Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes 2018. gadā

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) ir izstrādājis darbības plānu 2018. gada aktivitātēm, balstoties uz nozares pārstāvju un pasākumu dalībnieku vēlmēm, idejām un ieteikumiem.

ZST 2018. gadā organizēs desmit seminārus – Cēsu, Salacgrīvas, Madonas, Siguldas, Talsu, Tukuma un Liepājas apkārtnē.

Pirmais no semināriem notiks Dundagas tautas namā 27. martā – par apaļā jūrasgrunduļa zvejas tiesību normatīvo bāzi, zvejas limitiem, piemērotiem zvejas rīkiem un izmantošanas metodēm; par šīs sugas zvejas liegumu un zvejas īpatnībām, par izstrādātajiem parametriem zvejas rīkam, kas būtu jāizmanto apaļo jūrasgrunduļu zvejā; kā arī par Eiropas Komisijas ierosinājumu 2018. gadā noteikt zušu zvejas aizliegumu Baltijas jūrā Eiropas Savienības ūdeņos; par plānotajiem pasākumiem zušu populācijas saglabāšanai. 

Interesenti par semināru norises vietu un laikiem var interesēties www.zivjutikls.lv.

Semināri tiks organizēti šādās tēmu grupās

1. Zivju audzēšana (audzēšana, kopšana, barošana, slimības, zivju sugas, to savstarpējā saderība un piemērotība).

2. Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana (zivju dīķu ierīkošana, jaunas akvakultūras izveidošanas iespējas, ūdenskrātuvju apsaimniekošana, stāvošu ūdeņu eitrofikācijas problēmas, to risināšanas iespējas, praktiski piemēri u. c.).

3. Zivsaimniecības vietējo rīcības grupu pārstāvju apmācība.

4. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings (finanšu resursu iespējas zivju baseinu izveidošanai un uzglabāšanai, mārketinga prasmes, akvakultūras produktu apstrāde, zivju kūpinātavu ierīkošana un kūpināšanas tehnoloģijas, mājražošana u. c.).

5. Aktualitātes zivsaimniecības nozarē (nozares raksturojums, attīstības iespējas u. c.).

Pieredzes apmaiņas braucieni

Jau vairākus gadus ZST organizē reģionālus pieredzes apmaiņas braucienus Latvijas zivsaimniecības nozares pārstāvjiem, interesentiem un ZVRG ar mērķi iepazīt nozares attīstību reģionos, nodrošināt pieredzes apmaiņu, dalīties tehnoloģiskos risinājumos zivsaimniecības attīstībā, apmeklēt īstenoto projektu objektus, gūt jaunas idejas, lai attīstītu savu saimniecisko darbību vai veidotu sadarbību. Ņemot vērā nozares pārstāvju izrādīto interesi, 2018. gadā ir jaunums, – reģionālos pieredzes apmaiņas braucienus būs iespējams organizēt arī uz kaimiņvalstīm (Lietuva, Igaunija), bet ir iespēja arī turpināt pieredzes apmaiņu Latvijas teritorijā. Braucieni tiks organizēti Alūksnes un Gulbenes apkārtnes zivju nozares pārstāvjiem, Kuldīgas, Talsu, Limbažu, Valmieras, Jēkabpils un Tukuma teritorijās. Tēmas, balstoties uz dalībnieku vēlmēm, definēs ZST. Aktivitāte paredzēta tikai esošajiem zivsaimniecības nozares dalībniekiem, par iespēju piedalīties var interesēties reģionālajos birojos un ZST.

Tiks organizēts arī viens lielāks pieredzes apmaiņas brauciens  uz kādu no Eiropas valstīm ar mērķi gūt citu valstu pieredzi zivsaimniecības jautājumos, veicināt viedokļu apmaiņu, iegūt informāciju par jauniem tehnoloģiskajiem risinājumiem un inovācijām nozarē.

Jauniešu izglītošana

Turpināsies aktivitāte, kas būs veltīta jauniešu izglītošanai un zivsaimniecības popularizēšanai jauniešu vidū. “Zivsaimniecības popularizēšana skolās” palīdzēs veidot izpratni par zivsaimniecību kā tradicionālu un perspektīvu nozari, popularizējot to. Aktivitāte tiks īstenota piecu teritoriju skolu jauniešiem, un tās ietvaros notiks izbraukumi un tikšanās ar nozares pārstāvjiem, apmeklētas saimniecības un uzņēmumi. Pasākums jauniešus iedvesmo un paplašina redzesloku, ļaujot saprast, ka piekrastē ir iespējams īstenot veiksmīgu uzņēmējdarbību.

ZST aktivitāte “Akvakultūras un piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma” ir paredzēta piekrastes zvejnieku un akvakultūras uzņēmumu aktivizēšanai.  Jau no 2012. gada turpinās sadarbība ar zvejniekiem, kuri izstrādāja biznesa plānus saimnieciskās darbības attīstībai. Kopumā aktivitātē tiks iesaistīti 17 uzņēmumi, kam būs iespēja saņemt konsultācijas ekonomikas jautājumos, palīdzību biznesa plānu izstrādē, finansējuma piesaistē un citos nepieciešamos jautājumos.

Informatīvie pasākumi

Sagatavosim un izdosim “Zivsaimniecības gadagrāmatu 2018”, kā arī turpināsies informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” sagatavošana par aktualitātēm zivsaimniecībā, labas prakses piemēriem un speciālistu ieteikumiem, kā arī informācijas sagatavošana par zivsaimniecības nozari un tās publicēšana www.zivjutikls.lv.

Nodarbosimies arī ar kapacitātes celšanu ZM pakļautībā esošajām iestādēm.

Arī 2018. gadā ZST darbosies eksperts, kas konsultē akvakultūras jautājumos. Interesentiem par konsultācijām akvakultūrā sazināties ar ekspertu Raivi Apsīti: raivis.apsitis@llkc.lv vai pa tālruni 29233377.

Tiks turpināts 2016. gadā uzsāktais demonstrējums par jaunu karpu sugu ieviešanas iespēju izpēti Latvijā ar mērķi apzināt  jaunas karpu šķirnes dzīvotspēju Latvijas apstākļos

Organizēsim ikgadējo zivsaimniecības nozares konferenci, kurā tiekas visas nozarē un tās attīstībā iesaistītās organizācijas (ZM, LAD, ZVRG, BIOR un nozares nevalstiskās organizācijas).

Turpināsies pasākums Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms”, godinot labākās nozares saimniecības un uzņēmumus. Tuvākajā laikā tiks izziņota pieteikšanās nominācijām, visai aktuālajai informācijā par “Lielo lomu” var sekot līdzi mājaslapās www.zivjutikls.lv un www.zm.gov.lv.

Lai veicinātu piekrastes attīstību, iepazīstinātu ar zvejniecības tradīcijām un darbīgiem uzņēmējiem, organizēsim reģionālas atvērtās durvju dienas piekrastes uzņēmumos, šogad tās notiks  Liepājas un Salacgrīvas apkārtnē, un jau ceturto gadu pēc kārtas Tukuma piekrastē tiks rīkotas atvērto durvju dienas zvejnieku sētās un uzņēmumos.

Kristaps Gramanis, ZST projektu vadītājs

Pievienot komentāru