Lauku tīkls

Lauku tīkla pasākumi

Kopējā lauksaimniecības politika

Nozares

Tīkla informācija

Autorizācija

           | 

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Gada ienākumu deklarācijas sastādīšana par 2009. gadu Drukāt E-pasts:
Piektdiena, 05 Februāris 2010
Atkal ir pienācis laiks sagatavot Gada ienākumu deklarāciju. Salīdzinot ar kārtību, kādā tika sagatavota deklarācija par 2008. gadu, sagatavojot 2009. gada deklarāciju, ir dažas atšķirības.

 

Kam ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?
Gada ienākumu deklarācija likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā līdz pēctaksācijas gada 1. aprīlim obligāti ir jāiesniedz:

 • saimnieciskās darbības veicējiem (jāņem vērā, ka personām, kuras gada laikā saņēmušas autoratlīdzību, obligāti ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija – arī gadījumos, kad autoratlīdzības izmaksātājs ir ieturējis nodokli, jo autoratlīdzību parasti maksā par profesionālo darbību, kas tiek pielīdzināta saimnieciskajai darbībai);
 • nodokļu maksātājiem, kuriem ienākuma nodoklis taksācijas gadā (gads, par kuru aprēķina nodokli) nav ieturēts no visa apliekamā ienākuma (piemēram, ja gada laikā ir gūts tikai ienākums no algota darba, tad gada ienākumu deklarācija nav jāiesniedz, jo darba devējs, izmaksājot algu, nodokli ir ieturējis);
 • fiziskām personām, kuras guvušas ar nodokli apliekamus ienākumus ārvalstīs;
 • fiziskām personām, kuras taksācijas gadā guvušas neapliekamos ienākumus, kuri pārsniedz četrkāršotu taksācijas gadam noteikto neapliekamā minimuma apmēru. Jāņem vērā, ka 2009. gada vidū neapliekamā minimuma apmērs tika samazināts un 2009. gada neapliekamais minimums bija 90 lati x 6 mēneši + 35 lati x 6 mēneši = 750 lati; četrkāršots gada neapliekamais minimums ir 3000 latu.

2010. gada 29. janvārī Latvijas Vēstnesī ir publicēts „Pensiju ieturējumu atmaksāšanas likums". Saskaņā ar šī likuma 7. pantu, ir mainīts Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš par 2009. gadu tām personām, kuras 2010. gada aprīlī saņems laikposmā no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 31. decembrim ieturēto pensiju. Ieturētās pensijas atmaksu par 2009. gadu ir jāiekļauj gada ienākumu deklarācijā par 2009. gadu un līdz ar to deklarācijas iesniegšanas termiņš ir pārcelts uz 2010. gada 1. jūliju.

 

Gada ienākumu deklarācijas veidlapa
Deklarācijas veidlapa ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumiem Nr. 149 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību". Šie noteikumi nosaka arī deklarācijas aizpildīšanas kārtību.

 

Deklarācijas veidlapa sastāv no šādām sadaļām:

 • Gada ienākumu deklarācija D;
 • pielikums D1 "Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi";
 • pielikums D2 "Fizisko personu (rezidentu) ārvalstīs gūtie ienākumi";
 • pielikums D3 "Ienākumi no saimnieciskās darbības";
 • pielikums D31 „Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātāji kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā";
 • pielikums D4 "Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem";
 • pielikums D5 „Saimnieciskās darbības ienākumu deklarācija nodokļa maksātājiem, kas maksā fiksēto ienākuma nodokli";
 • pielikums D6 „Nodokļa aprēķins ienākumiem, kuriem piemēro atšķirīgas nodokļa likmes".

Kad un kur ir jāiesniedz deklarācija?
Deklarācija jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. aprīlī (t.i., deklarācija par 2009. gadu jāiesniedz līdz 2010. gada 1. aprīlim).


Gada ienākumu deklarāciju ir iespējams iesniegt arī elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS).
Ja deklarācija obligāti nav jāiesniedz un nodokļu maksātājs to sagatavo tāpēc, lai atgūtu pārmaksāto nodokli, tad deklarāciju drīkst iesniegt visu pēctaksācijas gadu.

