombinēt, ja pretendents pieteiksies uz vairākām agrovides intervencēm.
2022-12-14

12. 2023.g. ir paredzēta tikai BDUZ 1-6 klasei, jautājums, kas notiks ar 0 klases BDUZ tie tiks iekļauti augstākā kategorijā vai tie pazudīs vispār un kad būs redzami aktuālie BDUZ slāņi ar korektām kategorijām?

Atbild ZM un LAD:
Atbilstoši jau 2014-2020 plānošanas periodā izstrādātajiem normatīvajiem aktiem t.sk. saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmu, sabiedrībai tika darīts zināms, ka Dabas aizsardzības pārvalde īsteno tā saukto “Dabas skaitīšanu”. Lai nodrošinātu 2014-2020 plānošanas perioda pasākumu vides mērķu īstenošanu un samazinātu risku zaudēt bioloģiski vērtīgos zālājus, tika atļauts noteikt, ka šīs platības, ar ko jūsu jautājumā norādiet “0”klase, ir atbalsttiesīga, bet tikai līdz perioda beigām. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu bāzē “OZOLS” sākot ar 2023. gadu tiek uzturētas tikai tādas platības, kas atzītas par Biotopiem t.sk. zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm zālājos. Vēršu uzmanību, ka “0” klases zālāji nav Biotopi, tie ir ilggadīgie zālāji, kurus iespējams ilgtermiņā var pārveidot par zālāju biotopiem, izstrādājot atbilstošu satura projektu, par ko jāinteresējas Dabas aizsardzības pārvaldē.
0 klases BDUZ slānis tiks izņemts no kartēm. Jaunās BDUZ klases kartēs būs redzamas uz 2023.gada sākumu, tiklīdz no DAP būs saņemta aktuāla BDUZ slāņu informācija.
2022-12-14

13. Kā ir ar mācībām (BDUZ, BLA), ja iepriekšējā periodā tās ir apgūtas, vai jāiet no jauna mācīties?
BLA un BDUZ shēmās strādājošajiem derēs vecie kursi vai jāiet no jauna? Kuri kursi kam derēs?

Atbild ZM:
Tiek plānots, ka atbilstošas būs dažādu veidu apmācības, kas būs izietas laikposmā no 2023.gada janvāra sākuma, līdz 2027. gada maija beigām. Dažādus tematiskos kursu varēs kombinēt, kā arī aizvietot jeb kombinēt, ja pretendents pieteiksies uz vairākām agrovides intervencēm. Viena un tā paša satura kursi nav jāiet – jāizvēlas citi atbilstošie.
2022-12-14

14. Vai BLA pasākumam būs nepieciešami ieņēmumi? Vai BLA būs vajadzīgi ienākumi?

Atbild ZM un LAD:
Šobrīd netiek plānotas izmaiņas šajā jautājumā - BLA pasākumā kā līdz šim būs nepieciešami minimālie ieņēmumi.
2022-12-14

15. Kādēļ uz Agrovides pasākumu Paaugstinātas labturības prasību un emisiju mazināšana lopkopībā nevar pieteikties zirgu audzētāji un bioloģisko lopu audzētāji?

Atbild ZM un LAD:
Paaugstinātas labturības prasību un emisiju mazināšana lopkopībā ir veidotas ar mērķi samazināt esošās amonjaka un SEG emisijas. Atsilstoši emisiju ziņojumiem, konvencionālie liellopi ir vieni no lielākajiem emisiju radītājiem. Bioloģiskajiem lauksaimniekiem ir atsevišķa atbalsta intervence LA11 “Bioloģiskā lauksaimniecība”, kuras ietvaros ir paredzēts maksājumus lopkopība sektoram.
Bioloģiskajiem lauksaimniekiem ar lopiem ir pieejams papildus zālāju atbalsts, ja uz zālājiem nodrošinās vismaz 1 LielV/ha (izņemot zirgus un briežus).
2022-12-14

16. Tie, kas, piemēram, turpina IDIV saistības, vai apmācības būs obligātas?

Atbild ZM un LAD:
Jā, visiem atbalsta pretendentiem 5 gadu laikā (saistību periodā) ir jāiziet kvalifikācijas celšanas kursi, jo šajos kuros patērētais laiks ir iekļaus arī aprēķinātajā atbalsta likmē, kā arī mācības ir iespējams iziet bez maksas vai ar daļēju līdzfinansējumu, vai par maksu. Mācību formas ir dažādas t.sk. attālināti. Mācību saturs ir ļoti plašs un atšķirīgs.
2022-12-14

17. Par Agrovides pasākumu mācībām –lopkopjiem visu laiku jābūt pie ganāmpulka un nav laika un iespēju braukāt apkārt pa mācībām, it sevišķi, ja viņš ir ieguvis visu līmeņu lauksaimniecisko izglītību.

Atbild ZM un LAD:
Jā, visiem atbalsta pretendentiem 5 gadu laikā (saistību periodā) ir jāiziet kvalifikācijas celšanas kursi, jo šajos kuros patērētais laiks ir iekļaus arī aprēķinātajā atbalsta likmē, kā arī mācības ir iespējams iziet bez maksas vai ar daļēju līdzfinansējumu, vai par maksu. Mācību formas ir dažādas t.sk. attālināti. Mācību saturs ir ļoti plašs un atšķirīgs.
Plānots, ka arī šajā periodā mācībām varēs pilnvarot kādu citu personu, kas ir cieši saistīts ar klienta saimniecību.
2022-12-14

18. Ja ir BDUZ, putnu dzīvotnes, kad nevar pļaut, vai, kad labāk pļaut?

Atbild ZM:
Atbalsta intervencē LA10.5. “Zālāju biotopu apsaimniekošana” ir paredzēts, ka putnu dzīvotnēs pļaušana ir atļauta no kārtējā gada 1.jūlija. Pļaut atļauts tikai vienu reizi sezonā un ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15. septembrim.
2022-12-14

19. Agrovide LA 10.4. Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām. Vai un kādas būs atbalsttiesīgās kultūras, ja uz viņām nodrošinās 2 saimes/ha?

