6.1. Mēslošanas plāns - metode un ievadīšana LIZ pārvaldības sistēmā, un augšņu analīzes

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU

Iesniegtie jautājumi

Skaidrojums

1. Ja kopējos atbalsta saņemšanas nosacījumos noteikts, ka jābūt veiktām augsnes analīzēm pēdējo 5 gadu laikā, bet mēslošanas plāna metodikā minēti gadījumi, ja nav veiktas analīzes, tad tiek pieļauts, ka var nebūt augšņu analīzes?

Atbild ZM:
Mēslošanas plāns un dati par augšņu analīzēm ir nepieciešami pretendējot uz atbalstu ekoshēmā "Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses".  Šīs ekoshēmas atbalstu var saņemt tikai par platībām, kurām mēslošanas plāns ir sagatavots ņemot vērā augšņu analīzes/agroķīmisko izpēti. Tāpat, atbalsta saņemšanas nosacījumi paredz, ka mēslošanas plānam ir jābūt sagatavotam par visiem saimniecības laukiem, tostarp atbalstam pieteikto platību, un ņemot vērā objektīvus faktoru, ka saimniecībā ne visiem laukiem var būt veiktas augsnes analīzes, tāpēc mēslošanas plāna metodika paredz metodi kā noteikt slāpekļa vajadzību laukiem, kuriem nav veiktas augšņu analīzes, un varētu sagatavot mēslošanas plānu visiem saimniecības laukiem.

2022-12-14

2. Vai šī "valstī vienotā mēslošanas plāna metode" attiecas tikai uz N aprēķināšanu?

Atbild ZM un VAAD:
Nē, vienotā mēslošanas plāna metode ir izstrādāta, lai noteiktu slāpekļa vajadzību ekoshēmas atbalsta vajadzībām. VAAD LIZ pārvaldības sistēmā metodiku varēs izmantot arī fosfora un kālija vajadzības aprēķināšanai.

Mēslošanas plāna sagatavošanas metode ietver sākotnējo slāpekļa vajadzības noteikšanu un slāpekļa vajadzības koriģēšanu, ņemot vērā priekšaugus, iestrādājamās pēcpļaujas atliekas un zaļmēslojumu, kūtsmēslu lietojuma pēcietekmi, ražas kvalitātes uzlabošanas mērķi un minerālā slāpekļa saturu augsnē, atbilstošu mēslošanas līdzekļu plānošanu.

2022-12-14

3. Vai būs kādas sankcijas lauksaimniekam, ja nebūs iegūtas augsnes analīzes līdz platībmaksājumu pieteikšanai? Vai bioloģiskajām saimniecībām arī ir jābūt augsnes analīzēm (labību laukiem, zālāju laukiem ilggadīgajiem zālājiem)?

Atbild ZM un VAAD:
Atbalsta sistēmas ietvaros, augsnes analīzes ir nepieciešamas tikai, ja lauksaimnieks vēlas saņemt atbalstu ekoshēmā "Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses" un ekoshēmā "Ekoloģiski nozīmīgas platības" par pamatkaļķošanu. Tas attiecas arī uz bioloģiskām saimniecībām. Citos atbalsta pasākumos nav prasības par augšņu analīzēm. Ja pretendējot uz minētām ekoshēmām, augšņu analīzes nav veiktas, tad atbalsts tiek noraidīts.

Īpaši jutīgajās teritorijās, ja lieto mēslošanas līdzekļus (arī tikai organiskos), saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jābūt augsnes agroķīmiskajai izpētei, agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju datiem vai augsnes analīzēm. Ja to nav, tiek piemērots administratīvais sods.

2022-12-22

4. Līdz kuram datumam jāveic augšņu agroķīmiskā izpēte, lai startētu 2023.gada ekoshēmās?

Atbild VAAD:
Augsnes agroķīmiskā izpēte vai augsnes analīzes vajadzīgas, lai izstrādātu mēslošanas plānu. Mēslošanas plānam jābūt izstrādātam līdz kultūraugu sēšanai vai stādīšanai, bet daudzgadīgiem kultūraugiem - līdz veģetācijas sākumam.

