4. Aktīvs lauksaimnieks

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU

JAUNĀKIE JAUTĀJUMI UN ATBILDES IR TEPAT AUGŠPUSĒ

Iesniegtie jautājumi Skaidrojums
33. Vai 2024.gadā, es būšu par "Aktīvu lauksaimnieku", ja esmu pašnodarbināta persona, kura maksā pašnodarbinātā sociālo nodokli (2023.gadā par 3.kvartāliem) un vidēja apstrādātas zemes platība 25 ha.
Atbild ZM:
Ministru kabineta noteikumi tiešo maksājumu saņemšanai neprasa pašnodarbinātajam uzrādīt maksātos nodokļus. Nosacījums kritērija izpildei pašnodarbinātajiem ir cits. 
Tiek vērtēti pašnodarbinātā ienākumi no lauksaimnieciskās darbības, vai tie veido vismaz 50 procentu no kopējiem ieņēmumiem, ko vērtē pēc gada ienākumu deklarācijas D3 vai D31 pielikumā vai finanšu pārskatā par iepriekšējo gadu uzrādītās informācijas.
Ja pašnodarbinātā ienākumi no lauksaimnieciskās darbības veido vismaz 50 procentu no kopējiem ieņēmumiem, tad pašnodarbinātais ir uzskatāms par vienu lauksaimniecības darbaspēka vienību, kas ir pietiekami, lai izpildītu aktīvā lauksaimnieka kritēriju saimniecībās līdz 100 ha.
2023-09-06
32. Vai administrējot platību maksājumus tiks vērtēti saistītie uzņēmumi, jautājums saistībā ar atbalsta griestiem?
Atbild ZM:
 
Nē, netiks skatītas saistītās personas/uzņēmumus, vērtējot vai piemērojami atbalsta griesti, ja saimniecības nav apzināti dalītas, lai izvairītos no ISIP griestu piemērošanas.
 
2023-08-02
31. Vai jaunai saimniecībai, kas dibināta 2022. gada novembrī arī jāatbilst Aktīvā lauksaimnieka statusam, vai varēs saņemt ISIP un pieteikties Ekoshēmas pasākumiem?

Atbild ZM:
Jā, visiem tiešo maksājumu pretendentiem ir jāatbilst aktīvā lauksaimnieka nosacījumam. Tomēr, vispirms tiek izvērtēta tiešo maksājumu kopsumma, kas saņemta iepriekšējā gadā, un ja tā nepārsniedz 500 euro, tad pretendents tiek uzskatīs par aktīvu lauksaimnieku. Savukārt, ja iepriekšējā gadā lauksaimnieks nav pieteicies tiešo maksājumu saņemšanai, minēto summu nosaka kārtējā gada ģeotelpiskajā iesniegumā noteikto hektāru skaitu reizinot ar iepriekšējā gada valsts vidējiem tiešajiem maksājumiem par hektāru. Ja aprēķinātā summa nepārsniedz 500 euro, tad pretendents tiek uzskatīs par aktīvu lauksaimnieku. Ja tā ir lielāka par 500 euro, tad jāizpilda atbilstība vismaz 1 no 7 aktīva lauksaimnieka kritērijiem, kas minēti 18.04.2023. MK noteikumu Nr. 198 36.punktā.

2023-06-05

30. Tiek pasaimniekoti 140 ha no tiem 95 BDUZ. No maksājumiem plānots pieteikties uz ISIP, PM, JAL un BDUZ. Jautājums uz cik ha un pret kuru no atbalsta veidiem ir jāizpilda aktīvā lauksaimnieka nosacījums. Vai aktīvais lauksaimnieks ir jāizpilda uz 45 ha uz visiem iepriekš minētajiem atbalsta viediem? Ir plānots pierādīt izdevumus.

