1. Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVS)

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU
JAUNĀKIE JAUTĀJUMI UN ATBILDES IR TEPAT AUGŠPUSĒ

Iesniegtie jautājumi

Skaidrojums

41. Es drīkstēšu turpmāk savu ilggadīgo zālāju apart ik pēc 3 līdz 4 gadiem, lai atjaunotu zālāju? Jo MK noteikumos minēts, ka pēc atjaunošanas piecus gadus pēc kārtas ilggadīgais zālājs jāsaglabā, vai arī tas ir domāts, ja saņemu LAD vēstuli un atjaunoju, tad tas jāuztur obligāti piecus gadus? Vai ja man ir ilggadīgie zālāji un es tos nepārtraukti aru augšā un atjaunoju un deklarēju kā 710 kodu, tad man nav nekādi termiņi jāievēro, jo es šo platību nepārvēršu nevienā gadā par aramzemi.

Atbild ZM:
Saskaņā ar MK noteikumiem atjaunota ilggadīgā zālāja saglabāšana nozīmē - zālāja audzēšana noteiktā platībā un deklarēšana ģeotelpiskajā iesniegumā vismaz 5 gadus pēc kārtas. Tātad atjaunota ilggadīgā zālāju saglabāšanas nosacījums neliedz lauksaimniekam iespēju veikt zālāja zelmeņa atjaunošanu, tostarp kaut vai ik gadu art zālāju un pārsēt ar tās pašas vai citas sugas stiebrzālēm un zālaugiem.

2023-06-05

40. Kas LAD būs prioritārs - meliorācijas sistēmas vai bioloģiski vērtīga zālāja atjaunošanās laukā, kas iespējams var tikt kartēts kā BDUZ?

Parasti BVZ ir tur, kur ar meliorāciju vairs īsti nav kā senos laikos bijis paredzēts.

Atbild LAD:
Lai saņemtu tiešos maksājumus, lauksaimniekam jāievēro nosacījumu sistēmas noteiktie LLVS standarti lauksaimniecības zemē. Kā viens no LLVS standartiem (LLVS9) ir atzītā ekoloģiskā jutīgā ilggadīgā zālāja pārveidošanas vai aparšanas aizliegums. Šī prasība saistoša tiem lauksaimniekiem, kuru pieteiktajās platībās atrodas šādi ekoloģiski jutīgie ilggadīgie zālāji jeb BVZ.

Savukārt cits LLVS standarts (LLVS10) ir par meliorācijas sistēmu uzturēšanu, kas ir jāievēro visās meliorētās platībās, neatkarīgi no tā, vai šajās platībās ir BVZ vai nav.

2023-05-22

39. Vai LLVS 4% no aramzemes, aramzeme ir tauriņziežu zālājs un citi zālāji? Vai tie ir tikai viengadīgu augu lauki?

Atbild ZM:
Jā, aramzemē audzē gan viengadīgus, gan daudzgadīgus kultūraugus, tostarp arī tauriņziežu zālaugus un aramzemē sētus zālājus (audzē vienā laukā līdz 5 gadiem).

2023-05-06

38. Vai LLVN 8.3. attiecas uz augļukokiem? Ja attiecas, kad stājas spēkā?

Atbild ZM:
Nē, LLVN 8.3. neattiecas uz augļukokiem.

2023-04-19

37. Ir dalītā saimniecība, lopkopība un graudkopība. Vai aramzemē sētie zālāji tiks pieskaitīti kā apaugums ziemas periodā kopējā ha skaitā? Piemērs ir 100ha graudi un 30ha aramzemē sētie zālāji, uz kuriem ganās liellopi, tiek gatavota barība. Tos 55% rēķinās no 100ha kas ir graudiem vai 130ha kas ir kopējā saimniecības apsaimniekotā zeme?

Atbild ZM:

MK Noteikumu projekta 66.punkts nosaka: “Atbilstoši regulas 2021/2115 III pielikumā noteiktajam 6. LLVS standartam lauksaimnieks nodrošina, ka rudens un ziemas periodā no iepriekšējā gada 15. novembra līdz kārtējā gada 15. februārim īpaši (nitrātu) jutīgajās teritorijās (9. pielikums) vismaz 65 procentos, Vidzemē un Latgalē (10. pielikums) vismaz 55 procentos un pārējā Latvijas teritorijā (11. pielikums) vismaz 60 procentos no saimniecības aramzemes un ilggadīgo stādījumu platības ir augsnes pārklājums, piemēram, sēti vai stādīti kultūraugi, zālaugi vai pēc kultūraugu novākšanas platība atstāta neapstrādāta.” Saskaņā ar MN Noteikumu projekta 66.punktu, Vidzemē un Latgalē augsnes pārklājumam jābūt vismaz 55% no saimniecības aramzemes un ilggadīgo stādījumu platības. Aramzemes un ilggadīgo stādījumu platībā ieskaita gan graudaugus (Jūsu gadījumā 100 ha), gan aramzemē sētos zālājus (Jūsu gadījumā 30 ha), tātad visus Jūsu saimniecības 130 ha. Un kā augsnes pārklājums skaitās sēti vai stādīti kultūraugi, zālaugi vai pēc kultūraugu novākšanas neapstrādāta palikusī platība, tātad aramzemē sētie zālāji tiks pieskaitīti kā augsnes segums.

2023-04-17

36. Par LLVN 1 standartu - ilggadīgajiem zālājiem. Piemēram, es esmu aparis lielu daļu ilggadīgo zālāju nomas platības, un man 2023. gadā LAD aprēķina, ka jāatjauno konkrēta ilggadīgo zālāju platība, bet man tieši uz 2024. gadu atņem ilggadīgo zālāju nomas zemes, ko tieši es aparu, iekopu un sāku audzēt graudus, reāli man atņem aramzemi.

Vai man būs no aprēķinātā daudzuma, ko LAD atsūtīs 2023. gadā jāatjauno 2024. gadā visa noteiktā ilggadīgo zālāju platība vai arī atskaitīs to atjaunojamo platību, kas bija iepriekš ilggadīgie zālāji nomas zemēs, ko es aparu, bet man 2024. gadā atņēma? Manā gadījumā tas ir reāls scenārijs, ka es drīzumā varu pazaudēt nomas zemes, kas bija ilggadīgie zālāji, bet tagad ir labi iekopta aramzeme. Jautājums būtu, vai atbildība nepāries atjaunot kaut kādu daļu no man aprēķinātajiem atjaunojamajiem ha uz zemnieku, kas manu nomas zemi būs pārņēmis uz 2024. gadu? Jo ja būs, tad jau nav godīgi, jo man uz 2023. gada rudeni aprēķinās no esošās platības cik tad jāatjauno ilggadīgie zālāji, bet 2024. gadā mana platība var ievērojami mainīties...

Atbild ZM:

Pienākumu atjaunot ilggadīgā zālāja platību nosaka tikai tiem lauksaimniekiem, kuru rīcībā kārtējā gadā ir zeme, kas iepriekšējo 5 gadu laikā ir bijusi pārveidota no ilggadīgajiem zālājiem par citai izmantošanai paredzētu zemi.

Ja 2023.gadā ilggadīgo zālāju īpatsvara rādītājs valstī samazināsies par vairāk nekā 5% un lauksaimniekiem būs jānosaka individuāls pienākums atjaunot ilggadīgo zālāju platības, tad lauksaimniekam tiks noteikts pienākums atjaunot ilggadīgos zālājus platībā, kuras lielums būs noteikta daļa (%) no 2023.gadā atbalstam deklarētās lauksaimniecības zemes platības, kas iepriekšējo 5 gadu laikā ir bijusi pārveidota no ilggadīgajiem zālājiem par citai izmantošanai paredzētu zemi. Ilggadīgo zālāju platība būs jāatjauno līdz 2024.gada 15.jūnijam saimniecības rīcībā esošā lauksaimniecības zemē un būs jāatjauno arī tad, ja nomātā platība, kas iepriekš ir bijusi pārveidota, tiks nodota atpakaļ tās īpašniekam.

2023-04-06

35. Ja saimniecība pie grāvja ierīkos 2 m platu laukmali vai 4% ar ražošanu nesaistītu elementu no aramzemes nodrošināšanai tiks rēķināts grāvis ar tā pārrēķina koeficientu un svēruma koeficientu kopā ar laukmales pārrēķina koeficientu un svēruma koeficientu. Vienkāršāk sakot vai grāvja un laukmales platība summēsies?

Atbild ZM:

Jā, summēsies grāvja un laukmales platība.

Lauksaimnieks var deklarēt grāvi, gan arī gar grāvi izveidoto laukmali kā ar ražošanu nesaistītus elementus LLVS 8 standarta par minimālo lauksaimniecības zemes daļu, kas atvēlēta ar ražošanu nesaistītām platībām vai iezīmēm, izpildei. Grāvji lauku reģistrā tiek iezīmēti kā līnijelementi, un to devuma noteikšanai neražojošā elementa platībā uz 1 m tiks izmantots pārrēķina koeficients 6 un svēruma koeficients 2, līdz ar to 1m grāvja dos 12 m2 ar ražošanu nesaistītā elementa platības.

Laukmales arī tiek iezīmētas kā līnijelementi un to devuma noteikšanai neražojošā elementa platībā uz 1 m tiks izmantots pārrēķina koeficients 6 un svēruma koeficients 1,5, līdz ar to 1m grāvja dos 9 m2 ar ražošanu nesaistītā elementa platībā.