Atbild ZM:
Atbalsta intervencē LA 10.4. “Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām” ir paredzēts, ka šim atbalstam var pieteikt jebkuru kultūrauga lauku, kas ir vismaz 0,1 ha liels un tas ir ieļauts Lauku atbalsts dienesta lauku blokā.
Pats svarīgākais kas ir jāievēro, ka kopējā atbalstam pieteiktā platība ir ne mazāk kā 10,0 hektāri, ja bites ir iekļautas bioloģiskā saimniekošanas sistēmā, un 15,0 ha, ja bites nav iekļautas bioloģiskā saimniekošanas sistēmā. Pieteikt uz šo atbalstu var gan savus, gan cita lauksaimnieka laukus, ja par to ir saņemts saskaņojums.
2022-12-14

20. Kas ir Parka pļava?
Ja ir 100 ozoli, oši, muižas parks, vai tas attiecas uz šo? Parka pļava. Lieli koki, ēnu met, zāle īpaši neaug. Kā lai klients var saņemt par šo vispār atbalstu, vai tā skaitās kā pļava.

Atbild ZM:
Lai saņemu agrovides atbalstu LA10.5. “Zālāju biotopu uzturēšana”, platībai ir jābūt identificētai kā zālāju biotopam, par ko primāri liecina Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas "OZOLS" (dati pieejami šeit), bet kārtējā pieteikumu sezonā par to liecinās informācija, kas kartogrāfiski identificējama Lauku atbalsta dienesta lauku bloku identifikācijas sistēmas lauku bloku kartē. Biotops ar kodu 6530* “Parkveida pļavas un ganības” (apraksts par pazīmēm un apsaimniekošanu pieejams šeit) ir specifiska agromežsaimnieciska platība, kas ir atbalsttiesīga, ja tajā veic lauksaimniecisko darbību. Vispiemērotākā ir noganīšana, taču, ja tas nav iespējams, tad pļaušana un siena novākšana.
2022-12-17

21. Paredzētais agrovides pasākums "Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšana " vai summa 30 Eiro un 60 Eiro ir par ha, vai saimi?

Atbild ZM:
Agrovides maksājuma LA10.4. “Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām” atbalsts ir par hektāru, jo tas ir platību atkarīgs maksājums. Lai saņemtu atbalstu ir jānodrošina vairāki atbilstības kritēriji, kur viens no tiem ir minimālais bišu stropu skaits (bioloģiski sertificētas vismaz 20; konvencionālās – vismaz 30), otrs – 2 stropi uz vienu atbalstam pieteikto hektāru, un trešais: minimālā atbalstam pieteiktā platība (10 ha/15ha). Bioloģiskie lauksaimnieki uz šo atbalstu var pieteikt arī cita lauksaimnieka platību, ko bites apputeksnē t.i. 3 km rādiusā ap novietni, neskatoties uz to, ka šīs platības nav iekļautas bioloģiskās kontroles sistēmā, jo atbalsts ir par apputeksnēšanas pakalpojumu sniegšanu, kas tiek nodrošināts ar 2 bišu saimēm uz vienu atbalstam pieteikto hektāru.
2022-12-17

22. Interesēja precīzāk noskaidrot par ZM minēto komentāru ka "Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām” jebkurš biškopis var īstenot apputeksnēšanas pakalpojumu uz jebkādu lauku – savu vai cita lauksaimnieka, par kuru ir saņemts saskaņojums.
Vai šis saskaņojums ir vajadzīgs no zemes īpašnieka kam pieder zeme, jeb no nomnieka, kas apsaimnieko īpašnieka laukus un piesakās uz maksājumiem?
Vai skatās arī tādas zemes vienības, kas nav pieteiktas uz platību maksājumiem un kurai nav lauku bloka, jo pēc zemes plāna tā ir lauksaimniecības zeme?
Vai kaut kur ir pieejamas saskaņošanas veidlapas?

Atbild ZM:
Lai saņemtu LA10.4. "Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām” atbalstu par cita lauksaimnieka lauku, ko tas pieteicis ISIP vai MLS saņemšanai, saskaņojums ir jāsaņem no šīs personas, kas saimnieko šajā platībā. Atbalsttiesīgas ir tās platības, kas ir iekļautas lauku blokos. Šobrīd Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā un ir sagaidāms, ka tie tiks apstiprināti ne vēlāk kā mēnesi pirms kārtējās pieteikumu uz atbalstu sezonas. Šobrīd nav paredzēts Ministru kabineta noteikumos iekļaut šādas saskaņojuma veidlapas.

2022-12-17

Aktualizēts 11.04.2023, ZM:

LAD mājas lapā ir ievietots paraugs Saskaņojums apputeksnēšanas pakalpojumu saņemšanai”

2023-04-11

23. Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinoša lopkopība. 1. Kas tiek saprasts ar gaļas un piena lopiem šajā ekoshēmā? Nodarbojos ar piena šķirnes liellopu nobarošanu. Saimniecībā nav slaucamu govju, nav zīdītājgovju. Kurā `rāmītī` tiks ieskaitītas piena šķirnes teles? Tāpat gada griezumā telei mainās vecums un atkal prasības mainās (virs un zem 6 mēnešiem). Kā aprēķinās atbalstu par nobarojamo piena šķirnes teli? Rēķinās cik mēnešus bija līdz 6 mēnešiem, cik virs 6 mēnešiem?

Atbild ZM:
Lai saņemtu agrovides maksājumu LA10.3. “Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinoša lopkopība”, ir plānots, ka šādās situācijās Lauksaimniecības datu centrā Jums būs jānorāda, ka tie ir gaļas liellopi. Jā, Lauksaimniecības datu centrā ir zināmi katra dzīvnieka vecumi, atbilstoši kuriem tiek aprēķinātas nosacītas liellopu vienības saimniecībā, konkrētā periodā.