Atbild ZM:
Aktīva lauksaimnieka nosacījums ir jāizpilda, ja vēlas pretendēt uz tiešajiem maksājumiem (tostarp ISIP, PM un JAL atbalsta maksājumiem). Savukārt, lai saņemtu agrovides maksājumus, tostarp BDUZ atbalstu, nav prasība pierādīt aktīva lauksaimnieka statusu. Aktīvā lauksaimnieka kritēriji tiek attiecināti uz visiem saimniecības hektāriem, izņemot standarta izlaides kritēriju, kurā netiek vērtēta standarta izlaide uz ilggadīgajiem zālājiem, kas atzīti par bioloģiski vērtīgu zālāju vai no lauksaimnieciskās darbības atkarīgu Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu un putnu dzīvotni (turpmāk -BDUZ).
Tātad Jūsu minētajā gadījumā,
1) ja plāno pierādīt atbilstību ar standarta izlaides kritēriju, tad to vērtētu tikai uz 45 no saimniecības 140 hektāriem, kas nav BDUZ;
2) ja plāno pierādīt atbilstību ar lauksaimnieciskās darbības izdevumiem, tad izdevumus jāpierāda par visiem saimniecības 140 hektāriem, tostarp BDUZ hektāriem.

2023-06-05

29. Atbildēs uz jautājumiem atradu:
Vēršam uzmanību, ka MK noteikumos tiks paredzēts īpašs nosacījums 2023.gadam, ka atbalsta pretendents, kura l/s zemes platība nepārsniedz 20 ha, uzskatāma par vienu darbaspēka vienību un līdz ar to par aktīvu lauksaimnieku.
Tātad sanāk, ja maksājumu pretendents neatbilst nevienam no septiņiem aktīvajam lauksaimniekam paredzētajiem izpildāmajiem kritērijiem, šogad tomēr vēl varēs saņemt tiešos maksājumus ja atbalsttiesīgā platība pieteikta būs mazāka par 20 ha, pretendents nebūs reģistrējies VID kā nodokļu maksātājs, saimniecībā nebūs algots darbinieks un cita algota darbinieka.

Atbild ZM:

Jā, pareizi.

Tomēr vēršam uzmanību, ka minētā atkāpe ir paredzēta tikai 2023.gadā.

2023-04-17

28. Lūdzu skaidrojat vēlreiz, kas ir domāts aktīva lauksaimnieka izpildē ar LDV, kad 2023 gadā, ja LIZ <=20 ha, pretendents 1 LDV? Atbild ZM:
2023. gadā atbalsta pretendents, kura lauksaimniecības zemes platība nepārsniedz 20 hektāru, uzskatāms par vienu darbaspēka vienību un līdz ar to tiks izpildīts aktīvā lauksaimnieka kritērijs.
2023-04-06
27. Vai tiešām slaucamā govs standarta izlaidē ir tikai 319 EURO vērta? Atbild ZM:
Slaucamās govs standarta izlaide ir 1991,39 EUR. MK noteikumu projektā tiks veiktas atbilstošas izmaiņas.
2023-03-12
26. Apsaimniekoju kā fiziska persona 10ha zālājus no kuriem 4ha ir biotops. Pļauju un vācu sienu lauksaimniekam kurš audzē lopus. Saprotu, ka biotopam aktīvā lauksaimnieka statuss nav jāpierāda, bet to jāizdara par atlikusajiem 6ha, par summu 336EUR. Kādus rekvizītus jānorāda fiziskai personai čekos virs 30EUR? Kā un līdz kuram datumam čeki par kārtējo gadu jāiesniedz? Atbild ZM:
Atbilstība kritērijam par lauksaimnieciskās darbības izmaksām ir jāpierāda par visiem saimniecības hektāriem. Čekam ir jābūt ar rekvizītiem (fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods) par darījumu, kura vērtība ir lielāka par 30 euro  bez PVN. 

Ar lauksaimniecisko darbību saistīto izmaksu apliecinošos dokumentus varēs iesniegt līdz kārtējā gada 1.oktobrim, par iepriekšējo gadu vai par nepārtraukta 12 mēnešu laikposmu, kura sākuma termiņš nav agrāks par iepriekšējā gada 1.janvāri.

Attiecībā uz ES nozīmes biotopu platībām izņēmums ir tikai viena aktīvā lauksaimnieka kritērija gadījumā - par standarta izlaidi uz hektāru - vidējais standarta izlaides rādītājs 400 EUR/ha netiks rēķināts par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu.

