3. Saistītie ienākumu atbalsti 

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU

JAUNĀKIE JAUTĀJUMI UN ATBILDES IR TEPAT AUGŠPUSĒ

Iesniegtie jautājumi

Skaidrojums

15. Kādi ir nosacījumi, lai saņemtu saistīto atbalstu par slaucamām govīm?

Atbild ZM:
Saistīto ienākuma atbalstu par slaucamām govīm piešķir, ja:

 ✓ tās ir turētas lauksaimnieka ganāmpulkā 3 mēnešus pēc kārtas, sākot no kārtējā gada 15. maija;

 ✓ ir ievērotas identificēšanas un reģistrēšanas prasības;

✓ ganāmpulkā tiek veikta to pārraudzība, nodrošina piena izslaukuma kontroli, datu sagatavošanu un uzglabāšanu saskaņā ar pārraudzības kārtību;

✓ izslaukums no govs 6300 kilogramu vai govij bioloģiskās turēšanas apstākļos, Latvijas brūnai un zilai – 4650 kilogramu.

Tāpat arī lauksaimnieks izveido un veic saimniecības piena izmantošanas uzskaiti, (t.sk. par pienu, kas izmantots pašpatēriņam, dzīvnieku barošanai, realizācijai, pārstrādei uz vietas saimniecībā vai kas iznīcināts) rakstiski, izmantojot elektroniskos datu uzglabāšanas līdzekļus vai iekārtojot uzskaites žurnālu, kurā informācija sakārtota hronoloģiskā secībā:

- pēc piena izmantošanas datuma, tostarp kontroles datuma;

- pēc piena piegādes datuma, norādot ziņas par piena pircēju un piegādāto piena daudzumu.

2023-04-17

14. Manā īpašumā nav zemes, bet ir slaucamas govis pārraudzībā. Vai varu pieteikties uz saistīto atbalsta maksājumu?

Atbild ZM:

Jā, ja izpilda saistītā ienākumu atbalsta par slaucamām govīm atbalsta saņemšanas nosacījumus.Kā arī piešķiramā summa ir vismaz 100 euro un pretendents ir aktīvs lauksaimnieks.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 36.1. apakšpunktu tiešo maksājumu pretendents uzskatāms par aktīvu lauksaimnieku, ja Lauksaimniecības datu centrā kārtējā gada 1. martā ir reģistrējis lauksaimniecības dzīvniekus, kuru skaits atbilst vismaz vienai nosacītajai liellopu vienībai.

13. Prognozējas saistītais atbalsts par SA par sertificētu stiebrzāļu, lopbarības augu sēklu gandrīz uz pusi mazāks nekā uz proteīnaugiem. Ja audzēs zirņus sertificētas sēklas ieguvei, tos var pieteikt SA par proteīnaugiem. Kā tas var būt, ka zirņus vai tās pašas lauka pupas audzējot un sagatavojot sertificētai sēklai, atbalsts par to ir mazāks nekā tos vienkārši audzējot priekš pašpatēriņa???

Atbild ZM:

Vienu un to pašu platību var pieteikt tikai vienai saistītā atbalsta intervencei. Izvēloties saistītā atbalsta intervenci, kam pieteikt zirņu platību, aicinām izvērtēt, kuras atbalsta shēmas prasības varēsiet izpildīt, tai skaitā pārliecinoties, vai vienam SA pieteiktā kopējā platība sasniegs nepieciešamo 1 ha platību. Konkrēto izmaksājamo atbalsta likmi ietekmē pieejamais finansējums un atbalstam apstiprinātās kopējās platības. Proteīnaugu saistītajam atbalstam ir noteikta ES līmeņa prioritāte un ir atšķirīgs pieejamā finansējuma noteikšanas mehānisms (lūdzu skat. Regulas Nr. (ES) 2021/2115 96. panta 1. un 3.punktu).

2023-04-06

12. Kāds ir saistīto ienākumu atbalsta termiņš (1 gads vai 5 gadi), piemēram, SA par proteīnaugiem, plānoju iesēt 3ha zirņus, vai ari turpmākos gadus man jāsēj 3ha zirņi vai nākošajā gadā varu nesēt zirņus ?

Atbild ZM:
Saistītais ienākumu atbalsts ir ikgadējs maksājums, nākamā gadā varat izvēlēties sēt citu kultūraugu.