Līdz ar to:

1) piesakot ekoshēmu maksājumam kultūraugu, kas tiek sēts vai stādīts 2023. gadā, augšņu agroķīmiskā izpēte vai analīzes nedrīkst būt vecākas par 2018. gadu;

2) Piesakot ekoshēmu maksājumam kultūraugu (ziemājus), kas ir iesēti 2022. gada rudenī, augšņu agroķīmiskā izpēte vai analīzes konkrētajam laukam nedrīkst būt vecākas par 2017. gadu.

Svarīgi! Augsnes agroķīmiskā izpēte vai augsnes analīzes, kas veiktas pēc kultūrauga sēšanas vai stādīšanas nav derīgas, jo nav izmatotas mēslošanas plāna izstrādē.

2022-12-22

5. Pie kādiem nosacījumiem augšņu analīzes ir jāveic obligāti?

Atbild VAAD:
Piesakoties 2. ekoshēmas “Ekoloģiski nozīmīga platība” papildus atbalstam (top-up) par platību, kurā plāno veidot ekoloģiski nozīmīgas platības un tiek veikta augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācija (pamatkaļķošana). Piesakoties 5. ekoshēmai “Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses”.

Neatkarīgi no maksājumiem, visām personām, kuras apsaimnieko LIZ 20 ha un lielākā platībā vai audzē dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus un ogulājus īpaši jutīgajās teritorijās un lieto mēslošanas līdzekļus.

Svarīgi! Augšņu agroķīmiskā izpēte, agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju dati vai analīzes nedrīkst būt senākas par pieciem gadiem un tās ir veiktas augšņu jomā akreditētā Eiropas Savienības laboratorijā.

2022-12-22

6. Lai pieteiktos uz ekoshēmu ir jābūt visai platībai veiktām augšņu analīzēm, vai tikai platībām, kuras tiks pieteiktas uz konkrēto ekoshēmu?

Atbild ZM un VAAD:
Atbalsts tiks piešķirts tikai par to platības daļu, kurai ir veiktas augšņu analīzes. Prasība par augšņu analīzēm ir paredzēta tikai divās ekoshēmās - ekoshēmā “Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojumu mazinoša lauksaimniecības prakse” un ekoshēmā “Ekoloģiski nozīmīgas platības”, ja veic augsnes pamatkaļķošanu.

Tikai platībai, kas tiks pieteikta 2. ekoshēmas “Ekoloģiski nozīmīga platība” papildus atbalstam (top-up) par platību, kurā plāno veidot ekoloģiski nozīmīgas platības un tiek veikta augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācija (pamatkaļķošana) vai 5. ekoshēmai “Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses”.

SVARĪGI -  mēslošanas plānam jābūt izstrādātam visai saimniecībai. Neatkarīgi no maksājumiem, visām personām, kuras apsaimnieko LIZ 20 ha un lielākā platībā vai audzē dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus un ogulājus īpaši jutīgajās teritorijās un lieto mēslošanas līdzekļus.

SVARĪGI - Augšņu agroķīmiskā izpēte, agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju dati vai analīzes nav senākas par 5 gadiem un tās ir veiktas augšņu jomā akreditētā Eiropas Savienības laboratorijā.

2022-12-22

7. Vai veicot augsnes analīzes obligāti vajag izvēlēties opciju piesaiste GPS koordinātām, lai pieteiktos ekoshēmām? Saimniecībā nav tehnika aprīkota ar GPS. Ja tas ir obligāti, vai būs derīgas iepriekš veiktas augsnes analīzes bez GPS koordinātām?

Atbild ZM un VAAD:
Augšņu analīžu paraugu piesaiste GPS ir vēlama, bet ne obligāta.