Vēršam uzmanību, ka MK noteikumos tiks paredzēts īpašs nosacījums 2023.gadam, ka atbalsta pretendents, kura lauksaimniecības zemes platība nepārsniedz 20 hektārus, uzskatāma par vienu darbaspēka vienību un līdz ar to par aktīvu lauksaimnieku.
2023-02-22

25. Par aktīva lauksaimnieka statusa kritēriju izpildi- Vai ir noteikts datums līdz kuram LDC ir jābūt reģistrētai 1 liellopu vienībai? Atbild ZM:
Jā. Lauksaimniecības dzīvniekiem, kas atbilst 1 nosacītajai liellopu vienībai ir jābūt LDC reģistrā uz 1.martu.
2023-02-22
24. Cik bišu saimēm jābūt, lai būtu aktīvs lauksaimnieks? Atbild ZM:
Lai izpildītu aktīvā lauksaimnieka prasību pēc 1.kritērija - vismaz 1 reģistrēta liellopu vienība LDC - vajadzētu vismaz 8 bišu saimes, ņemot vērā, ka vienas bišu saimes koeficients liellopu vienību aprēķinā ir 0,133.
2023-02-22
23. Aktīvā lauksaimnieka statusam ar vienu govi, kas ir 1 liellopu vienība pietiek 100 ha platībai, bet ar 100 bišu saimēm nepietiek? Atbild ZM:
Aktīva lauksaimnieka kritērijam skatās, vai ir reģistrēta LDC vismaz 1 liellopu vienība uz 1.martu, kas būtu, piemēram, viens liellops vecāks par 24 mēnešiem vai 8 bišu saimes, ņemot vērā, ka vienas bišu saimes koeficients liellopu vienību aprēķinā ir 0,133. Liellopu vienības netiek attiecinātas uz hektāriem un netiek rēķināts ne liellopu, ne dzīvnieku blīvums nevienā no aktīva lauksaimnieka kritērijiem.
2023-02-22

22. Sakiet lūdzu kā es varu pierādīt 66eur/ha izmaksas, ja es neesmu nodokļu maksātājs?

Vai man jāuzrāda kaut kādi degvielas čeki? Zemi apstrādāju saviem spēkiem.

Atbild ZM:
Nosacījumi tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos.

ZM priekšlikums ir šāds (nosacījumi vēl var mainīties!), ka varēs iesniegt ar lauksaimniecisko darbību saistīto izmaksu apliecinošos dokumentus par iepriekšējo gadu vai par nepārtraukta 12 mēnešu laikposmu, kura sākuma termiņš nav agrāks par iepriekšējā gada 1.janvāri.

Lauksaimnieciskās darbības izmaksas varētu būt šādas:
> degvielas iegādes izmaksas;
> lauksaimniecības tehnikas uzturēšanas izmaksas;
> lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto ēku uzturēšanas izmaksas, tostarp par elektroenerģiju;
> lauksaimnieciskajā darbībā izmantoto ražošanas resursu, tostarp minerālmēslu, organisko mēslu, augu aizsardzības līdzekļu, kaļķojamā materiāla, kultūraugu sēklas, lopbarības, - iegādes izmaksas;
> saņemtos lauksaimnieciskās darbības pakalpojumu izmaksas, tostarp izmaksas par lauksaimniecības zemes pirmssējas un aramzemes pēcsējas apstrādi, ražas novākšanu, produktu pārvadāšanu, ražošanas resursu piegādi, zālāju nopļaušanu un zālaugu masas novākšanu.

Ar lauksaimniecisko darbību saistīto izmaksu apliecinošam dokumentam ir jābūt ar rekvizītiem, par darījumu, kura vērtība bez PVN ir lielāka par 30 euro.
2023-02-19

