Lauku tīkls

Lauku tīkla pasākumi

Kopējā lauksaimniecības politika

Nozares

Tīkla informācija

Autorizācija

           | 

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Rokasgrāmata "LEADER projektu ieviešanas dokumentācijas sagatavošana" E-pasts:
Saturs
Titullapa
Rokasgrāmatā lietoto saīsinājumu un terminu skaidrojums
Ievads
1. Iespēja saņemt ES atbalstu
2. Ar ko sākt
3. Pasākumi un nosacījumi
3.1. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
3.2. Lauku saimniecību modernizācija
3.3. Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana
3.4. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistīto darbību dažādošanu)
3.5. Tūrisma aktivitāšu veicināšana
3.6. Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem
3.7. Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana
3.8. Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā
4. Iepirkuma procedūras veikšana
5. Finansējuma saņemšanas kārtība
6. Projekta īstenošanas atskaišu sagatavošana un iesniegšana
Pielikumi
Noderīgas saites
Lasīt visu rokasgrāmatu
Rokasgrāmatai ir informatīvs raksturs
3.6. PAMATPAKALPOJUMI EKONOMIKAI UN IEDZĪVOTĀJIEM


Pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.

tip MK 07.07.2008. noteikumi Nr. 525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, ar grozījumiem (MK 17.06.2009. noteikumi Nr. 577, MK 27.10.2009. noteikumi Nr. 1246, MK noteikumi Nr. 479, MK 13.07.2010. noteikumi Nr. 630 un MK 26.07.2011. noteikumi Nr. 580), kas stājās spēkā 2010. gada 30. maijā, 17.jūlijā un 2011. gada 29. jūlijā.

 

Pretendējot uz šo atbalstu, jāievēro arī MK 14.07.2009. noteikumi Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai", kuros ietverti vispārējie atbalsta saņemšanas nosacījumi.

(Izmaiņas ar 30.09.2011.)

 

punkts Kādas aktivitātes tiek atbalstītas?
Pasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:

 • pašvaldību ceļu būvniecība vai rekonstrukcija, neietverot uzturēšanu;
 • vietējas nozīmes saieta namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu (šo noteikumu izpratnē tie ir objekti, kuri pieder vai ir nodoti ilgtermiņa nomā vietējai pašvaldībai un atrodas tās teritorijā) būvniecība vai rekonstrukcija;
 • publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana, kas tiek veikta, lai nodrošinātu rekreācijas pamatpakalpojumus pašvaldību teritorijās;
 • atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas būvniecība vai rekonstrukcija.

Atbalsta pretendents vienā projekta iesniegumā var iekļaut vairākas aktivitātes.

 

punkts Kas var saņemt atbalstu?
Atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, kuras administratīvās teritorijas daļa atbilst nosacījumiem par teritoriju, kurā var īstenot projektu.

 

punkts Kur var īstenot projektus?

Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, kā arī šādas teritoriālās vienības – Ādažu novads, Babītes novada Babītes pagasts, Baldones novads, Carnikavas novads, Garkalnes novads, Ķekavas novada Ķekavas pagasts, Mārupes novads, Olaines novada Olaines pagasts, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Siguldas novada Siguldas pagasts un Mores pagasts, Stopiņu novads.

(Izmaiņas ar 23.12.2009.)

 

punkts Cik liels ir pieejamais finansējums?

Teritoriālajām vienībām, kas apvienojās līdz 2009. gada 31. decembrim, kopējā maksimālā attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir Ls 140 000.

(Izmaiņas ar 30.09.2011.)


punkts Kāda ir atbalsta intensitāte?
Atbalsta intensitāte ir 90% apmērā no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

(Izmaiņas ar 30.09.2010.)