2023-03-20

11. Ar kādiem apsvērumiem ir palielināts izslaukums Latvijas zilās šķirnes govij, lai saņemtu brīvprātīgi saistīto atbalstu par slaucamajām govīm (no 4500 uz 4650)? Izkopjot šķirni, govis paliek mazākas augumā un vairs nedod tik daudz piena cik iepriekš. Lielākais vairums no saimniekiem savas zīmaļas laiž ganos, nevis tur kūtīs nepiesietajā turēšanā (tādējādi izpildām vienu no prasībām par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos). Loģiski, ka izslaukums nav tāds kā intensīvi barojot un vēl jāņem vērā pēdējās karstās un sausās vasaras, kad govis ganību periodā karstuma dēļ "norauj" pienu.

Atbild ZM:

Pēc LDC datiem vidējais izslaukums govīm pieaug. Izslaukuma prasība tika palielināta, nosakot 80% apmērā no attiecīgās saimniecību grupas vidējā izslaukuma 2019.gadā.

2023-02-19

10. Vai piesakot zirņu sēklaudzēšanas laukus saistītajam atbalstam, varēs saņemt atbalstu par proteīnaugiem?

Vai sēklaudzēšanas laukus drīkst pieteikt kā proteīnaugu laukus?

Kādēļ zirņu sēklaudzēšanas atbalsts ir divreiz mazāks nekā par laukiem kur tiek audzēti zirņi lopbarībai?

Atbild ZM:

Vienu un to pašu platību var pieteikt tikai vienai saistītā atbalsta intervencei (pasākumam).

Izvēloties saistītā atbalsta (SA) intervenci, kam pieteikt zirņu platību, aicinām izvērtēt, kuras atbalsta shēmas prasības varēsiet izpildīt, tai skaitā pārliecinoties, vai vienam SA pieteiktā kopējā platība sasniegs nepieciešamo 1 ha platību.

Proteīnaugu saistītajam atbalstam saskaņā ar ES regulu ir paredzēts savs finansējums 2% apmērā no Tiešo maksājumu kopējā finansējuma, tāpēc ir arī atšķirības.

2023-02-19

9. Vai par tīrsējā aramzemē setu zālāju varēs saņemt saistīto ienākumu atbalstu par proteīnaugiem? Atbild ZM:
Nē, par tīrsējā sētu zālāju aramzemē nav paredzēts saistītais atbalsts par proteīnaugiem. Saistīto ienākumu atbalstu par proteīnaugiem piešķirs par platību, ko aizņem tīrsējā sētas lauka pupas, zirņi, soja, kaņepes, lini, dārza pupiņa un maisījumos ar graudaugiem sētiem zirņiem, ja zirņu sēklas masas, augu skaita vai to zaļmasas īpatsvars ir lielāks par 50%. 
2023-02-06
8. Vai būs pieejams brīvprātīgi saistītais atbalsts baltajam un sarkanajam āboliņam? Kāda būs kopējā atbalsta summa uz ha par bio āboliņu, kas paredzēts skābbarībai lopu nobarošanai?

Atbild ZM:

Saistītais ienākumu atbalsts par proteīnaugiem netiks piešķirts par āboliņu, jo par  tauriņziežu sugu platībām tiks piešķirts atbalsts, piesakoties uz eko-shēmu atbalstu par ekoloģiski nozīmīgajām platībām.

Ekoshēmas atbalstu par ekoloģiski nozīmīgu platību varēs saņemt par sarkanā āboliņa platību, ja tajā netiek lietoti ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi visu kalendāro gadu. Plānotā atbalsta likme ir 151 EUR/ha.

Izmantošanas veids nav svarīgs. Var saņemt gan bioloģiski gan konvencionāli saimniekojošas saimniecības.

2023-02-06

7. Saistītais atbalsts par rudzu populācijas šķirnēm (Kaupo) Rēķinoties ar šo atbalstu rudenī iesēju rudzus tagad šis atbalsts esot izņemts. Kāpēc tā un vai tā ir taisnība?

Atbild ZM:
No 2023.gada ir paredzēts saistītais atbalsts par populācijas šķirnes rudziem.
2022. gadā bija plānots BSA par rudzu populācijas šķirnēm, bet tika atcelts, jo Eiropas Komisija neapstiprināja šo atbalsta shēmu.

