10. Atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU

Iesniegtie jautājumi

Skaidrojums

1. Kāda izglītība tiek prasīta JAL?

Atbild ZM:
Lai saņemtu lauku attīstības atbalstu:
- LA6 - lauku attīstības atbalsts saimniecības dibināšanai (40 000 EUR)
-
apgūta vai apņemas apgūt ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, kurā apgūti lauksaimniecības priekšmeti 320 stundu apmērā.
- Lauku attīstības atbalsts investīcijām –
lauksaimniecības pamatkursi (160 stundas) vai apgūta vai apņemas apgūt ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, kurā apgūti lauksaimniecības priekšmeti 320 stundu apmērā.
Lai saņemtu tiešos maksājumus (platībmaksājumu), gados jauniem lauksaimniekiem derēs
lauksaimnieciskā izglītība un kursi, kas iegūta līdz kārtējā gada 1.augustam. Nav ierobežojumi, cik sen tā iegūta (derīguma termiņš).

2022-12-14

2. Ja ir mācījies iepriekšējā periodā un pabeidzis mācības jau pirms 5 gadiem, vai jāmācās atkal?

Atbild ZM:
Nē, nav jāmācās atkārtoti. Iegūtajai lauksaimnieciskajai izglītībai nav nosacījuma par 5 gadu termiņu. Tas atteicas gan uz ienākumu papildatbalstu gados jauniem lauksaimniekiem tiešo maksājumu ietvaros, gan investīciju atbalstu lauku attīstības ietvaros.

2022-12-21

3. Tiem JAL, kuri turpina pieteikties, apmācības dokumentus neprasīs. Vai tas tiešām tā būs? Tie, kas pieteiksies uz JAL 1.reizi - vai jābūt jau izietām apmācībām, vai varēs mācīties 5 gadu laikā?

Atbild ZM:
Jā, saskaņā ar Regulas Nr. 2021/2115 30.panta 2.punkta 2.daļu ienākumu papildatbalstu gados jauniem lauksaimniekiem var saņemt lauksaimnieki, kuri ir saņēmuši maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 50. pantu, līdz beigsies atļautais maksimālais piecu gadu periods, saņemot kārtējā gada likmi par hektāru par pirmajiem 150 hektāriem, bet nepiemērojot jaunā perioda gados jauna lauksaimnieka definīciju, tostarp izglītības kritēriju.

Ja piesakās uz investīciju atbalstu gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai (40 000 EUR) - apgūta vai apņemas apgūt ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā (no iesnieguma apstiprināšanas brīža) augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, kurā apgūti lauksaimniecības priekšmeti 320 stundu apmērā.

2022-12-21

4. Ja uz JAL pieteiksies 1.reizi, vai jābūt jau izietām apmācībām uz pieteikšanās brīdi, vai varēs mācīties 5 gadu laikā?

Atbild ZM:
Ir vairāki atbalsta pasākumi gados jauniem lauksaimniekiem, un izglītības iegūšanas nosacījumi tajos nedaudz atšķiras.

Tiešo maksājumu ietvaros ienākumu papildatbalstu gados jauniem lauksaimniekiem piešķir atbalsttiesīgam lauksaimniekam, kurš ir apguvis lauksaimniecības zināšanu pamatkursus (vismaz 160 stundas) vai ieguvis augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību (apgūti lauksaimniecības priekšmeti vismaz 320 stundu apmērā) līdz 1.augustam gadā, kad pirmo reizi piesakās papildatbalsta saņemšanai.

Ja piesakās uz investīciju atbalstu gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai (40 000 EUR) - apgūta vai apņemas apgūt ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā (no iesnieguma apstiprināšanas brīža) augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, kurā apgūti lauksaimniecības priekšmeti 320 stundu apmērā.