2023-04-06

34. Ierīkošu buferjoslu aramzemē sētā zālājā ar atšķirīgu zālaugu maisījumu vai drīkstēs buferjoslas veģetāciju pļaut un novākt tikpat intensīvi kā aramzemē sēto zālāju?

Atbild ZM:

Piesakoties uz tiešajiem maksājumiem, ir jāievēro laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi, tostarp par buferjoslām.

Savukārt agrovides pasākums par zaļajām joslām ir brīvprātīgs.

1.) LLVS 4 - laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījums, kas paredz aizliegumu lietot mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļus aizsargjoslās (buferjoslās), kas atrodas:

1.1.) 10 metru platā joslā gar ūdensobjektu, kurš noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru un ūdenstilpju klasifikatoru;

1.2.) trīs metrus platā joslā gar ūdensnotekām (novadgrāvjiem), kas iekļauti meliorācijas kadastrā.

Citi ierobežojumi (ražošanas aizliegums) šīm aizsargjoslām (buferjoslām) netiek noteikti. Šīm joslām nav īpašas apsaimniekošanas prasības. Joslu var izmantot ražošanai, un ja joslu sedz zālājs, to var kopt tāpat kā aramzemē sēto zālāju.

2.) LLVS 8 - laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījums par minimālo lauksaimniecības zemes daļu, kas atvēlēta ar ražošanu nesaistītām platībām vai iezīmēm, izpildei var veidot 2 – 20 metrus platas ražošanā neizmantotas laukmales, tostarp aizsargjoslas (buferjoslas) ar zālāju vai dabīgi iesējušos augu segumu.Aizsargjoslas (buferjoslas) augu segums ir atšķirīgs no blakus esošās lauksaimniecības zemes augu seguma.

Tā kā standarta mērķis ir nodrošināt ar ražošanu nesaistītas platības, līdz ar to šīs joslas nevar izmantot ganīšanai vai lopbarības ieguvei. Šīm joslām nav īpašas apsaimniekošanas prasības. Var kopt tāpat kā aramzemē sēto zālāju, ja joslu sedz zālājs.

3.) Buferjoslās un laukmalēs (zaļajās joslās), kas ierīkotas, lai saņemtu agrovides maksājumus, zaļo masu/apaugumu var nopļaut un novākt no lauka ne biežāk kā vienu reizi, ja tās tiek apsaimniekotas kārtējā sezonā līdz 15. septembrim.

2023-04-06

33. Paskaidrojiet lūdzu šo teikumu «35%» daļu rēķina pieprasījuma gadā no aramzemes platības, kuru kārtējā un iepriekšējā gadā neaizņēma zālāji, lopbarības zālaugi, daudzgadīgie augi, papuve... gribu uzsvērt papuvi, jo Jūs aktuālākajā TM prezentācijā 36. slaidā pie piemēra esat norādījuši, ka papuve tiek iekļauta rēķinot 35%, tad sanāk, ka es kaut ko nesaprotu vai piemērs ir maldinošs?

Atbild ZM:

Skaidrojam par LLVS 7 standarta augu maiņai nodrošināšanu.

Skatās kārtējā gada aramzemes platību un kāds ir tās izmantošanas veids.

"35% prasību" attiecina uz iesniegumā kārtējā gadā deklarēto viengadīgo kultūraugu aramzemi, kuru:

1) kārtējā gadā aizņem viengadīgie kultūraugi,

2) kurā iepriekšējā gadā auga viengadīgie kultūraugi, bet kārtējā gadā iesēti un deklarēti daudzgadīgie kultūraugi, tostarp, aramzemē sētais zālājs vai ierīkota papuve.

Ja iesniegumā deklarētajā platībā gan iepriekšējā, gan kārtējā gadā aramzemi aizņem zālāji, lopbarības zālaugi, daudzgadīgie augi, papuve, tad šādu platību neieskaita viengadīgo kultūraugu aramzemes platībā, uz kuru attiecināma "35% prasība".

2023-04-06

32. Kāds ir paredzēts atjaunotā ilggadīgā zālāja liktenis. Ja 2023. gada rudenī atjaunoju zālienu, piemēram, nomas laukā, bet nākamjā gadā īpašnieks vairs ar mani līgumu nepagarina.

Kāda ir mana atbildība, kāda zemes īpašnieka?

Vai viņš varēs atjaunoto zālāju uzart? Ja nē, tad cik ilgi nē?