 

Ar ko sākt deklarācijas aizpildīšanu, un kādā secībā to aizpildīt?
Deklarācijas sastādīšanai nepieciešamie dokumenti un deklarācijas sastādīšanas secība ir atkarīga no tā, kāda veida ienākumus persona gada laikā ir guvusi.
Ja gada laikā ir saņemti ienākumi, kurus izmaksājušas citas personas (piemēram, saņemta alga), tad jāsameklē šo personu izsniegtie paziņojumi par fiziskajām personām izmaksātajām summām, lai korekti varētu aizpildīt gada ienākumu deklarāciju, bet saimnieciskās darbības veicējiem jāveic grāmatvedības datu apkopošana, kā tas ir aprakstīts tālāk.


! Jāņem vērā, ka 2009. gada nogalē likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir izdarīti grozījumi un darba devējam vairs nav visiem darbiniekiem obligāti jāizsniedz paziņojumi par fiziskai personai izmaksātajām summām – paziņojumu darbiniekam izsniedz pēc viņa pieprasījuma. Izņēmums ir valsts amatpersonas, kurām paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām, darba devējam ir jāizsniedz bez pieprasījuma. Turklāt ir mainīts arī darba devēja izsniegtā paziņojuma nosaukums – iepriekš tas bija „Paziņojums par algas nodokli", savukārt tagad – „Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām".

 

Uzsākot deklarācijas sagatavošanu, vispirms aizpilda pielikumus D1, D2, D3 (vai D31, vai D5) un D4. Tad pilda deklarāciju D līdz 18. rindai, ja nepieciešams, aizpilda pielikumu D6 un pabeidz deklarācijas D sastādīšanu.

 

Pielikuma D1 aizpildīšana
Pielikums D1 ir paredzēts, lai norādītu Latvijā gūtos ienākumus, izņemot ienākumu no saimnieciskās darbības. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pielikuma D1 aizpildīšanas kārtībā nekādas izmaiņas nav notikušas.

 

Ja persona deklarāciju sagatavo un iesniedz tikai tādēļ, ka taksācijas gadā gūto neapliekamo ienākumu apjoms pārsniedz četrkāršotu gada neapliekamo minimumu, tad pielikumā D1 drīkst norādīt tikai šos neapliekamos ienākumus.

 

Viens no dokumentiem, pamatojoties uz kuru, pielikumu aizpilda, ir darba devēja vai citas personas izsniegtais paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām. Tā kā paziņojums satur līdzīgas ailes kā D1 pielikums, tad šīs veidlapas aizpildīšana ir vienkārša.

 

Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi (izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības)

 

Ienākumu gūšanas vieta un veids

Bruto ieņēmumi

Neaplie­kamie ienākumi

Attaisnotie izdevumi

Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu

Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas (2.-3.-4.c-5.aile)

Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis

darba ņēmēja valsts sociālās apdrošinā­šanas obligātās iemaksas

iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināša­nas prēmijas

autoru izdevumi

1

2

3

4a

4b

4c

5

6

7

norāda visus – arī ar nodokli neapliekamos – taksācijas gadā gūtos ienāku­mus naudā, natūrā un pakalpojumu veidā, tai skaitā:

 • darba samaksa,
 • ienākumus no nekustamā īpašuma pārdošanas,
 • ienākumus no personāla akciju atpirkšanas,
 • konkursos un sacensībās saņemtās balvas,
 • autoratlīdzību (honorāru),
 • pensijas,
 • slimības pabalstus,
 • izložu un azart­spēļu laimestus,
 • ienākumu no līgumsabiedrības, personālsabiedrības,
 • ienākumu no sadalītā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pārpalikuma,
 • ienākumus no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvo sabiedrību sadalītās peļņas,
 • neapliekamos ienākumus

norāda neapliekamos ienākumus, tai skaitā:

 • dividendes no komercsabiedrības ienākuma,
 • ienākumu no noguldījumiem un depozītiem kredītiestādēs,
 • apdrošināšanas atlīdzības,
 • ienākumus no valsts un pašvaldību parādzīmēm,
 • normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, kas izmaksāti no budžeta,
 • no mantojuma gūto ienākumu,
 • mācību iestāžu stipendijas,
 • uztur­līdzekļus,
 • no darba devēja saņemto bēru pabalstu, kura vērtība nepārsniedz 150 latu

norāda valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

norāda darba devēja veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmijas likumā noteikto normu ietvaros

norāda autoru izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanu

norāda ar maksā­jumu dokumentiem apliecinātos izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu, nepārsniedzot 2. ailē norādīto summu. Ja ienākums gūts, pārdodot metāllūžņus un izdevumiem no šo ienākumu gūšanas piemēro likumā noteikto normu, šajā ailē ieraksta no ienākuma izmaksātāja izsniegtā paziņojumā norādīto summu. Ja ienākums gūts no izložu un azartspēļu laimestiem, šajā ailē norāda arī ar maksājuma dokumentiem apliecinātos izdevumus par piedalīšanos azartspēlē vai izlozē

norāda avansā samaksātās vai ieturētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas par konkrēto ienākuma veidu

 

Pielikuma D2 aizpildīšana
Pielikumu D2 aizpilda fiziskā persona, kura taksācijas gadā guvusi ienākumus ārvalstīs. Ja ienākumi ir gūti vienā vai vairākās ārvalstīs, par katru citā valstī gūto ienākuma veidu aizpilda atsevišķu pielikuma D2 rindu.

Ārvalstīs gūto ienākumu un samaksāto nodokli ārvalstu valūtā pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa attiecīgi ienākuma saņemšanas un nodokļa samaksāšanas dienā.

Pielikuma D3 aizpildīšana
Pielikumu D3 aizpilda tie nodokļa maksātāji, kas grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā. Ierakstus pielikumā veic, pamatojoties uz Ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla, kā arī citu grāmatvedības uzskaites reģistru datiem.

 

Pirms uzsākt pielikuma D3 aizpildīšanu, ieteicams izdarīt šādus sagatavošanas darbus:

 • Gada beigās jāpārbauda „Ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā" (turpmāk – žurnāls) ierakstītās summas, – vai tās ir norādītas pareizajās ailēs (vai, piemēram, pie citiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem nav ierakstīti ieņēmumi no lauksaimniecības un otrādi – vai pie lauksaimniecības ieņēmumiem nav iereģistrēti ieņēmumi, kas nav uz lauksaimniecību attiecināmi; tāpat arī jāpārskata izdevumu ailes – vai ir korekti norādīti lauksaimniecības, citu nozaru un proporcionāli sadalāmie izdevumi).
 • Jāpārbauda žurnāla aiļu kopsummas – lai atklātu, vai nav kādas matemātiskas kļūdas, kā arī jāsalīdzina, vai žurnālā norādītais naudas atlikums bankas kontos sakrīt ar tām summām, kas ir norādītas bankas kontu izrakstos.
 • Jāveic pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, krājumu, naudas līdzekļu, lopu inventarizācija un jāsastāda inventarizācijas saraksti. Pirktie krājumi inventarizācijas sarakstā ir jānovērtē iegādes cenās, bet pašražotā produkcijā un krājumi – pašizmaksā vai zemākajās tirgus cenās.
 • Ja atlikumā uz gada beigām ir pirkti krājumi (piemēram, lopbarība, minerālmēsli, augu aizsardzības līdzekļi u.tml.), tad inventarizācijas sarakstos iespēju robežās atsevišķi jānodala tie krājumi, par kuriem uz 31. decembri vēl nav samaksāts.
 • Jāaprēķina, cik daudz līdzekļu ieguldīts nepabeigtajos ražojumos (piemēram, rudens arumam, ziemāju sējumiem).
 • Jāsalīdzina ar darījumu partneriem parādu summas. Parādu salīdzināšanu veic, izsūtot darījumu partneriem salīdzināšanas aktus, kā arī salīdzinot darījumu partneru atsūtītajos salīdzināšanas aktos norādītās summas ar grāmatvedības datiem. Šis darbs ir jāveic rūpīgi (nedrīkstētu saņemtos salīdzināšanas aktus vienkārši parakstīt un nosūtīt darījumu partnerim, nesalīdzinot salīdzināšanas aktā norādīto summu ar savu grāmatvedības reģistru datiem), jo parādu salīdzināšanas procesā bieži vien ir iespējams atklāt gada laikā pieļautas kļūdas – piemēram, nav grāmatvedībā iereģistrēti visi saņemtie vai izsniegtie rēķini, vai arī kādi rēķini nav apmaksāti pilnībā vai ir pārmaksāti).
 • Jāpārbauda, vai visiem pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem ir izrakstītas kartītes (jāraugās, lai izmantotās kartīšu veidlapas būtu atbilstošas MK 13.07.2006. noteikumiem Nr. 556 „Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi").
 • Jānoraksta tie pamatlīdzekļi, kuri inventarizācijā ir atzīti par nolietotiem un kurus vairs nav iespējams izmantot saimnieciskajā darbībā (piemēram, tie ir salūzuši un nav remontējami).
 • Jāaprēķina nolietojums pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem.
 • Jāpārbauda, vai gada laikā ir bijuši izdevumi, kas attiecināmi uz vairākiem gadiem (piemēram, veikta augsnes kaļķošana).
 • Jāsameklē iepriekšējā taksācijas gada ienākumu deklarācija (ja tāda ir sastādīta), jo, iespējams, ka būs nepieciešams izmantot tajā norādīto informāciju (piemēram, datus par iepriekšējo taksācijas gadu zaudējumiem vai par iepriekšējo gadu attaisnoto izdevumu summām, kas pārnestas uz nākamajiem gadiem).
 • Jāsadala žurnāla 21. ailē norādītie proporcionāli sadalāmie izdevumi.
 • Jāveic izdevumu precizēšana, pirms tos ieraksta pielikumā D3.