 

punkts Kādiem atbilstības kritērijiem atbalsta pretendentam ir jāatbilst?
Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pretendentam

 • īstenojot projektu, jāsasniedz attiecīgā pasākuma mērķi;
 • jāievēro, lai netiktu aizvietoti esošie pamatlīdzekļi.

punkts Ko neuzskata par pamatlīdzekļu aizvietošanu?
Par esošo pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata pamatlīdzekļu iegādi, ja ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

 • projektā iegādātais pamatlīdzeklis tiek iegādāts papildus esošajam pamatlīdzeklim;
 • projektā iegādātais pamatlīdzeklis būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu;
 • būvniecību vai rekonstrukciju, tai skaitā vienkāršotu rekonstrukciju.

punkts Kas ietilpst attiecināmajās izmaksās?
Attiecināmo izmaksu skaidrojums sadalīts pa īstenojamām aktivitātēm.

 

Aktivitātē „Pašvaldību ceļu būvniecība vai rekonstrukcija, neietverot uzturēšanu" attiecināmajās izmaksās ietilps:

 • būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, kas saistītas ar autoceļu kompleksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autoceļiem.

Aktivitātē „Vietējas nozīmes saieta namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija" attiecināmajās izmaksās ietilps:

 • būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;
 • būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu tehnisko būvprojektu un uz atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi vai paredzamo līgumcenu;
 • būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmu būvniecībai vai rekonstrukcijai un to iekārtu iegādei.

Aktivitātes „Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana, kas tiek veikta, lai nodrošinātu rekreācijas pamatpakalpojumus pašvaldību teritorijās" attiecināmajās izmaksās ietilps:

 • būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, piemēram, veloceliņu un ietvju būvniecība vai rekonstrukcija;
 • pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu rekreācijas pamatpakalpojumu veikšanu (piemēram, apgaismošanas iekārtas, atkritumu urnas, tualetes konteineri, soli).

Aktivitātes „Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas būvniecība vai rekonstrukcija" attiecināmajās izmaksās ietilps:

 • būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;
 • būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu tehnisko būvprojektu un uz atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi vai paredzamo līgumcenu;
 • tehnikas un iekārtu izmaksas, lai nodrošinātu energoapgādes sistēmas darbību.

Visās aktivitātēs attiecināmajās izmaksās ietilps arī vispārīgās izmaksas, piemēram, arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un nepārsniedz 8% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.
Atbalstu maksās tikai par iegādātajām precēm, kas ir atbalsta pretendenta īpašumā. Ja preces pērk uz nomaksu, par tām atbalstu izmaksā tikai tad, kad tās ir kļuvušas par atbalsta pretendenta īpašumu.

 

punkts Kādi dokumenti jāiesniedz, piesakoties pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"?