2022-12-17

24. Kāds ir mērķis prasīt analīzes un vēl noteikt minimālās barības analīžu rezultātus (sagremojamība >67%), kuru saskaņā ar LLU pētījumu var nodrošināt tikai ar kukurūzas skābbarību? Vai tas kaut kā nenonāk pretrunā ar emisiju mazinošo lopkopību, ka faktiski šajā ekoshēmā var kvalificēties tikai tās saimniecības, kurām ir kukurūzu skābbarība, izslēdzot visas dabisko pļavu un ilggadīgo zālāju saimniecības. Pieņemot, ka tiek precizēta barības sagremojamības slieksnis uz tādu kas iekļauti arī sēto zālāju skābbarību. Tad, savukārt, jautājums līdzīgs. Kāpēc no šīs ekoshēmas tiek izslēgtas saimniecības, kuras apsaimnieko dabiskās pļavas un ilggadīgos zālājus, kur sēto zālāju ierīkošana nav iespējama (art nedrīkst). Bet pēc savas būtības saimniecībā ir emisiju mazinoša un bioloģisko daudzveidību uzlabojoša ar vienu niansi, ka nedaudz vairāk purkšķina un atraugājas. Bet tajā pašā laikā vairākkārt tiek samazinātas emisijas uz lauku aršanu, sēšanu, novākšanu, transportēšanu utt. Prasība pēc analīzēm jau pēc būtības ir kritērijs, kas izdomāts, lai kādu izslēgtu. Jo saimniecībā, lopbarības ir tāda kāda tā ir un analīzes veikšana nemaina ne tās kvalitāti, ne arī saimnieka rīcību barošanā. Neliks kompostā sagatavoto lopbarību un nepirks vietā citu. Tas tak nebūtu nemaz draudzīgi emisiju jautājumā. Un par izmaksām analīžu veikšanai pat nemaz nerunājot. Un tā kā atbalsts par pagarināto ganīšanu ir sasaistīts ar ēdināšanas prasībām, tad visas dabai draudzīgās saimniecības tiek izslēgtas arī no pagarinātās ganīšanas atbalsta. Skaidri var nojaust šīs ekoshēmas `saimniekus`. Diemžēl. IEROSINĀJUMS. Ja jau emisijas ir svarīgs apstāklis un zinot, ka vismazāk tās rodas, ja lopiņš pats ganās un lopbarība nav katru dienu jāpieved, tad noteikt, ka pagarinātā ganīšana ir kā primārā prasība un tās absurdās ēdināšanas apakšaktivitāte kā papildu, ja izpilda primāro par pagarināto ganīšanu.
SECINĀJUMAS: šī ekoshēma ir ļoti brutāli sashēmota konkrētu lielsaimniecību vajadzībām. Kārtējais lauksaimniekus savstarpēji diskriminējošs pasākums.

Atbild ZM:
Agrovides maksājuma LA10.3. “Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinoša lopkopība” mērķis ir veicināt paaugstinātu prasību izpildi lopkopībā, izpildot paaugstinātu labturības prasību kopumu, papildus pielietojot dažādas emisiju mazinošās metodes, kas viena otru papildina un tādējādi sniedz ieguldījumu vides ilgtspējas uzlabošanā. Šobrīd Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā un tajos ir paredzēts, ka sezonā saimniecībai ir jāiesniedz vismaz vienas rupjās lopbarības analīzes (tajās jābūt noteiktām vismaz: sausnas, kopproteīna, kokšķiedras un sagremojamības rādītāji) un pamatojoties uz šīm analīzēm ir jāizstrādā un jāiesniedz barības devu plāns (slaucamajām govīm tajā jāparedz barības devas sagremojamība vismaz 67 procenti un tauku procents barības devā pārsniedz 3,5 vai, lai vismaz viens no šiem diviem rādītājiem).

Agrovides maksājums LA10.3. “Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinoša lopkopība” ir paredzēts, lai mudinātu tās liellopu saimniecības, kas salīdzinoši ar citiem sektoriem rada lielākās SEG vai amonjaka emisijas, mainīt savu līdzšinējo saimniekošanas praksi un nodrošināt vides ilgtspēju, tai skaitā palīdzēt risināt Eiropas Savienības Zaļā kursa kopējos mērķus.

2022-12-17

25. Jautājums par 40h obligātajiem kursiem. Kāds mērķis tiem?
Ja kursu mērķis ir sniegt kādu inovatīvu risinājumu kā uzlabot lopu labturību un samazināt emisiju apjomu, tad aicinu izvērtēt iespēju šīs idejas publicēt un izplatīt. Ja sniegtā informācija būs saimniecībā ieviešams, saimnieku to ar lielāko prieku ieviesīs.
Bet visādi citādi, ja atbalsta sniegšanai tiek izvirzītas prasības, kas jāievēro, tad pie iesnieguma iesniegšanas tās tiek nodefinētas un saimnieks izvērtē vai tās izpildāmas vai nē, tamdēļ jau nevajag 40h kursus.

Atbild ZM:
Šobrīd Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā un tajos ir paredzēts, ka pilnīgi visiem agrovides atbalsta saņēmējiem saistību periodā ir jānoklausās zināms stundu skaits, atbilstoši atbalsta specifikai un mērķim. Ja saistības ir 5 gadi, tad vidēji 1 diena gadā ir jāatlicina, lai uzzinātu par jautājumiem, kas skar Kopējās lauksaimniecības politikas jautājumus, tai skaitā digitālās tehnoloģijas lauksaimniecībā. Šajos kuros patērētais laiks ir iekļaus arī aprēķinātajā atbalsta likmē, kā arī mācības ir iespējams iziet bez maksas vai ar daļēju līdzfinansējumu, vai par maksu. Mācību formas ir dažādas t.sk. attālināti. Mācību saturs ir ļoti plašs un atšķirīgs.