Proporcionāli sadalāmo izdevumu sadalīšana
Tiem nodokļu maksātājiem, kuri veic gan lauksaimniecisko, gan cita veida saimniecisko darbību (piemēram, tehnikas pakalpojumu sniegšana, kokapstrāde), uzsākot darbu pie gada deklarācijas sastādīšanas, jāsadala izdevumi, kuri uzrādīti žurnāla 21. ailē "Proporcionāli sadalāmie izdevumi" (proporcionāli sadalāmo izdevumu ailē žurnālā gada laikā tiek uzrādīti tie izdevumi, kuru izdarīšanas brīdī nav iespējams noteikt, uz kuru nozari tie ir attiecināmi – piemēram, bankas pakalpojumi, sakaru izdevumi u.c.).


Proporcionāli sadalāmo izdevumu attiecināšanu uz lauksaimniecību un uz citām nozarēm paskaidro sekojošs piemērs.

 

Piemērs
Saimnieciskās darbības veicēja žurnālā 2009. gada beigās ir šādas žurnāla aiļu kopsummas:

Ailes Nr.

Ailes nosaukums

Summa, Ls

13.

Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas

14 000

14.

Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem

35 00

15.

Neapliekamās subsīdijas

4000

 

(..)

 

19.

Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu

7400

20.

Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem

2400

21.

Proporcionāli sadalāmie izdevumi

7500

 

Proporcionāli sadalāmo izdevumu summa, kas attiecināma uz:
• lauksaimniecību
;
• citiem saimnieciskās darbības veidiem
7500 – 6000 = 1500.

Tas nozīmē, ka taksācijas gadā nodokļu maksātājam izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko darbību ir Ls 13400 (7400 + 6000), bet izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, ir Ls 3900 (2400 + 1500).

Izdevumu precizēšana
Izdevumu precizēšana ir nepieciešama tādēļ, ka ne visas izdevumu summas ir uzskaitītas žurnālā.


Izdevumu precizēšanu parasti veic pēc tam, kad ir sadalīti proporcionāli sadalāmie izdevumi. Izdevumu precizēšanai var izmanto šādu tabulu, kuras veidlapa oficiāli gan nav apstiprināta:

1.           