21. Vai aktīva lauksaimnieka statusa pierādīšanai kā liellopu vienības ir arī zirgi? Atbild ZM:
Jā, der. Viens zirgu dzimtas dzīvnieks, kas vecāks par 6 mēnešiem, atbilst 1 nosacītajai liellopu vienībai. 
2023-01-26
20. Un šo prasību par aktīvo lauksaimnieku jāpiemēro arī zālāju biotopa saņemšanas nosacījumiem? Atbild ZM:
Aktīva lauksaimnieka kritērijs ir jāizpilda, lai saņemtu tiešos maksājumus. Savukārt agrovides maksājumu (t.sk. atbalsta LA10.5 “Zālāju biotopu apsaimniekošana”) saņemšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2115/2021 70. pantu nav jāpiemēro aktīvā lauksaimnieka nosacījums, un zālāju biotopu apsaimniekošanas atbalstu var saņemt arī lauksaimnieks, kas nesaņem tiešos maksājumus un neatbilst normatīvajos aktos par tiešo maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem noteiktajam aktīvā lauksaimnieka statusam.
2023-01-04
19. Kā tiks nodrošināts, ka tā viena liellopu vienība nav formalitāte? Vai tiks prasīts vismaz, ka ir reģistrēta novietne, kura ir lauksaimnieka valdījumā un PVD/LAD veic pārbaudi vai tiešām tas lops tur atrodas? Savādāk būs jāizveido jauns pakalpojums - iznomāt lopus dīvānzemniekiem. Jo pašam ne šajā periodā, ne arī nākošajā periodā par tiem atbalsts nepienākas un, lai saņemtu to atbalstu par zālāju saglabāšanu pietiek un pāri paliek (jo liela daļa apsaimniekotās zemes ir dīvānzemnieku, bez subsīdījām), būs iespēja piepelnīties. Tāpēc lūgums nodrošināt, ka man šāda piepelnīšanas iespējas, iznomājot lopus dīvānzemniekiem, nebūtu iespējama un dīvānzemnieks būtu motivētāks man oficiāli iznomāt šobrīd manis apsaimniekoto zemi, nevis shēmot.

Atbild ZM:

Nosacījumi tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos. Tiešo maksājumu noteikumi ir izstrādes stadijā, uz doto brīdi nevar sniegt konkrētu atbildi, kamēr noteikumi vēl nav apstiprināti.

2023-01-02

18. Kā tiks pārbaudītas vai kas tiks uzskatītas par lauksaimnieciskās darbības izdevumiem? Vienkārši degvielas, rezerves daļu utml. čeki? Vai tomēr šeit `kvalificējas` tikai rēķini par pakalpojumu (pļaušana, vālošana, presēšana utt.) saņemšanu? Attiecīgi nomaksāti nodokļi un galvenais, beidzot dīvānzemnieks, kurš lauksaimniekam neiznomā zemi šādi vismaz piespiestu samaksāt lauksaimniekam, kurš apsaimnieko viņa zemi.

Atbild ZM:

Nosacījumi tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos.

ZM priekšlikums ir šāds (nosacījumi vēl var mainīties!), ka varēs iesniegt ar lauksaimniecisko darbību saistīto izmaksu apliecinošos dokumentus par iepriekšējo gadu vai par nepārtraukta 12 mēnešu laikposmu, kura sākuma termiņš nav agrāks par iepriekšējā gada 1.janvāri.

Lauksaimnieciskās darbības izmaksas varētu būt šādas:
• degvielas iegādes izmaksas;
• lauksaimniecības tehnikas uzturēšanas izmaksas;
• lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto ēku uzturēšanas izmaksas, tostarp par elektroenerģiju;
• lauksaimnieciskajā darbībā izmantoto ražošanas resursu, tostarp minerālmēslu, organisko mēslu, augu aizsardzības līdzekļu, kaļķojamā materiāla, kultūraugu sēklas, lopbarības, - iegādes izmaksas;
• saņemtos lauksaimnieciskās darbības pakalpojumu izmaksas, tostarp izmaksas par lauksaimniecības zemes pirmssējas un aramzemes pēcsējas apstrādi, ražas novākšanu, produktu pārvadāšanu, ražošanas resursu piegādi, zālāju nopļaušanu un zālaugu masas novākšanu.

Ar lauksaimniecisko darbību saistīto izmaksu apliecinošam dokumentam ir jābūt ar rekvizītiem, par darījumu, kura vērtība bez PVN ir lielāka par 30 euro.

2023-01-02

17. Šobrīd visos noteikumos tiek izmantota 2010. gada standartizlaide, kas tiek rādīta arī prezentācijās. Saprotams, ka to ir plānots aktualizēt. Vai turpmāk aktīvā lauksaimnieka statusa noteikšanai tiks izmantota 2017. gada standartizlaide (par periodu no 2015. līdz 2019. gadam), kas ir jaunākais SI aprēķins no AREI mājaslapas, vai arī tiks sagatavots vēl jaunāks SI variants? Ja nē, tad vai mēs varam savos skaidrojumos izmantot AREI sagatavoto 2017. gada SI aprēķinu?