Atbild ZM:
Ilggadīgie zālāji (IZ) atjaunošanas gadījumā atjaunotajā platībā ir jāsaglabā vismaz 5 gadus. Ja platība tiek nodota citas personas rīcībā, pienākums IZ saglabāt 5 gadus saglabājas attiecīgajā platībā, kur IZ ir atjaunots, un ja nodod citai personai, pienākums tiek nodots līdzi. Pienākums attiecas uz platību. Lūdzam ņemt vērā, kas ir norunāts Jūsu zemes nomas līgumā, vai variet uzlikt zemei apgrūtinājumu.

2023-03-20

31. Es saprotu tā, ja izvēlos pildīt LLVS 8 standarta prasību par 4% neražojošās aramzemes nodrošināšanu 2m joslu gar lauka malu, tad papildus varu izveidot 4m zaļo joslu, kas kopā būs 6 metri.

1) Vai šīs abas joslas var būt apkārt laukam, ja blakus ir konvencionālais lauksaimnieks?

2) Ja var, tad kā iezīmēt EPS kartē abas joslas?

3) Vai var iezīmēt laukā 4% neražojošās aramzemes nodrošināšanai augstsprieguma līnijas betona stabu ar apaugumu, elektrības līnijas trijkāja stabu teritoriju un transformatora kasti (būdu) ar stabiem, kāds ir laukuma aprēķināšanas koeficients šiem objektiem?

Atbild ZM un LAD:

 

1) Jā, gan 2 metrus platā josla priekš LLVS8 4% izpildes, gan 4 metrus platā Zaļā joslas var tikt veidota apkārt aramzemes laukam – kopējam abu joslu platumam kopā ir jābūt vismaz 6 metri. Kultūraugiem joslās ir jābūt atšķirīgiem no pieguļošā lauka kultūrauga.

 2) EPSā būs funkcionalitāte, ka LLVS8 4% izpildei kartē ap lauku būs jāzīmē viens līniju objekts, bet Atbalsta pasākumam Zaļās joslas kartē būs jāzīmē cits līniju objekts.

 3) Šādus objektus nevarēs iezīmēt kartē un tie netiks ņemti vērā LLVS8 4% izpildei.

2023-03-06

30. Kāpēc kā ainavu elementi nedrīkst būt nelieli mežu nogabali (uz lauka) un aizaugušas mājvietas (pat ar drupām, ko LAD sauc par "atkritumiem")? Atbild ZM:
8. LLVS standarts ietver prasību atvēlēt 4% no aramzemes platības ar ražošanu nesaistītām platībām. Latvijas KLP Stratēģiskajā plānā 2023-2027 ir noteikts, kāda veida ainavu elementi ir pieļaujami. Meža nogabali un cilvēku radīti objekti nav paredzēti kā ainavu elementi.
2023-02-22
29. Minimāls augsnes segums 15.novembris – 15.februāris; LLVN 7 – augu maiņa aramzemē; LLVN 8.1. – 4% no aramzemes ir ar ražošanu nesaistītiem elementiem; Šie nosacījumi ir komplicēti ar % nosacījumiem.
Jautājums – Vai ir, vai būs šo procentu kalkulators , līdzīgs kā bija zaļināšanas kalkulators - par augu maiņu, par augsnes segumu, par ENP?

Atbild ZM:

Nav paredzēts sagatavot tādu kalkulatoru kāds bija zaļināšanas maksājumam.

2023-01-26

28. Vai, ja 20ha audzēju tauriņziežu zālāju, 4ha ziemas kviešus, 2 ha ir aparti pēc starpkultūras, 4 ha ir aparti vasarāju sēja izpildu aramzemē nodrošinātu segumu? Atbild ZM:
Augsnes segums  ir nodrošināts ziemas periodā no 15.novembra līdz 15.februārim, ja uz lauka attiecīgajā periodā ir iesēti vai iestādīti kultūraugi, ir zālājs, vai ja lauks ir atstāts neapstrādāts pēc kultūrauga novākšanas, tostarp saglabāta rugaine. 
2023-01-25
27. Aizsargjoslas gar ūdensjoslām ir tikai gar lielajām jāievēro vai gar katru meliorācijas grāvi?
Vai šajās aizsargjoslās var sēt ilggadīgos zālājus un pļaut lopbarības ieguvei?
Kā šādas platības atsevišķi precīzi iezīmēt platību maksājumu iesniegumā?
Atbild ZM:
Saskaņā ar LLVS 4 standartu ir noteikts aizliegums lietot mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļus buferjoslās, kuras ir:
- 10 metru platā joslā gar ūdensobjektu, kas noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru un ūdenstilpju klasifikatoru;
- 3  metrus platā joslā gar ūdensnotekām (novadgrāvjiem), kas ir iekļauti meliorācijas kadastrā.
2023-01-25
26. Vai arī uz kukurūzas audzēšanu attiecās prasība, ka nevarēs audzēt vienā laukā ilgāk par trīs gadiem? (Prakse pierāda, ka pareizi mēslojot un apsaimniekojot laukus, kukurūza ļoti labi aug vienā un tajā paša laukā piecus un vairāk gadus.)