2022-12-21

5. Kāpēc nākamgad atbalsts jaunajiem zemniekiem būs tik mazs (EUR 35-45), mazāks kā līdz šim (EUR 59,08), ja sola atbalstīt jaunos. / Līdzīgs jautājums: Labdien, jautājums par maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem. Pareizi saprotu, ka iepriekšējos divus gadus bija likme 59.08eur par ha un nākošgad 35 eiro?

Atbild ZM:
Tiešo maksājumu ienākumu papildatbalstu gados jauniem lauksaimniekiem likme par hektāru jaunajā periodā provizoriski būs mazāka, toties maksimālā atbalsttiesīgā platība būs lielāka – par pirmajiem 150 ha (esošo 90 ha vietā). Atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem paredzēts arī lauku attīstības pasākumu ietvaros

2023-01-02

6. FP nodod FP savu saimniecību -meitai, kurai vēl nav 18 gadi. Grib pretendēt uz JAL, līdz kuram datumam jābūt pārņemtai saimniecībai?

Atbild ZM:
Ja piesakās uz investīciju atbalstu gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai (40 000 EUR) – atbalsta pretendents ir fiziska persona, kura nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, ne vairāk kā piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. Saimniecību jāpārņem kā īpašniekam, to reģistrējot Uzņēmumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Tiešajiem maksājumiem, tostarp ienākumu papildatbalstam gados jauniem lauksaimniekiem, var pieteikties tikai pilngadīga persona, kas atbilst gados jauna lauksaimnieka definīcijai, un kura viena pati (vai kopā ar citiem gados jauniem lauksaimniekiem) kārtējā gadā no ģeotelpiskā iesnieguma iesniegšanas dienas ir saimniecības īpašnieks(i) ar paraksta tiesībām. Minētā iesnieguma iesniegšanas termiņš (bez samazinājuma sankcijām) ir līdz kārtējā gada 22.maijam.

2023-01-02

7. Ja jaunais lauksaimnieks uzsācis saimniekot šogad, pārņemot saimniecību no vecākiem, bet daļa zemes vēl pieder vecākiem, vai varēs pārējo zemi atpirkt no vecākiem?

Atbild ZM:
Jā, pretendējot uz atbalstu pasākumā LA6 Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, jaunais lauksaimnieks var iegādāties zemi, tostarp no vecākiem. Tāpat var turpināt apsaimniekot vecākiem piederošu zemi, pamatojoties uz zemes nomas līgumu.

Tiešo maksājumu ietvaros ienākumu papildatbalstam gados jauniem lauksaimniekiem var pieteikties gados jauns lauksaimnieks, kurš ir izveidojis savu pirmo saimniecību kā saimniecības vadītājs, un lauksaimniecības zemei, ko piesaka atbalstam ir jābūt lauksaimnieka rīcībā (īpašumā vai nomātai) uz 15.jūniju. Zemei nav obligāti jābūt īpašumā. Ja pretendents ir juridiska persona (JP), tad gados jaunā lauksaimnieka rīcībā ir jābūt vairāk kā 50% minētās JP kapitāldaļu, savukārt lauksaimniecības zeme, ko attiecīgā JP piesaka atbalstam, var būt gan īpašumā, gan nomāta (jābūt JP rīcībā uz 15.jūniju).

2023-01-02

8. Jaunais lauksaimnieks saimniecību parņēmis 2019.gadā. janvārī sniedz projektu par investīcijām saimniecībā, vai var saņemt daļēju pamatsummas dzēšanu no aizdevuma.

Atbild ZM:
Ja jaunais lauksaimnieks iesniedz projektu IMA kārtai 2023.gada janvārī, tad par aizdevumu, kas ņemts projekta īstenošanai nevar saņemt daļēju pamatsummas dzēšanu no aizdevuma. Uz daļēju pamatsummas dzēšanu no aizdevuma varēs pretendēt par tādu aizdevumu, kas sniegts atbilstoši zemāk minētajiem nosacījumiem:

1. Ja jaunais lauksaimnieks vēlas saņemt atbalstu KLP SP 2023-2027 intervencē “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” grantu vai aizdevumu veidā, viņam ir jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:

1.1.ja tā ir fiziska persona, tad projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem, nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, ilgāk nekā 5 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un pirmo reizi dibina, pārņem vai manto lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumu vai saimniecību kā īpašnieks, to reģistrējot Uzņēmumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu,

1.2.ja tā ir juridiska persona - ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 5 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības produktu ražošanā, kuras dalībnieks ir fiziska persona, kas atbilst augstāk minētajām prasībām un kurai pieder vismaz 51 procents pamatkapitāla daļu un paraksta tiesības vai kura ir saimniecības īpašnieks.