Atbild ZM:

Jā, no 2023.gada tiks izmantota 2017. gada standartizlaides aprēķins no AREI.

2023-01-02

16. Vai pie aktīvā lauksaimnieka kritērijiem – vismaz viens darbinieks (līdz 100 ha) – tas varēs būt arī saimniecības īpašnieks, ja viņš ir pašnodarbināta persona, un līdz ar to VID atskaitēs neparādīsies kā darbinieks?

Atbild ZM:

Nosacījumi tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos. Tiešo maksājumu noteikumi ir izstrādes stadijā, uz doto brīdi nevar sniegt konkrētu atbildi, kamēr noteikumi vēl nav apstiprināti.

2023-01-02

15. Ko pie aktīvā lauksaimnieka kritērijiem nozīmē formulējums vismaz viena darbaspēka vienība uz 100 ha? Vai ar to ir domāts viens darbinieks, vai viena pilna darbaspēka slodze? Piemēram, ja saimniecībā ir nodarbināti divi darbinieki, bet katrs no tiem ir pieņemts darbā uz pusslodzi. Vai šādā gadījumā tās būs 2 darbaspēka vienības, vai tikai viena? Ja tikai viena, tad noteikumos vajadzētu atrunāt, kā to aprēķina, jo pēc VID datiem šādā gadījumā parādīsies, ka saimniecībā ir 2 darbinieki.

Atbild ZM:

Nosacījumi tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos. Lauksaimniecības darbaspēka vienība ir nosakāma aprēķina ceļā, dalot saimniecības uzskaitītās nodarbināto nostrādātās darba stundas lauksaimnieciskajā darbībā ar skaitli 520.

2023-01-02

14. Vai zemes nomas maksa der? Pie izdevumiem aktīvā lauksaimnieka statusa pierādīšanai.

Atbild ZM:
Nosacījumi tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos. ZM priekšlikums (nosacījumi vēl var mainīties!), paredz, ka zemes nomas maksa būs attiecināmās izmaksas aktīvā lauksaimnieka statusa pierādīšanai.

2023-01-02

13. Ja būs pārskaitījums par pakalpojumiem (piem. zāles pļaušana, u.c. ar lauksaimniecību saistīti), vai der? Ja nav čeks, bet ir pārskaitījums, un ja abas FP nav reģistrētas VID.

Atbild ZM:

Nosacījumi tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos. ZM priekšlikums (nosacījumi vēl var mainīties!) paredz, ka der jebkurš ar lauksaimniecisko darbību saistīto izmaksu apliecinošs dokuments, t.sk., maksājuma uzdevuma kopija, ja maksājuma mērķī ir norādīts sniegtā pakalpojuma veids. Minētajam dokumentam ir jābūt ar rekvizītiem par darījumu, kura vērtība bez PVN ir lielāka par 30 EUR.

2023-01-02

12. Kas ir standartizlaide?

Atbild ZM:
Standarta izlaide ir no viena lauksaimniecības kultūrauga hektāra vai viena mājlopa vienības potenciāli iegūstamā produkcijas vērtība gada laikā. Tas ir standartizēts lielums, ko aprēķina Agroresursu un ekonomikas institūts.

2023-01-02

11. Kā lūdzu skaidrojat aktīvā lauksaimnieka nosacījumu – Vismaz 1/3 saimniecības ir iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā. Līdz šim, lai saņemtu BL atbalstu bija jābūt kontroles sistēmā iekļautam visam uzņēmumam. Saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES)2018/848 prasībām var būt dalītā ražošana, ja  saimniecību var sadalīt skaidri un faktiski nošķirtās daļās un audzē  viegli nodalāmas šķirnes, bet līdz šim LV epiemēroja šo nosacījumu, izņemot zinātniskajam institūcijām. Vai mainīsies noteikumi par atbalsts saņemšanu un no kā rēķinās 1/3 – vai no LIZ?