Atbild ZM:
Jā, uz kukurūzu attiecas, jo atbilstoši LLVS 7 standartam lauksaimniekam būs jānodrošina viengadīgo kultūraugu augu maiņu:

1) kārtējā gadā vismaz 35 % no saimniecības aramzemes platības, kurā tiek audzēti viengadīgie kultūraugi, tai skaitā kukurūza;

2) viengadīgo kultūraugu, tai skaitā kukurūzu, vienā un tajā pašā laukā nedrīkst audzēt vairāk kā trīs gadus pēc kārtas.

2023-01-25

25. Zālaugi jaunajā kārtā visi ir ENP vai tikai tiem kuriem ir >50% tauriņzieži? Vai jaunajā kārtā būs tā pat ka ja vienā laukā ir ilgā par 5 gadiem zālāji, tie automātiski tiek uzskatīti par ilggadīgajiem zālājiem (710 kods) neatkarīgi no tā, ka tie tiek pārsēsti ik pa 3 gadiem ar lielu tauriņziežu īpatsvaru?

Atbild ZM:
No 2023.gada ir paredzēts ekoshēmas atbalsts par ekoloģiski nozīmīgu platību, ko piešķirs par aramzemes platību, kurā tiek audzēti noteikti kultūraugi, tostarp slāpekli piesasitošie kultūraugi

– lucerna, ragainais vanagnadziņš, āboliņš, inkarnāta āboliņš, vīķi, amoliņš, austrumu galega, lupīna, esparsete, kas sēti tīrsējā, savstarpējos maisījumos vai sēti maisījumā ar aramzemē sētām stiebrzālēm vai graudaugi sēti maisījumā ar vīķiem, kur slāpekli piesaistošie kultūraugi ir vairāk nekā 50%.

Par ilggadīgo zālāju statusa noteikšanu: definīcija netiek mainīta - platībās, kurās zālāji tiek deklarēti vairāk kā 5 gadus pēc kārtas, un arī 6.gadā tiek saglabāts zālājs, tiek atzītas par ilggadīgajiem zālājiem (710 kods). 

Ilggadīgo zālāju statuss tiek saglabāts neatkarīgi, vai zālājs bijis pārsēts vai atjaunots. 

2023-01-25

24. Līdz kuram datumam jānovāc buferjoslas? Vai var vākt pēc pamatkultūras novākšanas, jo tehniski ir sarežģīti to izdarīt citādi. Respektīvi- vai ir noteikts gala datums līdz kuram buferjoslās un laukmalēs veicami novākšanas un smalcināšanas darbi? Atbild ZM:
Buferejoslai, kas tiks deklarēta LLVS 8 izpildei, nav noteikts buferjoslas apsaimniekošanas (tostarp zālāju seguma pļaušanas un novākšanas) prasības un termiņi. Bet buferjosla, kas tiks pieteikta ‘’Zaļās joslas’’ maksājuma saņemšanai zālāju pļaušana un novākšana jāveic līdz 15.septembrim.
2023-01-25
23. Nelietot mēslošanas un AAL 10 m joslā gar ūdenstecēm un ūdenstilpēm un 3 m gar novadgrāvjiem. ZM prezentācijā norādīts, ka informāciju var iegūt meliorācijas kadastrā www.melioracija.lv. Jautājums – kā saprast šo meliorācijas kadastru, kurš to var izskaidrot, kam jautāt, vai manam grāvim ir jāievēro 3 m? Atbild LAD:
Šobrīd ūdensteces (t.sk.,novadgrāvji, kas garāki par 10km) un ūdenstilpnes, gar kurām aizliegts lietot AAL 10m joslā, var redzēt https://karte.lad.gov.lv/ ar apzīmējumu ŪSIK. Novadgrāvjus (pašvaldības nozīmes, koplietošanas, viena īpašuma), gar kuriem aizliegts lietot AAL 3m joslā, var redzēt meliorācijas kadastrā (www.melioracija.lv) sadaļā “Ūdensnotekas”. Ja novadgrāvis ir abos reģistros, attiecas stingrākā prasība.
LAD publiskajā kartē tiks izveidots slānis, kurā ūdensteces, ūdenstilpnes un grāvji būs identificēti.
2023-01-18

22. Bioloģiskajām saimniecībām virs 10 ha (iepriekš bija virs 15 ha)– 4% no aramzemes ir ar ražošanu nesaistītiem elementiem; Līdz šim bioloģiskās saimniecības bija atbrīvotas no ENP un to nevajadzēja arī saimniecībām līdz 15 ha. Vai Lauku reģistra daļas īpaši pievērsīs šīm saimniecībām uzmanību, vai arī pievērst bioloģisko saimniecību klientu uzmanību tam, ka līdz 1.aprīlim jāiesniedz PP un visa atbildība paliek klientiem?