2022-12-17

26. Par Zālāju biotopu apsaimniekošanu. Kāpēc atkal tiek izvirzīta prasība pēc kursiem, nu jau 40h apmērā? Kas pa šiem gadiem ir mainījies? Un ņemot vērā iepriekšējo kursu pievienoto vērtību, īpaši tik šaurā atbalsta pasākumā rodas daudz jautājumu par šādas prasības lietderību un bažas par iespējamā sekām. ZM nosaka prasības kādas jāievēro, lauksaimnieks izvērtē vai var nevar izpildīt. Es saprotu, ka šajos gados ir apmācīti daudzi biotopu ekspertu ,kuriem līdz ar dabas skaitīšanas projekta beigām, nepieciešams nodrošināt darbu arī turpmāk, bet, lūdzu, ne uz lauksaimnieku rēķina. Jūs taču nedomājiet, ka lauksaimniekam jāapgūst katras puķītes latīniskais nosaukums? Skolās trūkstot mācībspēku, kāpēc to nevajadzīgi nodarbināt tur kur tas nav nepieciešams. Vai kāds no ierēdņiem iztēlojas lauksaimnieku, kuram ir liellopu saimniecība un kāda ir ikdienas rutīna? Un kā tajā varētu iekļauties 40 h kursu apmeklējums par to kā pareizi nopļaut un savākt zāli (kas jau tā ir absurdi pēc būtības). Un šeit nonākam pie svarīgākā. Saimniecībā ir pāris ha biotopu. Ko saimnieks izvēlēsies darīt? neiespējamā veidā rast risinājumu (algot savā vietā strādnieku) kursa apmeklēšanai, kas iepriekšējā perioda jau bija izaicinājums un ceļa izdevumi... Diez vai. Ieguvums nesedz izdevumus. Attiecīgi biotopu atbalstam nepieteiksies. Uzars, iesēs normālu zālāju un `atgriezīs` dabiskā zālāju veidā.... Lai varētu sagatavot kvalitatīvāku lopbarību un kvalificēties citā `dabai draudzīgā` ekoshēmā - paaugstināta labturība lopkopībā. Risinājums: Liekas mierā ar tiem kursiem. Ja vienreiz iziets, atkārtoti neprasa. Ja nu ļoti vajag, attālināts testiņš, kas jāaizpilda. Iepriekš biotopu eksperti sagatavojuši to svarīgo, izzinošo informāciju, kura obligāti lauksaimniekam ir jāpārvalda.

Atbild ZM:
Šobrīd Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā un tajos ir paredzēts, ka pilnīgi visiem agrovides atbalsta saņēmējiem saistību periodā ir jānoklausās zināms stundu skaits, atbilstoši atbalsta specifikai un mērķim. Agrovides maksājuma LA10.5. “Zālāju biotopu apsaimniekošana” ir paredzēts 16 stundu apjoms. Tiem atbalsta pretendentiem, kas ir izgājuši iesācēju kursu zālāju biotopu apsaimniekošanā, tāda paša satura kursi nebūs jāklausās. Jau kā lietpratējiem, tiem būs pieejami cita satura 16 h kursi, piemēram, zālāju biotopu atjaunošana vai Zālāju biotopu ekoloģija, to praktiskā apsaimniekošana un iekļaušana saimniecības profilā, t.sk. ekosistēmu pakalpojumi vai Zālāju biotopu augu noteikšana u.tml. Šajos kuros patērētais laiks ir iekļaus arī aprēķinātajā atbalsta likmē, kā arī mācības ir iespējams iziet bez maksas vai ar daļēju līdzfinansējumu, vai par maksu. Mācību formas ir dažādas t.sk. attālināti. Mācību saturs ir ļoti plašs un atšķirīgs.

2022-12-17

27. Saimniecībai pieder 12ha pļavas - bioloģiski vērtīgie zālāji, kurus cenšos apganīt ar aitām, bet tā kā tās nepietiekami apēd visus zālāju laukus, es septembra sākumā laukus nosmalcinu, vai esmu tiesīgs saņemt platību maksājumu un bioloģiski vērtīgo zālāju maksājumu?

Atbild ZM:
Lai izpildītu intervences LA10.5. prasību par ekstensīvo ganīšanu, atbalsta saņēmējs nodrošina, ka ganīšanai izmanto zālēdājus dzīvniekus, izvēloties optimālu ganīšanas režīmu, lai platība ir pietiekami, bet ne pārmērīgi noganīta (dzīvnieku blīvumam pārsniedzot 0,9 LU/ha). Nepietiekami noganīto platību jāappļauj.
Visas atkāpes zālāju biotopu apsaimniekošanā ir jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi, par ko tā pieņem individuālu lēmumu, vienlaicīgi informējot par to arī Lauku atbalsta dienestu.
Lai veicinātu bioloģisko daudzveidību, pieļaujams ilggadīgo zālāju aizņemtajā platībā saglabāt līdz 0,1 hektāru lielu nenopļautu vai nenoganītu zālāju laukumu uz vienu hektāru ilggadīgo zālāju platības, kurā nav kūlas slāņa un koku un krūmu atvašu. Atsevišķu nenopļautu vai nenoganītu laukumu platība nepiekļaujas lauka malai, un šādu laukumu kopējā platība nepārsniedz vienu hektāru.
Ilggadīgie zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem zālājiem ir atblasttiesīgi ilgtspēju sekmējošam ienākumu pamatatbalstam, ja tie ir noganīti vai nopļauti un novākti, izvēloties augsnes mitruma apstākļiem piemērotu pļaušanas tehniku, līdz kārtējā gada 15. septembrim.

Atbild LAD:
Ja nenoganītā platībā zālāji palikuši līdz 50 % no visas lauka platības, kas veido atsevišķas nelielas vietas, tad uzskatām, ka ir noganīts. Ja palicis vairāk par 50%, tad jāappļauj.
2023-01-18

Aktualizēts 11.04.2023, ZM:

Šajās aizsargjoslās var sēt ilggadīgos zālājus un pļaut lopbarības ieguvei. Var sēt jebkuru citu kultūru.

Šādas platības atsevišķi NAV JĀIEZIMĒ maksājumu iesniegumā.

Svarīgi ir atcerēties, ka ir arī LLVS 8 standarts, kurš attiecies uz konkrētā profila saimniecībām. Tā ietvaros ir jāatstāj 4 5 neražojošie elementi, kas arī var būt aramzemē ierīkotas buferjoslas. Tajās, atšķirībā no LLVS 4 standarta prasībām – nevar audzēt komerckultūras un veikt ražošanu. Plašāk par šo lasīt pie jau sniegtajām atbildēm par LLVS 8 standartu.