Ja saimniecībā tehnika vai iekārta nav aprīkota ar GPS, tad nevarēs izpildīt ekoshēmas “Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojumu mazinoša lauksaimniecības prakse” nosacījumu, ka ir jāveic GPS datu augšupielādi no tehnikas par platību, kurā veikta precīzā mēslojuma vai AAL izkliede.

Ja tiek plānota šķidrā organiskā mēslojuma (šķidrmēsli, virca, digestāts) izkliede un iestrāde, izmantojot lentveida izkliedētāju vai inžekcijas metodi, šādai tehnikai nav prasības par GPS aprīkojumu.

Tāpat arī, ja tiek plānota pamatkaļķošana, tad iestrādes tehnikai arī nav nepieciešams GPS aprīkojums, bet būs jāveic fotofiksāciju ar laika un vietas atzīmi, izmantojot Lauku atbalsta dienesta mobilo aplikāciju, brīdī, kad tiek veikta optimizācijas materiālu izkliede un pēc materiāla izkliedēšanas, kamēr vēl nav veikta iestrāde augsnē.

Nav obligāti izvēlēties augsnes agroķīmiskajai izpētei opciju “piesaiste GPS koordinātām”. Tomēr jāņem vērā, ja saimniecībā nav traktortehnikas, kas ir aprīkota ar GPS uztvērēju un programmatūru (vadības bloks), kas nodrošina precīzu minerālmēslu iestrādi, nevarēs pieteikties 5. ekoshēmas “Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses” 5.2. maksājumam “Minerālmēslu precīza iestrāde”.

2022-12-22

8. Par mēslošanas plānu kā tādu arī citām prasībām. Vai mēslošanas plāns obligāti jāsagatavo VAAD LIZ pārvaldības sistēmā? Vai varēs izmantot LLKC u.c. programmas?

Atbild VAAD un LLKC:
Lai pieteiktos 5. ekoshēmas “Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses” maksājumiem, mēslošanas plāns jāizstrādā izmantojot valstī noteikto vienoto mēslošanas plāna sagatavošanas metodi, kas būs integrēta VAAD LIZ pārvaldības sistēmā.

Plānots, ka būs iespējama datu apmaiņa starp LLKC un VAAD LIZ pārvaldības sistēmām vismaz pamata datu apjomā. Tas nodrošinās aprēķinu veikšanu VAAD LIZ pārvaldības sistēmā.

2022-12-28

9.  Kādēļ mēslošanas plānā netiks ņemts vērā augsnes OV% sastāvs, augsnes tips, pH, šie rādītāji kardināli maina N nepieciešamību un ir atšķirīgi no reģioniem?

Atbild ZM un VAAD:
Mēslošanas plāna metodika atļauj veikt slāpekļa korekciju pēc organisko vielu satura augsnē, arī augu barības elementu korekciju pēc augsnes granulometriskā sastāva augsnē. 

Mēslošanas plāna izstrādē tiek ņemti vērā gan OV%, gan granulometriskais sastāvs – pēc tiem nosaka agroķīmisko rādītāju (fosfora un kālija) nodrošinājuma grupu, kā arī nosaka korekcijas koeficientus N vajadzības korekcijai.
Savukārt augsnes tips (velēnu karbonātu, velēnu podzolētās, brūnaugsnes u.tml.) līdz šim netiek ņemts vērā nevienā mēslošanas plānu izstrādes metodikā.
Slāpekļa, fosfora un kālija norma neatšķiras pa reģioniem, bet gan pēc konkrēta lauka agroķīmiskajiem rādītājiem, augsnes granulometriskā sastāva un, protams, audzētā kultūrauga un plānotās ražas.

2023-01-09

10. Par augsnes analīzēm, mēslošanas plāniem tiem saimniekiem sākot no 2023. gada, kas nepiesakās Ekoshēmai Nr 4 un 5 un nav īpaši jutīgajā teritorijā– ja nebūs analīžu, mēslošanas plāna vai būs soda naudas par to, jo pagaidām soda naudu nebija?

Atbild VAAD:
Saglabāsies iepriekšējā kārtība.