Atbild LAD:
Klientiem pašiem jāierosina Lauku bloka precizēšana par ainavu elementu izveidošanu un iekļaušanu blokā.

Atbild ZM:
Uz bioloģiskajām saimniecībām attieksies LLVS 8 - pienākumu izveidot aramzemes platībā ar ražošanu nesaistītus elementus vai platības, 4% no aramzemes.
No prasības atbrīvotas saimniecības, kurām
1) aramzeme ir mazāk nekā 10 ha,
2) kuras atrodas kādā no 86 pagastiem uz kuriem attiecas "mežu atbrīvojums",
3) vairāk nekā 75 % zālāju (precizākus nosacījumus skatīt MK noteikumos). 

2023.gadā - izņēmums - par papuvēm var arī uzskatīt kultūraugu platības (kviešu, rudzu, auzu, griķu, miežu, dārzeņu vai kartupeļu audzēšanai), ko izmanto pārtikas nodrošinājumam.

SVARĪGI! ZM un LAD informatīvajos semināros aicina visus lauksaimniekus līdz 1.aprīlim kartēs identificēt pastāvīgos ainavu elementus.

Skaidrojums aktualizēts 2023-01-25

21. Kur var redzēt savus novadgrāvjus?

Atbild LAD:
Ūdensteces (t.sk.,novadgrāvji, kas garāki par 10km) un ūdenstilpnes, gar kurām aizliegts lietot AAL 10m joslā, var redzēt https://karte.lad.gov.lv/ ar apzīmējumu ŪSIK. Novadgrāvjus (pašvaldības nozīmes, koplietošanas, viena īpašuma), gar kuriem aizliegts lietot AAL 3m joslā, var redzēt meliorācijas kadastrā (www.melioracija.lv) sadaļā “Ūdensnotekas”. Ja novadgrāvis ir abos reģistros, attiecas stingrākā prasība. LAD publiskajā kartē tiks izveidots slānis, kurā ūdensteces, ūdenstilpnes un grāvji būs identificēti.

2022-12-22

20. Apauguma novākšanu meliorācijas sistēmās – vai jānovāc krūmi un koki visā grāvja augstumā vai tikai ūdenstecē? Cik bieži jānovāc krūmi grāvjos (vai katru gadu)?

Atbild LAD:
Grāvju gultnēs vismaz 1 m platumā novāc kokus un krūmus, to atvases nopļauj vismaz vienu reizi 2 gados. Ja grāvja nogāzē atrodas drenu kolektors, tad ap drenu kolektoru iztekām vismaz 5 metru attālumā uz katru pusi no iztekas novāc apaugumu.

2022-12-22

19. Ja saimniecības teritorijā atrodas valsts meliorācijas sistēmas, kas netiek koptas? Vai netiks rēķinātas sankcijas?

Atbild LAD:
Ja klienta lauks robežojas ar valsts nozīmes ūdensobjektu, kurā ieiet no klienta lauka esošā drenu kolektora izteka, klienta pienākums ir šo izteku uzturēt darba kārtībā. Ja izteka netiks kopta, tiks piemērots LLVS (LLVN)10 pārkāpums.

2022-12-22

18. Vai laukmalēm un buferjoslām nebūs maksimuma ierobežojums? (šobrīd ir noteikts minimālais daudzums).

Atbild LAD:
Laukmalēm un buferjoslām noteikts joslas platums no 2m līdz 20m, kuras neizmanto ražošanā, un ir ar zālāju vai dabīgi iesējušos augu segumu.

2022-12-22

Aktualizēts 11.04.2023, ZM:
Ja lauksaimnieks izvēlas kombinēt obligātās LLVS8 standarta prasības laukmales vai buferjoslas ar agrovides intervences LA10.1.
Zaļās joslas laukmalēm vai buferjoslām, tad dabā ir jāievēro šādi kopējo platuma metri:
-) laukmaļu kopējais minimālais platums ir vismaz 6 metri un maksimālais platums – 24 metri;
-) buferjoslu kopējais minimālais platums ir vismaz 10 metru un maksimālais platums – 28 metri.

2023-04-11

17. Vai prasības izpildei par augsnes seguma nodrošināšanu ņems vērā saimniecības iepriekšējās sezonas kopējo aramzemes platību un deklarētos kultūraugus? Jautājums par to, kas notiek, ja kopējā platība saimniecībā palielinās/samazinās salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu?

Atbild LAD:
Seguma % rēķinās, balstoties uz kārtējā gadā pieteikto platību.