Atbild ZM:

Aktīva lauksaimnieka kritērija izpildes ietvaros tiks vērtēts, vai vismaz viena trešā daļa saimniecības lauksaimniecības zemes (LIZ) uz iepriekšējā vai kārtēja gada 1.oktobri ir iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, ko uzrauga sertifikācijas institūcija "Vides kvalitāte" vai SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs".

Kritērija izvērtēšanai vienu trešdaļu aprēķinās lauksaimnieka LIZ, kuras atbilstību bioloģiskajai regulai uzrauga sertificējošā iestāde, attiecinot pret kārtējā gadā ģeotelpiskajā iesniegumā deklarēto LIZ platību.

Aktīva lauksaimnieka kritērijs ir jāizpilda, lai saņemtu tiešos maksājumus, bet agrovides maksājumu (t.sk. atbalsts LA11 “Biloloģiskā lauksaimniecība”) saņēmējiem šādu prasību nav.

Kas attiecas uz bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta nosacījumiem nākamajā periodā no 2023.gada – ir plānotas izmaiņas, un nebūs vairs nosacījums, ka visai saimniecībai ir jābūt iekļautai kontroles sistēmā. Savukārt lai saņemtu tiešo maksājumu ekoshēmas atbalstu par agroekoloģijas praksēm bioloģiskās saimniecībās, kas ir izvēles intervence (pasākums), visai saimniecības LIZ ir jābūt iekļautai bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.

2022-12-22

10. Ir ilggadīgo zālāju platības ~ 80 ha. Vai aktīva lauksaimnieka pieradīšanai derēs darbinieks, kuram tikai viens no punktiem darba līgumā ir norādīts "pienākums apsaimniekot platības"?

Atbild ZM:
Nosacījumi tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos, kas vēl nav apstiprināti. ZM priekšlikums paredz, ka būs divas iespējas kā uzrādīt informāciju par darbiniekiem:

1) ja saimniecībai par iepriekšējo gadu ir tikai ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības, tad par lauksaimnieciskajā darbībā nodarbinātajiem uzskatāmi visi darbinieki un to nostrādātās stundas, kas norādītas darba devēja ziņojumā.

2) Ja saimniecībā veic gan lauksaimniecisko, gan nelauksaimniecisko darbību, tad ir jāveic uzskaite par nodarbinātajiem un to kopā nostrādātajām stundām, nodalot lauksaimnieciskajā darbībā un nelauksaimnieciskajā darbībā nostrādātās stundas. Kopējais nostrādāto stundu skaits nepārsniedz VID iesniegtā darba devēja ziņojumā norādīto kopējo stundu skaitu.

2022-12-22

9. Vai aktīvā lauksaimnieka statusa pierādīšanai kā liellopu vienības der arī bites?

Atbild LAD:
Aktīva lauksaimnieka statusa pierādīšanai bites tiks ņemtas vērā gan nosakot liellopu vienības, gan standarta izlaidi (SI).

2022-12-22

8. Zemnieks apstrādā katru gadu savu platību un saņem vairāk par 500 eiro. Šajā gadā ir sankcija, kā rezultātā viņam ir mīnusi, un viņš šogad saņem mazāk par 500 eiro. Vai viņam jāpierāda aktīvais lauksaimnieks 2023.gadā?

Atbild ZM:
Jā, dotajā piemērā būs jāpierāda aktīva lauksaimnieka statuss, jo par aktīvu lauksaimnieku uzskatāms lauksaimnieks, kam tiešo maksājumu kopsumma, ko tas bija tiesīgs saņemt par iepriekšējo gadu pirms atbalsta samazinājuma piemērošanas, nepārsniedza 500 euro.

 2022-12-22

7. Vai pats uzņēmuma īpašnieks arī skaitās 1 darbinieks?

Atbild ZM:
Nosacījumi tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos. Tiešo maksājumu noteikumi ir izstrādes stadijā, uz doto brīdi nevar sniegt konkrētu atbildi, kamēr noteikumi vēl nav apstiprināti.

 2022-12-22

6. Ja jāpierāda aktīvo lauksaimnieku ar 66 eiro izdevumiem. Vai izdevumi ir jāpierāda par 2022.gadu vai par 2023.gadu? Par kādu periodu izdevumi tiks ņemti vērā?