2023-01-26

6. Kādēļ nav saistītais atbalsts par zirgiem un cūkām? Atbild ZM:
Regulas Nr.2021/2115 33.pantā ir noteiktas nozares, kurās var īstenot saistīto atbalstu. Zirgi un cūkas attiecīgajā pantā nav minētas.
Lopkopībā saistīto atbalstu var īstenot šādās nozarēs:  piens un piena produkti; aitas gaļa un kazas gaļa; liellopu un teļa gaļa.
2023-01-26
5. Par saistītā ienākuma atbalstu par rudzu populācijas šķirnēm. Jaunā shēma paredz, ka jābūt noslēgtam piegādes līgumam starp rudzu audzētāju un maizes ražotāju. Rudzus līdz šim nodod graudu uzpircējam (piemēram Dobeles dzirnavnieks). Kā rīkoties? Vai jāmeklē maizes ražotājs? Vai maizes ražotājs būs ar mieru slēgt līgumu? Graudus tā pat taču nodos uzpircējam, nevis maizes ražotājam, vai ne?

Atbild ZM:
Atbilstības nosacījumos ir paredzēts, ka kārtējā gadā ir noslēgts rudzu populācijas šķirņu piegādes līgums ar maizes ražotāju vai graudu pārstrādātāju, kam noslēgts līgums ar maizes ražotāju. Iesakām sazināties ar Latvijas maiznieku biedrību, kas varētu palīdzēt izveidot kontaktus gan ar maizes ražotājiem, gan graudu pārstrādes uzņēmumiem, kuri ir ieinteresēti iegādāties populācijas šķirnes rudzus. 

2023-01-11

4. Ja nepiesakās uz saistīto atbalstu, vai audzētā kultūra obligāti jānovāc, vai jābūt ražas iznākumam?

Atbild ZM:
Nav tāda prasība, ka jānovāc, taču tā nav laba prakse. Ministru kabineta noteikumos ir noteikts, ka platībās, kurā kultūraugs ir ieaudzis nezālēs ir jānovāc vai jāiestrādā augsnē līdz kārtējā gada 15. oktobrim.

2023-01-11

3. Vai arī nākošajā plānošanas periodā tiek plānots diskriminēt nobarojamo liellopu saimniecības, kurās tiek nobaroti piena šķirnes liellopi? Un nē, saimniecība nav piena lopkopība, kura ir papildus subsidēta visādos veidos, tāpēc papildu atbalsts nav vajadzīgs. Kā arī arguments, ka tiek atbalstīts tikai `kvalitatīvas` gaļas liellopu nobarošana, tad gribētu dzirdēt ko Jūs domājiet par Latvijas Steika kluba produkcijas kvalitāti. Aicinājums nodrošināt vienādas konkurences apstākļus un, ja tiek sniegts atbalsts liellopu gaļas audzēšanai, tad visiem, nevis tikai izredzētajiem. Tas attiecas uz Saistītā ienākuma atbalstu par liellopiem. - neierobežot pēc lopa krāsas atbalsta pieejamību.

Atbild ZM:
Lai ieviestu saistīto ienākumu atbalstu dalībvalstij ir jāpamato nozares svarīgums (nozīmīgums), grūtības, kā arī atbilstības kritēriji, ar ko tiks atrisinātas grūtības ilgtermiņā. Pierādīt nozares grūtības var tikai ar atbilstošiem statistikas datiem. Saistītais ienākumu atbalsts ir paredzēts pamatnozarēm piensaimniecības un gaļas liellopu nozarei. Piena šķirnes buļļi nobarošanai ir uzskatāma, kā piensaimniecības blakusnozare, kurai par slaucamām govīm ir paredzēts atbalsta pieaugums salīdzinājumā ar esošo plānošanas periodu. Lai pierādītu nozares grūtības ir nepieciešami ticami statistikas dati, kas ir pieejami par pienu ražošanas saimniecībām, bet nav pieejami par piena buļļu turēšanu.

2023-01-02

2. Vai zirņi audzēti kopā ar auzām turpinās saņemt saistīto atbalstu?

Atbild ZM:
Jā, saistīto ienākumu atbalstu par proteīnaugiem varēs saņemt par maisījumos ar graudaugiem sētiem zirņiem, ja zirņu sēklas masas, augu skaita vai to zaļmasas īpatsvars ir lielāks par 50 %.

2022-12-22

 

1. Kādi augi skaitīsies proteīnaugi SAP atbalstam? Vai tie ir tikai pākšaugi vai arī vēl citi?

Atbild ZM:
Saistīto ienākumu atbalstu par proteīnaugiem piešķirs par platību:
 1) ko aizņem tīrsējā sētas lauka pupas, parastās jeb dārza pupiņas, zirņi, soja, kaņepes, lini;
 2) kurā audzē maisījumos ar graudaugiem sētus zirņus, ja zirņu sēklas masas, augu skaita vai to zaļmasas īpatsvars > 50%.

2022-12-22