2022-12-22

16. Vai slīpumos drīkst diskot (diskošana jau nav aršana)?

Atbild ZM:
Drīkst diskot, jo prasības neparedz augsnes apstrādes ierobežojumus. Prasība paredz nodrošināt augsnes segumu nogāzēs ar slīpumu lielāku par 6 grādiem, laikposmā no 01.10.-15.03. un ziemāju sējas virziens nodrošināms perpendikulāri nogāzes slīpumam, lai novērstu augsnes daļiņu un organisko vielu zudumu, ko izraisa virszemes ūdeņu notece un vēja erozija. Prasība par sējas virzienu neattiecas uz tiešo sēju.

2022-12-22

15. Kā pareizi noteikt laukmalu, buferjoslu 10 m un 3m plato joslu gar ūdenstilpēm, ūdenstecēm un grāvjiem platumu dabā?

Atbild LAD:
No ūdensteces, ūdenstilpes vai grāvja malas.

2022-12-22

14. Saimniecība vēlas pāriet no lopkopības saimniecības uz graudkopības saimniecību. Plāno pļavas un ganības apart un sēt graudaugus, ievērojot dažādošanas prasības. Vai saimniecībai neliks aparto zālāju atjaunot no 2024.gada.

Atbild ZM:
Par atbrīvojumiem no pienākuma atjaunot lauksaimniecības zemi par ilggadīgo zālāju tiks diskutēts un pieņemts lēmums sabiedriskās apspriešanas procesā par MK noteikumiem, kas paredzēs arī nosacījumu sistēmas īstenošanas kārtību.
2022-12-22

13. Vai plānots lauku bloku kartē uzlikt slāni, kur var skaidri apskatīt susinātāj-, kontūr- uc. grāvjus?

Atbild LAD:
LAD publiskajā kartē tiks izveidots slānis, kurā ūdensteces, ūdenstilpnes un grāvji būs identificēti.
2022-12-17
12. Jauno lauksaimnieku projektā ir jānodrošina standartizlaide, ja jāatgriež daļa platību ilggadīgajos zālājos. Kā jaunajam lauksaimniekam rīkoties šajā situācijā? Atbild ZM:
Sagatavojot un iesniedzot projektu/darījumdarbības plānu jaunajam lauksaimniekam ir jāizvērtē potenciālie riski un ietekme uz saimniecisko darbību situācijā, ja valstī tiek izdots lēmums par ilggadīgo zālāju atgriešanu, attiecīgi aramzemes pārveidošanu atpakaļ par ilggadīgo zālāju. Iesniedzot projektu jaunajam lauksaimniekam ir jāizvirza sasniedzamie rādītāji un tie jāizpilda pēc projekta/darījumdarbības plāna pabeigšanas. Sasniedzamo rādītāju neizpildes gadījumā var tikt daļēji vai pilnībā atprasīts izmaksātais finansējums, Lauku atbalsta dienestam vērtējot katru individuālo gadījumu.
2022-12-14
11. Lūgums skaidrot kas ir biodaudzveidības salas (mitraines, slīkšņas, lankas)? Atbild ZM:
Platības, kuras netiek apstrādātās, jo tās ir pārmitras vietas uz lauksaimniecības zemes, vai tajās aug piekrastei raksturīgi augi (piem., vilkvāles), biodaudzveidības salas ir neapstrādāti laukumi lauku vidū.
2022-12-14
10. Vai plānoti atvieglinājumi dārzeņu audzētājiem, jo nav pamatoti nodrošināt augu segumu saimniecībā, kura audzē tikai dārzeņus, augu atliekas ir jāiear un mitruma režīms labāks pavasarī ir rudenī artā laukā, arī agrām kultūrām dēļ augsnes apstrādes var aizkavēties sēja? Augu atliekas ir slimību ierosinātāji, ja tie paliek virspusē, tad risks, ka pieaugs AAL daudzums. Atbild ZM:
Jā, ir paredzēts atvieglojums, ka dārzeņu, kartupeļu un biešu platībām, kuras novāc pēc 1.septembra uz tām augsnes seguma prasību neattiecina.
2022-12-14
9. Starpkultūras arī kaisa, vai ar sīksēklu sējmašīnu – tas pats ar rapsi – Kā kontrolēsiet sējas virzienu kur nav redzamas rindiņas? Atbild ZM:
Prasība neattiecas uz kultūraugiem, kuri tiek sēti izkliedes sējas veidā.
2022-12-14
8. Vai augsnes apstrādes veids, kas novērš augsnes degradāciju ir izvērtēts no darba drošības viedokļa (traktortehnikas risks apgāzties apstrādes laikā)? Atbild ZM:
Vēlamies uzsvērt, ka lauksaimnieki paši izvērtē un atbild par darba drošību. Un LLVS 5 prasība ir attiecināma tikai laika periodā no 1. oktobra līdz 15. martam un attiecībā uz ziemāju un starpkultūru sēju. Šāda prasība nodrošina lielāku elastību lauksaimniekam nekā ziemāju sējas aizliegums. Ziemāju sējas virziens neattiecas uz tiešo sēju.
2022-12-14
7. Kā katrs precīzi noteiks slīpumu > 6 grādiem, vai būs kartes slānis? Atbild ZM:
Jā, lauku bloku kartēs būs slānis iestrādāts.
2022-12-14
6. Vēlreiz lūdzam skaidrot papuvi augu maiņā, papuvi -  aramzemes ar ražošanu nesaistītajos elementos un papuve ar saistīto atbalstu?