2. Ja lauksaimnieks, kas saimniecību pārņēmis 2019.gadā izpilda augstākminētus nosacījumus, tad tās varēs saņemt atbalstu, ja tā apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 150 000 euro programmas “Aizdevums ar kapitāla atlaides elementu” ietvaros intervencē “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Investīciju aizdevums līdz 150 000 euro, pēc rādītāju izpildes iespējama daļēja pamatsummas dzēšana 50% apmērā, līdz 60 000 euro. Šīs intervences ietvaros ir iespējama zemes iegāde.

Gadījumā ja, saimniecība pārņemta ilgāk nekā 5.gadus un apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 150 000 euro, tad lauksaimnieks varēs pretendēt uz aizdevuma piešķiršanu intervencē "Atbalsts aizdevumu veidā ieguldījumiem mazās un vidējās lauku saimniecībās". Investīciju aizdevums līdz 100 000 euro pēc rādītāju izpildes iespējama daļēja pamatsummas dzēšana 50% apmērā, līdz 40 000 euro. Atsevišķi, šajā intervencē būs pieejams aizdevums apgrozāmiem līdzekļiem līdz 50 000 euro, nepiemērojot kapitāla atlaidi. Pašlaik Zemkopības ministrija strādā pie normatīvas bāzes sagatavošanas aizdevumu programmas “Aizdevums ar kapitāla atlaides elementu” ieviešanai.
Plānots ka programma var sākt darboties provizoriski 2023.gada III ceturksnī.

2023-01-02

9. Vai un kur ir konkrētas prasības un noteikumi, kas būs spekā lai pieteiktos atbalstam gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai (40 000 EUR)?
Ja vēl nav kad būs?

Atbild ZM:

Ar vispārīgiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem var iepazīties KLP stratēģiskā plāna LA6 Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai intervences aprakstā.

Ir izstrādāti MK noteikumi Nr. 269 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai", kur ir aprakstīti atbalsta saņemšanas nosacījumi, izpildāmie rādītāji u.c. nosacījumi gados jaunajiem lauksaimniekiem.

Projektu iesniegumu pieņemšanas kārta ir atvērta no š.g. 20.septembra līdz 20.oktobrim.

Nosacījumi ir publicēti arī LAD mājaslapā

precizēts 2023-10-09

10. Ja iepriekšējā periodā biju pieteicies uz jaunā lauksaimnieka atbalstu 5 gadus. Vai šajā jaunajā periodā es arī varēšu pieteikties uz šo atbalstu, jeb viņš man vairs nepienākas?

Atbild ZM:
Ja atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem iepriekšējā periodā tika saņemts maksimālo periodu (5 gadus pēc kārtas, skaitot no pirmā gada, kad iesniegts iesniegums atbalsta gados jauniem lauksaimniekiem saņemšanai), tad vairs nav iespējams pretendēt uz atbalstu. Ja minētais maksimālais atbalsta saņemšanas periods nav pārsniegts, tad var pieteikties atbalstam jaunajā periodā tikmēr, kamēr sasniegts 5 gadu termiņš, skaitot kopā par abiem atbalsta saņemšanas periodiem. 
2023-01-26

11. Iepriekšējā periodā saņēmu JAL 3 gadus, līdz ar to varēšu KPL 23-27 periodā saņemt JAL vēl 2 gadus. Es varu kurus gribu gadus izvēlēties, piemēram iesniegt pieteikumu JAL 2023. un 2027. gadā?