Taksācijas gada izdevumi

 

2.           

Izdevumi, kas izdarīti taksācijas gadā, bet attiecas uz nākamajiem gadiem

 

3.           

Izdevumi, kas izdarīti iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas gada ieņēmumiem

 

4.           

Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā

 

5.           

Krājumu atlikums taksācijas gada beigās

 

6.           

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums

 

7.           

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas taksācijas gadā, bet attiecas uz iepriekšējiem gadiem

 

8.           

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas nākamajā gadā, bet attiecas uz taksācijas gadu

 

9.           

Precizētie taksācijas gada izdevumi (1.–2.+3.+4.-5.+6.–7.+8. rinda)

 


Tabulas rindā “Izdevumi, kas izdarīti taksācijas gadā, bet attiecas uz nākamajiem gadiem” norāda tos izdevumus, kas taksācijas gadā izdarīti (samaksāti), bet attiecas uz nākamajiem gadiem (piemēram, izdevumi kaļķošanai, ganību ierīkošanai, īres un nomas maksa, kas samaksāta par vairākiem gadiem uz priekšu u.tml.). Lai noteiktu, kāda daļa no izdevumiem jāattiecina uz nākamajiem gadiem, taksācijas gadā samaksāto summu izdala ar gadu skaitu, uz kuriem šie izdevumi attiecas un rezultātu pareizina ar to nākamo gadu skaitu, uz kuriem šie izdevumi attiecas.

 

Rindā “Izdevumi, kas izdarīti iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas gada ieņēmumiem” uzrāda taksācijas gada izdevumos iekļaujamos izdevumus, kas izdarīti iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas gada ieņēmumiem. Lai atvieglotu informācijas ieguvi šīs rindas aizpildīšanai, grāmatvedībā būtu jāiekārto saraksts, kurā norāda:

 • katrā gadā veiktos izdevumus, kuri attiecināmi uz vairākiem gadiem,
 • gadu skaitu, kurā izdevumi pakāpeniski sadalāmi,
 • katrā taksācijas gadā norakstīto izdevumu summu.

Rindā „Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā” uzrādītajai krājumu atlikumu vērtībai ir jāsakrīt ar krājumu atlikumu vērtību iepriekšējā gada beigās.

Tabulas rindā “Krājumu atlikums taksācijas gada beigās” norāda samaksāto pirkto krājumu atlikumu vērtību un visu pašražoto krājumu atlikumu vērtību taksācijas perioda beigās.

 

Aizpildot tabulas 7. un 8. rindu, jāņem vērā, ka pašnodarbinātās personas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir vienīgais maksājums, kuram netiek piemērots kases princips, jo uz taksācijas gada izdevumiem jāattiecina sociālās apdrošināšanas iemaksu summa, kas par taksācijas gadu ir aprēķināta (nevis samaksāta). Piemēram, par 2009. gada 4. ceturksni sociālās apdrošināšanas iemaksas jāveic tikai 2010. gada janvārī un tādējādi tās žurnālā 2009. gadā nav uzrādītas, bet deklarācijā tās ir jāatspoguļo 2009. gadā un tāpēc šī summa ir jānorāda izdevumu precizēšanas tabulas 8. rindā. Savukārt, ja 2009. gada janvārī tika veiktas pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas iemaksas par 2008. gadu, tad šī summa ir jānorāda tabulas 7. rindā.

 

Ja ieņēmumi saņemti tikai no lauksaimnieciskās darbības vai tikai no citas saimnieciskās darbības, tad izdevumu precizēšana tiek veikta, izmantojot tikai vienu tabulu.

 

Sarežģītāka izdevumu precizēšana ir tiem nodokļa maksātājiem, kuri veic gan lauksaimniecisko, gan arī citu saimniecisko darbību, jo šajā gadījumā atsevišķi jāprecizē lauksaimniecības izdevumi un citu saimnieciskās darbības veidu izdevumi, sastādot divas izdevumu precizēšanas tabulas.