2023-01-09

11. Jautājums par mēslošanas plāniem. Man ir lauks 6 ha , veiktas augsnes analīzes VAAD. Vaad lauku sadalīja pa 3 nogabaliem 3ha, 2 ha un 1 ha. Pēc augsnes analīzēm katrā nogabalā ir atšķirīgs Po2 un Ko2, vērtējums (augsts, zems, un vidējs). Kā to visu varēs sataisīt priekš mēslojuma plāniem N vajadzībai jo katrā nogabalā teorētiski es drīkstēšu izmantot atšķirīgu N daudzumu. Katrs nogabals ir ar atšķirīgu lielumu , matemātiski rēķinot vidējo N vajadzību kopējam laukam nevar noteikt,jo MK noteikumos tāds algoritms diez vai būs. Kā to visu varēs ielikt Vaad sistēmā, un kā to pēc tam pārnest uz lauku vēsturi 2024 gadam, jo tur arī laikam būs jārēķina no iepriekšējā N izlietojuma un ražas? Izskatās ka Eiropas komisija mūs štrāfēs pa pilnai programmai 2024 gadā.

Atbild VAAD:

LIZ pārvaldības sistēmā, vienam laukam pievienojot vairāku augsnes paraugu analīžu rezultātus, iestrādāta iespēja izrēķināt lauka vidējo svērto vērtību. To sistēma izdarīs automātiski, kad lietotājs nospiež pogu “Rēķināt vidējo svērto”.

2023-03-06

12. Ko rakstīt mēslošanas plānā , ja šajā sezonā nemēslošu ilgadīgos stādījumus?

Atbild ZM:

Mēslošanas plāns jāsastāda ņemot vērā augšņu analīzēs noteiktos rādītājus. KLP atbalsta sistēmā mēslošanas plānu ir nepieciešams sagatavot, ja plāno pieteikties 5.ekoshēmai un mēslošanā izmantos precīzās tehnoloģijas.

2023-03-06

13. Vai varēs daļu lauku pieteikt atbalstam precīzajai smidzināšanai un daļu precīzajai mēslošanai, jo es daļu lauku nesmidzināšu vispār, bet mēslojumu tajos lietošu ar precīzo minerālmēslu izkliedi. Visu protams apzinīgi vadīšu LIZ sistēmā gan par mēslošanu, gan AAL un izveidošu mēslošanas plānu visiem laukiem.

Vēl papildus jautājums, mēslošanas plānu izveidošu, bet, piemēram, neizdodas nodrošināt PK noteikto daudzumu, tad es atbalstu saņemšu? Vienkārši MK not. rakstīts, ka atbalstu saņems, ja nodrošinās mēslošanu pēc plāna, bet dzīvē tas ir nereāli. Galvenais, lai aprēķinātais N daudzums saimniecībai nepārsniedz noteikto daudzumu?

Atbild ZM:

Ekoshēmas atbalstu par slāpekļa un amonjaka emisiju un piesārņojumu mazinošu lauksaimniecības praksi piešķir par platību, kurā izmanto kādu no šādām metodēm:

1. tieša šķidrā organiskā mēslojuma (šķidrmēslu, vircas, digestāta) izkliede un iestrāde

2. minerālmēslu precīzo izkliedi;

3. augu aizsardzības līdzekļu precīzo izsmidzināšanu.

Jā, atbalstam var pieteikt arī tikai daļu no laukiem, kuros kāda no minētajām praksēm tiek izmantota. Šīs ekoshēmas atbalstu var saņemt tikai par tiem laukiem, kuriem mēslošanas plāns sastādīts ņemot vērā augšņu analīzes.

Ekoshēma neattiecas uz PK izkliedi. Mēslošana pēc plāna nozīme nepārsniegt aprēķināto N daudzumu. Nosacījumi neliedz iespēju lietot mazāku N daudzumu.

