Uzbūvēts skatu tornis “Viņķu kalnā”

Jaunpiebalgas novada dome īstenojusi projektu, uzbūvējot skatu torni  “Viņķu kalnā”, kas ir 17,8 metrus augsts. Torņa konstrukcija ir apgleznota ar mākslinieces Sandras Strēles latviešu zīmēm un rakstiem. Tornim ir ierīkota zibens aizsardzība, uz objektu ved nograntēts piebraucamais ceļš. Pie skatu torņa ir uzstādīts koka informācijas stends un uzbūvēta tualete. Skatu torņa būvniecības vieta ir izvēlēta ar mērķi radīt sakoptu, interesantu un radošu vietu, kur skatīt un iepazīt Jaunpiebalgu no augšas. Viņķu kalns ir augstākā un gleznainākā vieta Jaunpiebalgā. Nu jau vairākus gadus pēc kārtas Viņķu kalnā tiek svinēti Saulgrieži, kas jau izveidojusies par tradīciju. Pēc projekta īstenošanas skatu tornis ir iekļauts kā  tūrisma apskates objekts informatīvajos bukletos.

Uzbūvējot skatu torni, ir radīts jauns apskates objekts, kas piesaista novadam tūristus, aktualizē vietējo iedzīvotāju interesi par sava novada tūrisma apskates objektiem, veicina novada atpazīstamību Latvijā un ārpus Latvijas robežām.

Projekta aizsākums jau radās 2014. gadā, kad tika nolemts būvēt skatu torni “Viņķu kalnā”. 2014. gada 16. decembrī veiksmīgi tika pabeigta būvprojekta izstrāde, ko veica SIA “LK projektu grupa”. Sākotnējās kopējās projekta realizācijas izmaksas bija diezgan lielas, kas arī apturēja projekta īstenošanu, līdz radās iespēja pieteikties biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātajā konkursā un iegūt publisko finansējumu projekta īstenošanai. Projektā tika pieteikta būvprojekta I kārta “ Skatu torņa būvniecība “Viņķu kalnā””.

Pēc projekta apstiprināšanas biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība” un pozitīva lēmuma saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta, tika izsludināts iepirkums par skatu torņa būvniecību un vides labiekārtošanu Viņķu kalnā. Konkursam pieteicās četri pretendenti, tika izvēlēta būvniecības firma SIA “NEJSS”, kuras iesniegtais piedāvājums atbilda iepirkuma nolikuma dokumentiem. Ar izvēlēto firmu tika noslēgts iepirkuma līgums, iesniegts darbu veikšanas projekts un nokārtota visa nepieciešamā dokumentācija, kas saistīta ar būvvaldi, lai varētu uzsākt skatu torņa būvniecības darbus.  Līguma darbības laikā firma tālāk par torņa pamatu ieliešanu netika. Līgums tika pārtraukts.

Tāpēc 2018. gada 7. februārī izsludināts atkārtots iepirkums, kam pieteicās četri pretendenti.  Pēc iepirkuma dokumentu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas iepirkuma dokumentācija bija jāsaskaņo ar Lauku atbalsta dienestu. Tikai pēc tam ar izvēlēto firmu SIA “ Warss+” tika noslēgts iepirkuma līgums, saskaņota dokumentācija ar būvvaldi, lai varētu uzsākt skatu torņa būvniecības un labiekārtošanas darbus. Skatu torņa būvniecības darbus, saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu, plānojām pabeigt septembrī, ko arī veiksmīgi izdarījām, pateicoties būvfirmai SIA “Warss+”, kas būvniecību pabeidza laikā un atbilstoši būvprojektā plānotajam.

Skatu torņa būvniecība “Viņķu kalnā"
Projekts: Nr. 16 – 09 – AL18 – A019.2202 – 000020.

Projekts tika iesniegts 2016. gadā ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, rīcības nosaukums „Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Projekts īstenots no 2016. gada 15. jūnija līdz 2018. gada 8. oktobrim.

Kopējās projekta izmaksas ar PVN 92 853,68 eiro, projekta attiecināmās izmaksas 25 000,00 eiro, no projekta attiecināmajām izmaksām 90% publiskais finansējums 22 500,00 eiro.

 

Lolita Zariņa,

Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietniece/lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru