Par VLT

VLT vīzija – attīstīta lauku teritorija, kurā notiek cieša un koordinēta sadarbība starp tajā iesaistītajām pusēm.

VLT mērķi:

  • palielināt ieinteresēto pušu līdzdalību lauku attīstības īstenošanā;
  • uzlabot LAP īstenošanas kvalitāti;
  • informēt plašāku sabiedrību un iespējamos atbalsta saņēmējus par lauku attīstības politiku un finansējuma iespējām;
  • veicināt inovācijas lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, mežsaimniecībā un lauku apvidos;
  • veicināt lauku uzņēmējdarbības uzsākšanu un ekonomisko efektivitāti.

Mērķu sasniegšanai un izpildei VLT Sekretariāts izstrādā daudzgadu Rīcības programmu un ikgadējos darba plānus, kuros ietver informāciju par plānotajām aktivitātēm, finansējumu un sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem. 

Galvenais – dzīvotspējīgi reģioni

 “Lai nodrošinātu Eiropas Savienības (ES) atbalstu lauku attīstības politikas īstenošanai visās ES dalībvalstīs, katra no tām veido Valsts Lauku tīklu”. Šāds formāls teikums definē lauku tīklu izveidi visā Eiropas Savienībā. Tomēr tas nav vien kāds abstrakts veidojums. Katrā no tiem darbojas zinoši un aizrautīgi cilvēki, kuriem nav vienaldzīga lauku un tajā dzīvojošo cilvēku nākotne. Latvijā Valsts lauku tīkls (VLT)  Edgara Lindes vadībā darbojas kopš 2008.gada.

Edgars Linde, VLT vadītājs: “Mēs visi gribam redzēt laukus bagātus un apdzīvotus, bet ir daudz dažādu viedokļu par darāmo, lai šos mērķus sasniegtu. Arī šeit ķēdes stiprumu nosaka tās vājākā posma stiprums, tādēļ tikai līdzsvara meklējumi - starp infrastruktūras attīstību, ieguldījumiem cilvēkresursos, investīcijām pamatlīdzekļos, vides aizsardzības pasākumiem, palīdzēs mūsu laukiem. Būtiska loma reģionu attīstībā ir darbavietu pieejamībai. Tādēļ īpaša vērība veltāma uzņēmējdarbības attīstīšanai laukos. Eiropas Lauku tīkla ietvaros dalībvalstīm ir iespēja dalīties pieredzē, kā vislabāk atbalstīt uzņēmējus.”

Darbojoties Eiropas Lauku tīklā, kura galvenais uzdevums ir koordinēt ES dalībvalstu Lauku tīklu darbu, veicinot efektīvu Lauku attīstības programmu (LAP) īstenošanu ES dalībvalstīs, radot idejas un savstarpēji daloties arī citiem noderīgās zināšanās, Latvijas VLT ir aktīvs palīgs reģionu iedzīvotājiem ikdienā.

Vija Veisa, VLT projektu vadītāja: “Eiropā nopietni strādā, piemēram, ar demogrāfijas jautājumiem reģionos. Lai cilvēkos rosinātu vēlmi dzīvot, strādāt un audzināt bērnus laukos, VLT ar savu darbību cenšas sniegt palīdzīgu roku labvēlīgas vides veidošanā reģionos. Šim nolūkam tiek izmantots kā LEADER atbalsts, sekmējot uzņēmējdarbību, organizējot mācības, tā sniedzot palīdzību dažādu projektu sagatavošanā. Īpaša un ļoti liela uzmanība tiek veltīta lauku jauniešiem, mudinot izglītoties un sākt savu uzņēmējdarbību, un, piedāvājot iesaistīties aizraujošos projektos un brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanā.“

Valsts lauku tīkls ir iespēja arī ikvienam zemniekam izmantot LAP naudu, saimniekojot gudri, efektīvi un videi draudzīgi, domājot ne tikai par savām, bet arī visas sabiedrības interesēm. Ar  VLT palīdzību Latvijā pamazām rodas izpratne par to, ka nedrīkst gaidīt uz citiem, kas izdarīs nepieciešamo, bet viss jācenšas darīt pašiem. Savukārt sadarbībā ar kolēģiem no citām valstīm dzimst idejas par jaunām reģionu uzņēmēju atbalsta iespējām.

Dzintars Vaivods, VLT finansists: “Darbs VLT sekretariātā ir devis iespēju iepazīties un uzsākt sadarbību ar kolēģiem no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Viena no idejām, kas pašlaik tiek kopīgi apspriesta un lolota ir alternatīva finansējuma pieejamības nodrošināšana lauku uzņēmējiem.”

Pateicoties ES atbalstam, lauku iedzīvotājiem ir daudzveidīgas iespējas pilnveidot un attīstīt lauku teritoriju ap sevi, kā arī radīt dažādas iespējas brīvā laika pavadīšanai, tādējādi uzlabojot savas dzīves kvalitāti.

Aiva Saulīte-Liniņa, VLT projektu vadītāja: “Darbs Valsts Lauku tīklā ir aizraujošs un, katra diena ir nedaudz atšķirīga.”