Atbild ZM:
Nosacījumi tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos. ZM priekšlikums ir šāds (nosacījumi vēl var mainīties!), ka varēs iesniegt ar lauksaimniecisko darbību saistīto izmaksu apliecinošos dokumentus par iepriekšējo gadu vai par nepārtraukta 12 mēnešu laikposmu, kura sākuma termiņš nav agrāks par iepriekšējā gada 1.janvāri.

2022-12-22

5. Nepieciešama plašāka skaidrība par čekiem. No kura līdz kuram periodam derēs, par kādiem izdevuma veidiem, ar rekvizītiem vai līdz 30 nav obligāti?

4. Aktīvā lauksaimnieka kritērijos minētas Lauksaimnieciskās darbības izmaksas, kurām jābūt vismaz 66 eur/ha. Kāda ir šo izmaksu aprēķināšanas kārtība, ja tiešos maksājumus saņem fiziska persona?

3. Kādus izdevumus varēs attiecināt un vai izdevumus varēs pārnest no viena gada uz nākamo?
Vai varēs attiecināt akcizēto degvielu, smērvielas, tehnikas rezerves daļas, darbarīkus, instrumentus, lietotu tehniku, palīgmateriālus, būvmateriālus, nekustamā īpašuma nodokli, elektrības pieslēguma maksu?

Līdz šim lauku atbalsta maksājumus esmu saņēmis kā privātpersona.

Atbild ZM:
Nosacījumi tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos. ZM priekšlikums ir šāds (nosacījumi vēl var mainīties!), ka varēs iesniegt ar lauksaimniecisko darbību saistīto izmaksu apliecinošos dokumentus par iepriekšējo gadu vai par nepārtraukta 12 mēnešu laikposmu, kura sākuma termiņš nav agrāks par iepriekšējā gada 1.janvāri.

Lauksaimnieciskās darbības izmaksas varētu būt šādas:
> degvielas iegādes izmaksas;
> lauksaimniecības tehnikas uzturēšanas izmaksas;
> lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto ēku uzturēšanas izmaksas, tostarp par elektroenerģiju;
> lauksaimnieciskajā darbībā izmantoto ražošanas resursu, tostarp minerālmēslu, organisko mēslu, augu aizsardzības līdzekļu, kaļķojamā materiāla, kultūraugu sēklas, lopbarības, - iegādes izmaksas;
> saņemtos lauksaimnieciskās darbības pakalpojumu izmaksas, tostarp izmaksas par lauksaimniecības zemes pirmssējas un aramzemes pēcsējas apstrādi, ražas novākšanu, produktu pārvadāšanu, ražošanas resursu piegādi, zālāju nopļaušanu un zālaugu masas novākšanu.

Ar lauksaimniecisko darbību saistīto izmaksu apliecinošam dokumentam ir jābūt ar rekvizītiem, par darījumu, kura vērtība bez PVN ir lielāka par 30 euro.

2022-12-22

2. Vai pašnodarbinātā persona, kas maksā VSAOI un iespējams IIN (bet nemaksā sev darba algu) tiks uzskatīta kā 1 darbaspēka vienība uz 100ha gadījumos, ja izdevumi būs zem 66 EUR/ha?

Atbild ZM:
Nosacījumi tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos. Tiešo maksājumu noteikumi ir izstrādes stadijā, uz doto brīdi nevar sniegt konkrētu atbildi, kamēr noteikumi vēl nav apstiprināti.

2022-12-22

 

1. Saistībā ar aktīvā lauksaimnieka pierādīšanu, ja iepirks kaļķojamo materiālu tagad rudenī nākamam gadam, jo izdevīgāka cena, vai šādi iegādes dokumenti tiks atzīti nākamgad?

Atbild ZM:
Nosacījumi tiks atrunāti Ministru kabineta noteikumos. ZM priekšlikums ir šāds (nosacījumi vēl var mainīties!), ka varēs iesniegt ar lauksaimniecisko darbību saistīto izmaksu apliecinošos dokumentus par iepriekšējo gadu vai par nepārtraukta 12 mēnešu laikposmu, kura sākuma termiņš nav agrāks par iepriekšējā gada 1.janvāri.

2022-12-22