Atbild ZM:

Nē, nevar izvēlēties piecus atsevišķus gadus atbalsta saņemšanai. Atbalsts piešķirams 5 gadus pēc kārtas un atbalsta saņemšanas gadus skaita pēc kārtas no pirmā gada, kad ir saņemts atbalsts. Ja iepriekšējā periodā saņēmāt atbalstu piemēram 2020.-2022.gadā, tad var vēl pretendēt uz atbalstu gados jauniem lauksaimniekiem 2023. un 2024.gadā. Savukārt, ja atbalstu saņēmāt, piemēram, 2019.-2021.gadā, tad var vēl pretendēt uz atbalstu tikai vēl vienu gadu, 2023.gadā, jo no 2019.gada būs pagājuši pieci gadi.

2023-04-06

12. Mācos Lauksaimniecības universitātē Jelgavā Veterinārijas specialitātē, vai tā skaitās lauksaimniecības izglītība, lai atbilstu statusam jaunais lauksaimnieks? Vai tomēr jāiet kursi?

Atbild ZM:

Jā, veterinārārsta profesija ir atbilstoša lauksaimniecības izglītībai un nav jāapmeklē papildu kursi.

2023-04-19

13. Vai jaunākajā/ aktuālajā noteikumu redakcijā ir spēkā atvieglojums JAL zālāju platībā jaunie lauksaimnieki nodrošina 0.3 liellopu vienības? Vai koeficients 0,3 attiecas gan uz agrovides pasākumu 11. Bioloģiskā l/s , gan uz ekoshēmu nr. 7.?

Atbild ZM:

Jā, atbalsta saņemšanas nosacījumos ir saglabāts nosacījums par atkāpi JAL, t.i. ir nodrošināts dzīvnieku vidējais blīvums vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības uz vienu ilggadīgā zālāja un aramzemē sēta zālāja hektāru, ja lauksaimnieks saņem ienākumu papildatbalstu gados jauniem lauksaimniekiem.

Tas attiecas uz 3 atbalsta pasākumiem:

  • 6.ekoshēmas atbalstu par zālāju saglabāšanas veicināšanu;
  • 7.ekoshēmas atbalstu par agroekoloģijas praksēm bioloģiskās saimniecībās;
  • Agrovides pasākumu "Bioloģiskā lauksaimniecība"(LA11).

2023-04-19

14. Lūdzu skaidrot "Iekšzemes kopprodukts (turpmāk – IKP) uz vienu iedzīvotāju" aprēķinu, uz kuru gadu tas ir jārēķina, ja informācija par IKP ir pieejama tikai par 2020. un 2021. gadiem?

Atbild ZM:

Skaidrojam, ka IKP uz vienu iedzīvotāju aprēķina pēc 2020.gada, ņemot vērā, ka Centrālās statistikas pārvalde nav publicējusi jaunākus datus.

Jūsu ērtībai LAD ir sagatavojis datus par IKP uz vienu iedzīvotāju pa novadiem, Jūs tos varat atrast LAD mājas lapā sadaļā: LA 6 Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai sadaļā Rokasgrāmatas.

2023-08-03

15. Par "Zemes novērtējums" vai zemes novērtējums jāveic pašam un jāpievieno iesniegumam? Vai ir kaut kur pieejama informācija ar šiem datiem?

Atbild ZM:

Zemes novērtējumu Jūs varat atrast LAD mājas lapas sadaļā LA 6 Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai sadaļā Rokasgrāmatas.

2023-08-03

16. Par "Atbalsta pretendents savā saimniecībā īsteno vides un klimata intervences" - vai tas, ka lauksaimnieks ir pieteicies uz BDUZ atbalstu, pļauj BDUZ platības un novāc tās, ir uzskatāms, ka viņš piedalās vienā intervencē?

Atbild ZM:

Jā, ir uzskatāms, ka viņš piedalās vienā intervencē.

2023-08-03