2023-04-11

 

28. Jautājums par LA10.4. Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām. Kuras platības tiks noteiktas par atbalsttiesīgām, ja notiek dravas pārvietošana? Vai tikai novietnes (ziemošanas) apkārtnē vai arī varēs pieteikt tās uz kurām pārvietos dravu? Ja jā, tad kādu periodu būs jāatrodas bišu saimēm noteiktajā vietā, jo pie ceļojošas dravniecības, saimju atrašanās vietas var mainīties vairākas reizes sezonas laikā?

Atbild ZM:
> Jau piesakoties uz maksājumu ir jānorāda kuras platības tiks pieteiktas uz atbalstu (savas vai cita lauksaimnieka), kā arī vai notiks ceļojošā dravniecība.

> Atbalsttiesīgas būs tās platības, kas atradīsies 3 km rādiusā no novietnes (ziemošanas) vai ceļojošās dravniecības gadījumā - 3 km rādiusā no LDC paziņotās zemes vienības (norāda kadastra apzīmējumu, ģeogrāfiskās koordinātas).

> Periodu Ministru kabinets nenoteiks, tas izriet no praktiskās biškopības (loģikas). Kontroles institūcijām ir redzami visi kultūraugu kodi, kas tiek audzēti laukos.

Ja kādai no kontroles iestādēm atbalsta pretendenta pārbaudes laikā rodas aizdomas par mākslīgi radītiem apstākļiem, lai iegūtu atbalsta piešķiršanas nosacījumos paredzētās priekšrocības, tā 10 darbdienu laikā pēc pārbaudes par to informē Lauku atbalsta dienestu.
2023-01-26

29. Vai šogad varēs palielināt BLA platības? Ja jā, cik lielā apmērā? 

Atbild ZM:
2023. gadā visiem atbalstu saņēmējiem sākas jauns 5 gadu saistību periods, jo ir apstiprināts jauns KLP stratēģiskais plāns 2023-2027 periodam.
Katrs lauksaimnieks var uzsākt saimniekot ar neierobežotu ha apjomu.
2023-02-06

30. Kā tiek plānota pieteikšanās uz neienesīgo investīciju projektiem, vai vienlaicīgi ar platībamksājumiem līdz 22.maijam, vai būs atsevišķa informācija par projektu sagatavošanu un iesniegšanu?
Vai pasākumā "Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana" projektu sagatavošanas kopā ar biotopu ekspertu izmaksas ir iekļaujamas projekta realizācijas izdevumos?

Atbild ZM:
Pieteikšanās uz neienesīgo investīciju projektiem nebūs reizē ar platībmaksājumiem. Ir plānots, ka  pieteikšanās atbalstam LA4.6. "Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana"  varētu tikt uzsākta šī gada pašās beigās vai 2024. gada sākumā.

KLP stratēģiskajā plānā paredzētās attiecināmās izmaksas ir:
 > Tiešās investīciju izmaksas: projektā paredzēto darbību un pasākumu īstenošana (apauguma novākšana un citas darbības), materiālu, mazvērtīgā inventāra un izejvielu izmaksa (t.sk., degvielas izdevumi), specifiskas tehnikas iegāde,infrastruktūras objektu, kas nepieciešami atjaunojošās ganīšanas nodrošināšanai, izveidošanas izmaksas, kas detalizētāk tiek noteiktsnacionālajos normatīvajos aktos;
 > Netiešās investīciju izmaksas: projekta izstrāde - plānošanas un konsultāciju pakalpojumi, kas ir skaidri saistīti ar ieguldījumu (t.sk. par vides un ekonomikas ilgtspējību), ir attiecināmi līdz 15% no tiešo ieguldījumu izmaksām.
2023-02-06

31. Kā saprotam - jāuzņemas saistības uz 5 gadiem par konkrētiem laukiem? Bet, ja zemes īpašnieks, kurš saimniecībai iznomā zemi, lauž zemes nomas līgumu, piemēram, pēc 3 gadiem. Ko tad darīt? Vienīgā iespēja ir atmaksāt saņemto BL naudu? Vai arī ir iespējas kādai citai saimniecībai nodot saistības? Kāda saimniecība varēs paņemt saistības? Kā arī - ja pēc dažiem gadiem saimniecībā uzrodas kādi neparedzēti apstākļi  - kamdēļ vairāk nevar izpildīt bioloģiskās prasības, ko tad darīt ar saistībām?

Atbild ZM:
Ideālajā variantā saimniekošana notiek pašam lauksaimniekam piederošajās platībās, bet ne vienmēr tas Latvijas situācijā ir iespējams, tamdēļ droši var saimniekot un atbalstam pieteikt platības, kas ir lauksaimniekam nomā. Arī šeit ideālais nomas līgumu termiņš būtu vismaz 5 gadi, taču arī ne vienmēr tas ir iespējams.

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajā plānā (KLP SP) ir noteikts, ka LA11 intervences “Bioloģiskā lauksaimniecība” saistības uzņemas uz 5 gadiem un par konkrētiem laukiem, kopējo saistību platību.

Attiecībā par laukiem, kur kādā no saistību gadiem tiek lauzts nomas līgums, atbalsta pretendentam ir vairākas rīcības iespējas:

1) Ja kopējā saistību platība samazinās līdz 10% no aktuālās saistību platības, tad nekāda papildu rīcība netiek prasīta un sagaidīta.

2) Ja kopējā saistību platība samazinās vairāk kā par 10%, tad ir iespējami trīs scenāriji, kur:
a) par šo faktu ir jāaizpilda Iesniegums LAD, ko paraksta abas puses (atbalsta pretendents un iznomātājs), kur iznomātājs apliecina, ka Līgums ir uzteikts vai izbeigts un atbalsta pretendenta ilgtermiņa saistības tiek pārtrauktas par konkrēto platības daļu, neatmaksājot atbalstu (pretendenta esošās saistības tiek turpinātas par atlikušo daļu, kur līgums netika lauzts); Ja konkrētais iesniegums netiek iesniegts LAD, tad gan tiks piemērotas soda sankcijas t.i. atprasīts iepriekš saņemtais atbalsts par to daļu, kur nav pamatojums par saistību pārtraukšanu;
b) atbalsta pretendents noslēdz jaunu nomas līgumu ar citu zemes īpašnieku, par citu platību un par to informē LAD, kurš esošās saistības uz jaunpienākušo platību pielāgo līdz esošā saistību perioda beigām, lai nesamazinātu kopējo saistību platību.
c) Saistības par platību par kuru tiek lauzts nomas līgums var nodot zemes īpašniekam vai nākamajam apsaimniekotājam, ja viņš arī saimnieko bioloģiski un piekrīt pārņemt saistības.