Atbild ZM:
Par augu maiņu (LLVS 7) - aprēķinot aramzemes platību ieskaita tikai to platību, kurā aug viengadīgi kultūraugi. Piemēram, ja pēc graudaugiem veido papuvi, tad augu maiņa ir izpildīta. Papuvi, ja to deklarē vairākus gadus pēc kārtas, augu maiņā neiekļauj, jo papuve drīkst būt vienā laukā ilgāk par 3 gadiem. Piemērs: Reģionālās konferences 47.slaids.

Ainavu elementi (LLVS 8) - 4% no aramzemes var būt gan melnā papuve, gan zaļmēslojuma augu aizņemta papuve.

2.ekoshēmu par ekoloģiski nozīmīgu platību var saņemt tikai par zaļmēslojuma augu aizņemtu papuvi.

Saistītais ienākumu atbalsts netiks piešķirts par papuves platībām.
2022-12-14

5. Kā būs ar nomas zemēm kas nākušas klāt laukus apvienojot? Kā būs gadījumos ar lauka apvienošanu, kur jaunpievienotajai daļai ir atkārtots sējums 4.gadu? Atbild LAD:
Būs pieļaujamas izmaiņas tolerances ietvaros. Par precīzām tolerancēm tiks lemts tuvāk 2025. gadam.
2022-12-14
4. Vai LAD sistēmā būs iestrādāts brīdinājums pie koda ievades, ja atkārtots sējums būs 4. gadu pēc kārtas. Atbild LAD:
Jā, būs! tā kā pirmais atskaites gads būs 2022. gads, tad paziņojums būs ar 2025. gadu.
2022-12-14
3. Ja kādā brīdī tagadējie lopkopji izlems mainīt specializāciju, vai joprojām būs jāuztur ilggadīgie zālāji? Atbild ZM:
Ilggadīgo zālāju platību vajadzēs atjaunot tikai tiem lauksaimniekiem, kuru rīcībā iesnieguma gadā ir lauksaimniecības zemes platība, kura pēdējo 5 gadu laikā ir pārveidota par cita lietojuma zemi t.sk., iegādāta vai nomāta jau pēc pārveides. Lauksaimnieki uz kuriem attieksies atjaunošanas prasība rudenī saņems no Lauku atbalsta dienesta pieprasījumu daļu no lauksaimniecības zemes platības pārveidot par ilggadīgo zālāju līdz nākamā gada 15.jūnijam. Prasība vēl var mainīties ņemot vērā sarunas ar Eiropas Komisiju un par izņēmumiem lems apstiprinot Ministru kabineta noteikumus.
2022-12-14

2. Kā jaunajam lauksaimniekam nodrošināt standartizlaidi, ja ir jāatgriež daļa ilggadīgo zālāju?

Atbild ZM:
Aktīvā lauksaimnieka noteikšanai ir septiņi kritēriji pēc kuriem vērtēs vai lauksaimnieks atbilst aktīva lauksaimnieka kritērijiem un jāizpilda vai pierādījumi jāiesniedz tikai par vienu no kritērijiem.
2022-12-14

1. Vēlreiz skaidrot, kuram vajag atjaunot zālājus un kuram ne, un cik daudz?

Atbild ZM:
Ilggadīgo zālāju platību vajadzēs atjaunot  tikai tiem lauksaimniekiem, kuru rīcībā iesnieguma gadā ir lauksaimniecības zemes platība, kura pēdējo 5 gadu laikā ir pārveidota par cita lietojuma zemi t.sk., iegādāta vai nomāta jau pēc pārveides. Lauksaimnieki uz kuriem attieksies atjaunošanas prasība rudenī saņems no Lauku atbalsta dienesta pieprasījumu daļu no lauksaimniecības zemes platības pārveidot par ilggadīgo zālāju līdz nākamā gada 15.jūnijam. Prasība vēl var mainīties ņemot vērā sarunas ar Eiropas Komisiju.
2022-12-14