2023-04-19

Papildināts ar VAAD atbildi:

Eksportējot datus no vadības termināļa, lai tos varētu atšifrēt, ieteicams datu eksportu veikt par katru notikumu atsevišķi, nevis visus uzreiz. Jāņem vērā ka katra notikuma atskaite sastāv no vairākiem failiem kas ievietoti atšķirīgās mapītēs, lai atskaite būtu derīga, LIZ jāielādē visi šie faili, to var izdarīt, no visiem šiem failiem izveidojot zip mapi, kuru iespējams augšupielādēt pie konkrētā notikuma LIZ.

Ja vienā dienā ar vienādu notikumu (piem. lietots amonija nitrāts ar devu 200kg ha) vairākos laukos, tad ir iespēja par visiem šiem laukiem veikt datu eksportu un pievienot LIZ sistēmai vienu zip mapi. Jāņem gan vērā, ka LIZ sistēmā pie konkrētā lauka notikuma jāpievieno visi šie lauki. Ja Jūsu datu apstrādes sistēma spēj izveidot atskaites failu par katru lauka notikumu kas iekļauj sevī līdzvērtīgu informāciju, kā eksportētie no vadības termināļa, varat augšupielādēt arī šādus failus.

2023-05-06

14. Vai jāvada dati LIZ pārvaldības sistēmā, ja informāciju jau vada e-agronoms sistēmā?

Atbild VAAD:

Dati LIZ pārvaldības sistēmā ir jāvada, ja vēlaties pieteikties kādam no papildus atbalsta maksājumiem:

  • Ekoshēma 2.1 - atbalsts par ekoloģiski nozīmīgu platību ar augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju.
  • Ekoshēma 4 - atbalsts par saudzējošu lauksaimniecības praksi.
  • Ekoshēma 5 - atbalsts par slāpekļa un amonjaka emisiju un piesārņojumu mazinošu lauksaimniecības praksi.

Šobrīd VAAD izstrādā lietojumprogrammas saskarni (API), kas nodrošinās iespēju datus no privātajām sistēmām importēt LIZ Pārvaldības sistēmā.

2023-05-06

15. Sākot minerālmēslu kaisīšanu testēju datu vākšanu.

Fendt traktors ar sekciju kontroli un amazones kaisītājs ar sekcijām.Nokaisot lauku traktora terminālī ir viss labi saprotams, nav ārpus lauka robežām. Pārnesot šos datus uz datoru ievadot AO agrar offisa programmā redzams, ka veidojas pārklājumi ārpus lauka. Programmā viens punkta kvadrāts ir 24x24m.

Tad jautājums vai man būs LIZ vadības sistēmā jāielādē jēldati no traktora vai arī no AO agrar ofiss? Jo jēldati ienāk traktorā bez apzīmējumiem kā ZIP fails un pēc tam sameklēt to attiecīgajam laukam vairāk nav iespējams. Ar ko konsultēties? Kontaktu info?

Atbild VAAD:

Eksportējot datus no vadības termināļa, lai tos varētu atšifrēt, ieteicams datu eksportu veikt par katru notikumu atsevišķi, nevis visus uzreiz. Jāņem vērā ka katra notikuma atskaite sastāv no vairākiem failiem kas ievietoti atšķirīgās mapītēs, lai atskaite būtu derīga, LIZ jāielādē visi šie faili, to var izdarīt, no visiem šiem failiem izveidojot zip mapi, kuru iespējams augšupielādēt pie konkrētā notikuma LIZ.

Ja vienā dienā ar vienādu notikumu (piem. lietots amonija nitrāts ar devu 200kg ha) vairākos laukos, tad ir iespēja par visiem šiem laukiem veikt datu eksportu un pievienot LIZ sistēmai vienu zip mapi. Jāņem gan vērā, ka LIZ sistēmā pie konkrētā lauka notikuma jāpievieno visi šie lauki.

Ja Jūsu datu apstrādes sistēma spēj izveidot atskaites failu par katru lauka notikumu, kas iekļauj sevī līdzvērtīgu informāciju, kā eksportētie no vadības termināļa, varat augšupielādēt arī šādus failus.

2023-05-06