Tas, kas ir neparedzēti apstākļi, uz kuru pamatu var izbeigt esošās saistības noteikts normatīvajos aktos. Arī par tiem ir pēc iespējas agrāk jāinformē LAD, lai izvērtētu katru kontēto situāciju un tās pamatojumu. Ja visi fakti ir atbilstoši regulējamam, tad LAD Jūsu saistības var pārtraukt bez atmaksas.

Par nepārvaramu varu vai ārkārtas apstākļiem uzskatāmi regulas Nr. 2021/2116 3. panta 1. punktā noteiktie gadījumi un gadījumi, kuri radušies neatkarīgi no lauksaimnieka rīcības un lēmumiem.

Ja iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļi, lauksaimnieks 15 darbdienu laikā, sākot no dienas, kad šāda iespēja rodas, Lauku atbalsta dienestā iesniedz:
> detalizētu aprakstu par nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu iestāšanos;
> nepārvaramu varu vai ārkārtas apstākļus apliecinošus dokumentus.

Atgādinām, ka ir vairākas iespējas ko LAD speciālisti var ieteikt katrā konkrētajā situācijā, tamdēļ par jebkurām izmaiņām Jūsu saimniecībā laicīgi ir jāinformē LAD, lai atrastu vispiemērotāko risinājumu, atbilstoši KLP SP paredzētajam.
2023-02-15

32. Vai šogad paredzēti Natura2000 maksājumi par mežu zemēm ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, un cik lielas atbalsta maksājums!

Atbild ZM:
Jā, šogad ir paredzēts turpināt sniegt atbalsta maksājumus par ierobežojumiem Natura 2000 mežu teritorijās, virs 1ha, ar šādām atbalsta likmēm:
> 196 euro – par mežsaimnieciskā darbības, galvenā cirtes un kopšanas cirtes aizliegumu (likmes kods – M12.1);
> 145 euro – par galvenās cirtes aizliegumu (likmes kods – M12.2.);
> 52 euro – par kailcirtes aizliegumu (likmes kods – M12.3.).

2023-02-15

33. Ja bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumā par praktisko darbību atbild algots darbinieks (amats - lauksaimniecības speciālists), vai mācības jāapgūst saimniecības īpašniekam vai atbildīgajām darbiniekam?
Un kā rīkoties, ja šis darbinieks strādā divos dažādos uzņēmumos ar līdzīgiem darba pienākumiem - cik stundu kursi tad jāapgūst?

Atbild ZM:
Mācības apgūst atbildīgais darbinieks uz pilnvaras pamata. Pietiek ar prasīto stundu skaitu LA11 atbalstam, nekas dubultā nav jāmācās, ja ir vairāki uzņēmumi. Svarīgi, lai atbildīgā persona ir šādus kursus vienreiz saistību periodā apguvusi.
2023-02-22

34. Ja agrovidē piesakos atbalstam par bioloģisko lauksaimniecību un 2024. gadā palielinu platību par 30%, tad man jāziņo LAD, ka pārsniedzu 20% palielinājumu un sākas jaunas 5 gadu saistības. Bet atbalstu 2024. gadā man samaksās par visu palielināto platību vai arī tikai par 10% no palielinātās platības?

Atbild ZM:

Lauku atbalsta dienests pats konstatēs, ka esiet palielinājis apstiprināto saistību platību par 20 % un, ja finansējums būs pieejams, tad automātiski atbalstu Jums samaksās par visu palielināto platību, attiecīgi informējot arī Jūs, ka saistību termiņš ir pārskatīts un sākas jauns 5 gadu saistības periods. Atsevišķa laicīga LAD informēšana ir nepieciešama tad, ja kāda no līdz šim apsaimniekotajām platība vairs nebūs jūsu rīcībā (tiek lauzts nomas līgums vai cits iemesls), kā rezultātā saistību platība samazināsies vairāk kā par 10 %, tostarp, ja vēlaties kādu no laukiem aizstāt ar citu (iepriekš jūsu neapsaimniekotu lauku).

2023-03-12

35. Jautājums par Agrovides aktivitāti - Jaunlopu turēšana (teļi līdz 6 mēneši). Es nodarbojos ar piena lopkopību, vai atbalsts būs par visiem teļiem neatkarīgi no šķirnes? Mūsu saimniecībā ir dažādas šķirnes gan HM, gan XP.

Atbild ZM:
LA10.3. intervences ietvaros atbalsts ir paredzēts teļiem, kas ir dzimuši piena liellopu saimniecībā. LDC būs dota iespēja pie šķirnēm norādīt katram dzīvniekam tā faktisko izmantošanas veidu – piens vai gaļa, lai nerastos šaubas.

2023-03-12

36. Agrovides maksājuma LA10.4. “Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām” atbalsts ir par hektāru, jo tas ir platību atkarīgs maksājums. Ja no pastāvīgās novietnes tiek pārvestas 40  vienības bišu saimes apputeksnēt 20 ha vasaras ripsi un vēlāk tiek pārvestas 40 vienības bišu saimes apputeksnēt griķu lauku 20 ha, vai atbalstu saņem par 40 ha (gan par vasaras ripša lauku, gan griķu lauku)?

Atbild ZM:
Intervencē LA10.4. jums tiks vērtēts cik bišu stropi (saimes) ir reģistrētas LDC. Šo skaitu dalot ar 2, tiks iegūts maksimālie iespējamā platība, par ko variet saņemt atbalstu, ja izpildiet visus citus nosacījumus.