Vispirms jāizvērtē, kuri no precizēšanas tabulā iekļaujamiem izdevumiem ir uzreiz attiecināmi uz lauksaimniecību (piemēram, pašražotās lauksaimniecības produkcijas krājumi, lopbarība, tikai lauksaimniecībā izmantojamo pamatlīdzekļu nolietojums u.c.) un kuri – uz citām nozarēm (piemēram, preču krājumi tirdzniecībā, nolietojums tehnikai, ko izmanto pakalpojumu sniegšanai u.c.). Kā rīkoties šādos gadījumos, paskaidro šāds piemērs.


Piemērs

Nodokļu maksātājs secina, ka uzreiz pa nozarēm (t.i., uz lauksaimniecību un uz citiem saimnieciskās darbības veidiem) nav iespējams sadalīt šādas summas:

Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā

300

Krājumu atlikums taksācijas gada beigās

600

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums

1200

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas taksācijas gadā, bet attiecas uz iepriekšējiem gadiem

30

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas nākamajā gadā, bet attiecas uz taksācijas gadu

40

 

Pieņemsim, ka lauksaimniecības un citas saimnieciskās darbības ieņēmumu īpatsvars ir 80% no lauksaimniecības un 20% no citiem saimnieciskās darbības veidiem.

 

Par krājumu atlikumiem, pamatlīdzekļu nolietojumu un sociālās apdrošināšanas iemaksām, kuras precīzi nevar attiecināt uz vienu vai otru nozari, var sagatavot atsevišķu izdevumu precizēšanas tabulu:

1.           

Taksācijas gada izdevumi

-

2.           

Izdevumi, kas izdarīti taksācijas gadā, bet attiecas uz nākamajiem gadiem

-

3.           

Izdevumi, kas izdarīti iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas gada ieņēmumiem

-

4.           

Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā

300

5.           

Krājumu atlikums taksācijas gada beigās

600

6.           

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums

1200

7.           

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas taksācijas gadā, bet attiecas uz iepriekšējiem gadiem

30

8.           

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izdarītas nākamajā gadā, bet attiecas uz taksācijas gadu

40

9.           

Precizētie taksācijas gada izdevumi (1.–2.+3.+4.-5.+6.–7.+8. rinda)

910

 

 Aprēķinos iegūto skaitli no 9. rindas sadala proporcionāli ieņēmumiem:

 • uz lauksaimniecību attiecināmā daļa:

910 x 0,80 = 728;

 • uz citiem saimnieciskās darbības veidiem attiecināmā daļa:

910 x 0,20 = 182.

 

Pēc tam sagatavo lauksaimniecības izdevumu un citu saimnieciskās darbības veidu izdevumu precizēšanu divās atsevišķās tabulās. Iegūtās summas pieskaita izdevumu precizēšanas tabulas 1. rindā "Taksācijas gada izdevumi" norādāmajām summām:

 • lauksaimniecības izdevumu precizēšanas tabulā pieskaita Ls 728;
 • citu saimnieciskās darbības veidu izdevumu precizēšanas tabulā pieskaita Ls 182.

Vai ir jāveic ieņēmumu precizēšana?

Ieņēmumu precizēšana nav nepieciešama, jo taksācijas gada laikā žurnālā ir jābūt uzskaitītiem visiem saņemtajiem ieņēmumiem. Ieņēmumus no lauksaimniecības, ieņēmumus no citām nozarēm un saņemtās subsīdijas ieraksta šim nolūkam paredzētajās pielikuma D3 rindās.

 

Pielikuma D3 aizpildīšanas kārtība

Kad izdevumu sadalīšana un precizēšana ir izdarīta, pamatojoties uz ierakstiem žurnālā un izdevumu precizēšanas tabulās, veic ierakstus šādās gada ienākumu deklarācijas pielikuma D3 rindās:

Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

01

taksācijas gada laikā gūtie lauksaimnieciskās ražošanas ieņēmumi, neskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Šeit norāda arī saņemto akcīzes nodokļa kompensāciju par dīzeļdegvielu. Šajā deklarācijas rindā norāda arī ieņēmumus no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas*

Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu

02

izdevumi, kas attiecināmi uz lauksaimniecisko ražošanu (lauksaimniecības izdevumu precizēšanas tabulas rezultāts). Izdevumos iekļauj arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu

Ienākumi vai zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

(01.–02.)