Nr. p.k. Iesniedzamā dokumenta nosaukums Paskaidrojums
1 Projekta iesniegums 2 eksemplāros (neattiecas, ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu): Projekta iesnieguma veidlapas un to aizpildīšanas metodiskie norādījumi atrodami LAD mājaslapā www.lad.gov.lv pie katra pasākuma paskaidrojošās informācijas
2 Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai Deklarācija atrodama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv pie katra pasākuma paskaidrojošās informācijas
3 Vietējās pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, norāda arī finansēšanas avotus (ja plānots ņemt aizņēmumu, norāda finanšu līdzekļu izņemšanas un atmaksas grafiku) Izsniedz pašvaldība
4 Vietējās pašvaldības pārskata kopija par dokumentu iesniegšanas mēneša pirmajā datumā esošajiem pašvaldības aizņēmumiem, galvojumiem un ilgtermiņa saistībām, iekļaujot tajā arī jauno, plānoto aizņēmumu
5 Vietējās pašvaldības lēmums, ar kuru apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums
6 Zemesgrāmatu nodaļas izsniegta nostiprinājuma uzraksta vai zemesgrāmatas apliecības kopija par nekustamo īpašumu, kurā paredzēta būvniecība, pamatlīdzekļu uzstādīšana vai izvietošana, vai zemesgrāmatā reģistrēta ilgtermiņa nekustamā īpašuma nomas līguma kopija Iespējamais nomas līguma paraugs ZM mājaslapā www.zm.gov.lv sadaļā Lauku attīstība/Zemes nomas līguma paraugforma.
Nomas līgumu ieteicams slēgt uz ilgāku laiku nekā noteiktie 7 gadi (piemēram, uz 10 gadiem), lai, ja gadījumā nolemj arī nākamajos gados pieteikties kādam atbalsta pasākumam, līgums nebūtu jāpārslēdz no jauna.
Zemesgrāmatas nodaļu kontaktinformācija atrodama mājaslapā www.zemesgramata.lv sadaļā Nodaļas
7 Ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai - tehniski ekonomiskais pamatojums  
8 Ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai - būvatļauja 2001. gada 23. oktobra MK noteikumi Nr. 446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā"
9 Akceptēts autoceļa būvprojekts
10 Izziņa no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi", ka attiecīgā iela vai ceļš iekļauta pašvaldības ielu un ceļu reģistrā Izziņu izsniedz a/s „Latvijas valsts ceļi". Jābūt norādei, ka tā adresējama Lauku atbalsta dienestam
11 Būvniecībai vai rekonstrukcijai - plānošanas un arhitektūras uzdevums (ja uz iesniegšanas brīdi nav tehniskā projekta) Par būvniecības dokumentāciju ieteicams konsultēties ar būvniecības nozares speciālistiem pašvaldībās, arhitektiem.
Plānošanas un arhitektūras uzdevumu izsniedz pašvaldību būvvalde; pēc tā saņemšanas, var uzsākt būvprojekta izstrādi.
Izstrādāto būvprojektu, lai tas būtu pamats būvatļaujas izsniegšanai, nepieciešams akceptēt pašvaldību būvvaldē
12 Būvniecībai vai rekonstrukcijai - akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (ja uz iesniegšanas brīdi ir tehniskais projekts)
13 Vienkāršotai rekonstrukcijai - apliecinājuma karte un ieceres dokumentācija
14 Būvmateriālu iegādei (būvniecībai un rekonstrukcijai) - akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā
15 Būvmateriālu iegādei (vienkāršotai rekonstrukcijai) - atbalsta pretendenta sastādīta tāme vai paredzamā līgumcena saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu  
16 Būvniecībai vai rekonstrukcijai - būvatļauja (ja uz iesniegšanas brīdi ir tehniskais projekts) Būvatļaujas izsniedz pašvaldību būvvaldes. Atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 • akceptēts būves projekts,
 • būvatļaujas pieprasījums,
 • zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošs dokuments,
 • sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību raksts,
 • līguma par autoruzraudzību kopija un autoruzraudzības žurnāls, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība,
 • būvdarbu žurnāls,
 • apdrošinātāju izsniegta būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija
17 Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu
Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti - informatīvais paziņojums par cenu aptauju vai paziņojums par līgumu, tehniskā specifikācija, IUB publicētais gala lēmums, paziņojums par uzvarētāju un uzvarētāja piedāvājums
Sīkāka informācija par iepirkumu veikšanu IUB mājaslapā www.iub.gov.lv sadaļā Palīdzība/Iepirkumu vadlīnijas

 

Jaunas būvniecības, rekonstrukcijas gadījumā būvniecības un iepirkuma dokumentus var iesniegt kopā ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas (izņemot būvmateriālu iegādes gadījumā).

(Izmaiņas ar 30.12.2010.)


Pēdējās izmaiņas Trešdiena, 04 Janvāris 2012 12:03
 

Izmanto iespēju!

Vai arī es varu saņemt ES atbalstu?

Reklāmkarogs

Atceries, lauku uzņēmēj!

Notikumu kalendārs

<<  Aprīlis 2014  >>
POTCPSS
    

Tuvākie notikumi

24.04.2014 Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana.
24.04.2014 - 11:00
Aktualitātes lauksaimniekiem
24.04.2014 - 10:00
Deg mežs! Ko darīt vispirms? Ko darīt, lai tā nenotiktu?
24.04.2014 - 10:00
ES un Valsts likumdošanas izmaiņas un aktualitātes meža īpašniekiem un lauku uzņēm...
25.04.2014 - 28.04.2014 Lauku sēta – lauku tūrisms
25.04.2014 - 10:00
Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā
25.04.2014 - 10:00
Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” mācības
25.04.2014 - 10:00
Aizaugusī lauksaimniecības zeme – kā to izmantot lietderīgi. Kādu atbalstu mežam v...

Jaunākie raksti