Tātad, ja LDC ir 40 stropi, tad atbalstu var saņemt tikai par 20ha, kas atrodas ne tālāk par 3 km no novietnes vai pagaidu turēšanas vietas.

Protams, jūs variet veikt bišu pagaidu pārvietošanu arī uz citiem laukiem, pēc nepieciešamības, bet par to atbalstu nemaksās.

2023-03-12

37. Vidi saudzējoša dārzkopība: Konvencionālā saimniecība. Saimniecības platība 23 ha, 4 ha ir ābeles,  19 ha aizņem ilggadīgie zālāji, nav lopu, ir tikai bites 29 saimes.  Šī saimniecība varēs saņemt gan šo integrēto maksājumu, gan par bišu saimēm, gan arī ISIP un atbildīs aktīva lauksaimnieka statusam, jo ir integrētā saimniecība? Kā arī vai saņems pārdalošo maksājumu par ilggadīgajiem zālājiem, jo nav lopu?

Atbild ZM:
Var saņemt šādus agrovides atbalstus:

• LA10.2. Vidi saudzējošā dārzkopība – 4ha;

• LA10.4. Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām – 14,5ha.

• Ja jūsu ilggadīgie zālāji ir arī ES nozīmes zālāju biotopi, tad LA10.5. Zālāju biotopu apsaimniekošana. Ja saimniecība ir iekļauta VAAD Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, ir izpildīts aktīva lauksaimnieka kritērijs un var pretendēt uz šādiem tiešajiem maksājumiem: • ISIP – par 23ha;

• Pārdalošais maksājums - par saimniecības 3,01-23ha, kopā par 20ha (dzīvnieku vidējais blīvums netiek prasīts);

• 1.ekoshēma - par ilggadīgajiem stādījumiem (4 ha);

• 6.ekoshēma - par platību, uz kuras nodrošina dzīvnieku vidējo blīvumu ar vismaz 0,4 nosacītām liellopu vienībām (LU) uz ha, ko var izpildīt arī ar bišu saimēm, kur 1 bišu saime = 0,133 LU (gados jauniem lauksaimniekiem - dzīvnieku vidējais blīvums 0,3LU/ha);

• Saistītais ienākumu atbalsts par augļiem un ogām - par ābeļu platību 4 ha, izpildot attiecīgās atbalsta saņemšanas prasības.

2023-03-12

38. Vai bioloģisko atbalsta maksājumu par tauriņziežiem var saņemt par tādiem, kas audzēti tīrsējā vai maisījumā?

Atbild ZM:
LA11 Bioloģiskā lauksaimniecība atbalsta maksājuma likme 46 EUR/ha ir paredzēta par tauriņziežu, tostarp pākšaugu un vairāk nekā 50 procentu apjomā tauriņziežu aizņemtu zālāju, kā arī citu kultūraugu platības ar tauriņziežu pasēju vairāk nekā 50 procentu apjomā platību un papuvi, tostarp platību, kurā iesēti zaļmēslojuma augi augsnes ielabošanai.
2023-03-20

39. Kā jānodrošina cita lauksaimnieka saskaņojums, lai pretendētu uz atbalstu LA10.4. Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām?

Atbild ZM:
Saskaņojums apputeksnēšanas pakalpojumu saņemšanai ir cita lauksaimnieka parakstīta piekrišana  uz 1 līdz 5 gadiem, par laukiem, uz kuriem stopi var būt novietoti, vai arī tie atrodas līdz 3km attālumā  no šī lauka - pastāvīgajā novietnē vai pagaidu atrašanās vietā, par ko informēts LDC.

LAD pieejams Saskaņojuma paraugs. Var izmanto to vai citu, pašu sagatavotu vienošanos. LAD EPS norāda tikai kadastra nr. – pārējo informāciju (bloka nr. un lauka nr.) LAD izgūs no šo šiem saskaņojumiem.

Saskaņojums netiek prasīts jau uz sezonas sākumu, bet var iesniegt tiklīdz ir zināma visa informācija, kas jānorāda saskaņojumā. LAD plāno informēt tos biškopjus, kuriem būs jāiesniedz šie saskaņojumi – tie kas EPS norādīs, ka izmantos cita lauksaimnieka platību.
2023-03-20

40. Bioloģiskā lauksaimniecība noteikums, ka zālāju platībā jaunie lauksaimnieki nodrošina 0.3 liellopu vienības (kādi tieši jaunie lauksaimnieki te domāti - kas pirmo reizi piesakās platību maksājumiem vai arī tādi, kas jau pieteicās maksājumiem, piemēram divus gadus un cik gadus piemēro šo atkāpi?) 

Atbild ZM:
Noteikumu projekta redakcija ir precizēta, nosakot, ka 0,3 liellopu vienības ir attiecināmas šādiem jaunajiem lauksaimniekiem: “ja lauksaimnieks saņem ienākumu papildatbalstu gados jauniem lauksaimniekiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanu un administrēšanu”.
Atkāpi piemēro, kamēr saņem ienākumu papildatbalstu gados jauniem lauksaimniekiem.
2023-03-20

41. Agrovide LA 10.4. Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām.
Kādas kultūras augus atbalsta uz apputeksnēšanu? Ja zemniekam ir vairākas kultūras (piemēram  rapsis, griķis, lauku pupas) un lauks no lauka atrodas 1 līdz 2 km attālumā, tad lauku platība  summējas kopā?

Atbild ZM:
Uz šo intervenci var pieteikt jebkurus kultūraugus, kas aug lauku blokos. Ņem vērā visu lauku platības līdz 3 km (no pastāvīgās novietnes vai LDC noziņotās pagaidu atrašanās vietas) un vērtē vai nodrošina arī bišu blīvumu (2 stropi/ha).
Svarīgi! Atbalstu maksās tikai par tiem ha, kur izpilda abus nosacījumus – 3 km un blīvums.
2023-03-27

42. Bioloģiskā saimniecība, vai var uzart lauku zālāju atjaunošanai, ja netiek sēti graudaugi. Ja tiek uzarts lauks un sēta zāle bez graudaugiem, vai ir nepieciešama reģistrēties augu aizsardzības dienestā?  

Atbild ZM:
Zālāju atjaunošana nav aizliegta.
Sēklas materiāls ir jāizmanto atbilstoši bioloģiskās sertifikācijas prasībām - Augu aizsardzības dienestā bioloģiskie lauksaimnieki prasa atļaujas konvencionālā sēklas materiāla iegādei.
2023-03-27

43. Vidi saudzējoša dārzkopība un Bioloģiskā lauksaimniecība - termiņi datu vadīšanai (lauku vēsture, mēslošanas plāns utt.) būs noteikti vai arī kā ir laiks, tad visu savadām līdz inspektora vizītei?

VAAD atbilde:

Termiņi nav noteikti, bet informāciju par veiktajiem pasākumiem ir jāievada savlaicīgi - līdz pārbaudes veikšanai, gan arī turpmāk par visiem veiktajiem pasākumiem līdz sezonas beigām.

2023-04-06

44. Bioloģiskā lauksaimniecība. Platību samazinājums, palielinājums, ar to saistītās sankcijas

ZM atbilde:

Bez sankcijām var samazināt un palielināt apstiprināto (aktuālo platību) +/- 10 % ik gadu. Bez pamata pārtraucot >10% – atmaksā atbalstu par pārtraukto platību. Var nodot savas saistības pilnībā vai daļēji – gan ar pārtraukšanu (bet tikai aizpildot LAD iesniegumu), gan turpināšanu. Par visu jāinformē LAD – ar konkrētu iesniegumu. Palielināt saistību platību var neierobežoti, līdz brīdim, kamēr ir pieejams pietiekošs kopējais finansējums. Par visu precīzāk būs jāskatās MK noteikumos, kad tie būs stājušies spēkā.

2023-04-06

45. Agrovide LA 10.1. Vai ir noteikta aramzemes lauka minimālā platība, lai drīkstētu pieteikt 4m laukmalu, jeb pietiek ar minēto atbilstību, ka laukmala ir vismaz 250m gara?

ZM atbilde:

Skaidrojam, ka 250m gada un 4m plata laukmale (vai vairākas kopā, kur katra nav īsāka par 10m), veido 0,1ha, kas ir minimālā atbalsttiesīgā platība.

2023-04-06

46. Vai bišu apputeksnēšanas atbalsta pieteiktajā periodā, varēs mainīt pieteikto saimju skaitu? piem. 2023.g - 50 saimes, 2024- 80saimes?

ZM atbilde:

Jā, aktuālais saimju skaits var mainīties. Ikgadēji ir jānodrošina atbilstība minimālai platībai un stropu skaitam, t.i. vismaz 10 ha un 20 stropi, ja bišu saimes bioloģiskā sistēmā vai vismaz 15 ha un 30 stropi, ja bišu saimes konvencionālā sistēmā.

2023-04-17

47. Manam tētim 88 gadi,vai es meita varu viņa vietā uzņemties stundu vākšanas saistības? Man arī ir zeme

ZM atbilde:

Jā, kursu apguvei atbalsta saņēmējs var pilnvarot apgūt kursus citu personu, kas saistīta ar saimniecību, šajā gadījumā arī Jūs kā meitu.

2023-05-06

48. Vai var pieteikties reizē BVZ(BDUZ), ja ir bioloģiskā saimniecība (BLA). Vai var pieteikties abiem?

ZM atbilde:

Jā, var un Zemkopības ministrija ļoti aicina pieteikties uz abiem agrovides atbalstiem – gan uz LA10.5. (BDUZ), gan uz LA11 (BLA), jo šie finansējumi var tikt kumulēti.

2023-05-22

49. Nākamajam gadam kaimiņš piedāvā nomāt zemi uz kuras noteikta putnu dzīvotne. Ja es šo lauku nepiesaku BDUZ maksājumam vai es varu to art? Vai arī art var tikai tad, ja nepiesaka nevienam LAD maksājumam? Un ja nedrīkst art, kādas būs sankcijas? Vai ir MK noteikumi kuros tas ir atrunāts?

ZM atbilde:

1. Pirmkārt ir nepieciešams noskaidrot, vai zālājs atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu regulējošie noteikumi var noteikt aizliegumu zālāja pārveidošanai, līdz ar to neatkarīgi no tā, vai piesakāties atbalsta maksājumiem vai nē, zālāja aparšana var būt aizliegta.

2. Ja zālājs neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, bet tas ir putniem nozīmīgs zālājs, tad nosacījumi zālāja apsaimniekošanai ir sasaistīti ar atbalsta maksājumu saņemšanu. Ja platība tiek pieteikta jebkādam atbalsta maksājumam Lauku atbalsta dienestā, putniem nozīmīgu zālāju nedrīkst pārveidot, bet pārveidošanas gadījumā platība būs jāatjauno par zālāju. Prasības noteiktas Ministru kabineta 2023.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.197 “Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai platībkarīgo un dzīvniekatkarīgo saistību īstenošanai” un Ministru kabineta 2023.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 6.2. nodaļa.

Lauku atbalsta dienesta lauku bloku kartēs ar sarkanu svītrojumu ir iezīmētas platības, kas atzītas par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un ko aizliegts pārveidot no zālājiem uz aramzemi.

2023-06-05

50. Biškopības atbalstam saimju skaitu skatīs uz 1. maiju vai ganību periodā veidojot atdaleņus to var papildināt un tas tiks ņemts vērā?

ZM atbilde:
Kā jau minēts un parādīts informatīvos materiālos forumā sadaļā “7. Agrovides pasākumi“ (skatīt tepat augstāk 9.jautājuma atbildi) Lauksaimniecības datu centrā reģistrētie bišu stropi atbalsta pretendentam tiek skatīti ganību sezonā , t.i. 15.maijs-15.septembris.

Jā, arī atdaleņi ir jānoziņo LDC un tos ņems vērā.

Saskaņā ar vispārējo likumdošanu atbalsttiesīgais bišu strops ir vienība, kas aptver medus bišu saimi, kuru izmanto medus, citu biškopības produktu vai medus bišu pavairošanas materiāla ražošanai, un visus saimes izdzīvošanai vajadzīgos elementus.

2023-06-13