03

aprēķina rezultāts, no 01. rindas atņemot 02. rindu

Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

04

norāda neapliekamos ienākumus no lauksaimnieciskās ražošana, 2009. gadā tie ir 4000 latu. Ja 03. rindas rezultāts ir negatīvs, tad šo rindu neaizpilda. Savukārt, ja 03. rindas rezultāts ir mazāks nekā 4000 latu, tad šajā rindā raksta to pašu skaitli, kāds ir 03. rindā

Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

(03.–04.)

05

aprēķina rezultāts, no 03. rindas atņemot 04. rindu. Ja aprēķina rezultāts ir negatīvs, tad šajā ailē

raksta „0”

 

Iepriekšējo gadu zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kurus sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

06

ieraksta Pārskata par zaudējumiem no saimnieciskās darbības I daļas "Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas" 3.ailes summu. Šī summa nedrīkst būt lielāka par 05. rindā norādīto

Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ņemot vērā iepriekšējo gadu zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas (05.–06.)

07

aprēķina rezultāts, no 05. rindas atņemot 06. rindu

Neapliekamie ienākumi (subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai)

08

norāda subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai, un saņemto Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai (tā ir informācija no ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla 15. ailes)

Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem

09

taksācijas gada laikā gūtie ieņēmumi no pārējiem saimnieciskās darbības veidiem

Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem

10

izdevumi, kas saistīti ar 09. rindā uzrādīto ieņēmumu gūšanu (citu saimnieciskās darbības veidu izdevumu precizēšanas tabulas rezultāts)

Ienākumi vai zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem

(09.–10.)

11

aprēķinu rezultāts, no 09. rindas atņemot 10. rindu

Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem

12

ieraksta 11. rindā aprēķināto starpību, ja tā ir pozitīvs skaitlis. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā raksta "0"

Iepriekšējo gadu zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem

13

ieraksta Pārskata par zaudējumiem no saimnieciskās darbības II daļas "Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" 3. ailes summu. Šī summa nedrīkst būt lielāka par 12. rindā norādīto

Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā iepriekšējo gadu zaudējumus no citiem saimnieciskās darbības veidiem (12.–13.)

14

rinda ir aprēķina rezultāts, no 12. rindas, atņemot

13. rindu

To skaitā par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

14a

šeit vēlreiz norāda valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu, atbilstoši ceturkšņa ziņojumiem par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (07.+14.)

15

aprēķina rezultāts, saskaitot 07. un 14. rindu

Avansā samaksātais nodoklis

16

saimnieciskās darbības veicēja taksācijas gada laikā nomaksātie iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi


* Lauku tūrisma pakalpojumi ir lauku teritorijās un lauku apdzīvotās vietās sniegtie viesu izmitināšanas pakalpojumi speciāli ierīkotās viesu izmitināšanas mītnēs vai citās pielāgotās telpās, kurās gultas vietu pamatskaits nepārsniedz 12 un gultas vietu papildu skaits nav lielāks 6, kā arī ar tiem saistītie papildu pakalpojumi, kas balstās uz vietējiem kultūras un dabas resursiem. Ja nodokļu maksātāja saimniecībā, kas piedāvā tūrisma pakalpojumus, gultas vietu skaits ir lielāks, nekā minēts iepriekš, tad ieņēmumi no lauku tūrisma ir norādāmi deklarācijā pie ieņēmumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem.

Nodokļu maksātājs, kurš veic gan lauksaimniecisko, gan citu saimniecisko darbību, var atsevišķi nenorādīt lauksaimniecības ieņēmumus un izdevumus, saskaitot tos kopā ar citas saimnieciskās darbības ieņēmumiem un izdevumiem. Šādā gadījumā visi ieņēmumi tiks norādīti 09. rindā "Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem", bet izdevumi – 10. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem". Tomēr jāņem vērā, ka tad nevarēs piemērot neapliekamo ienākumu no lauksaimnieciskās darbības 4000 latu apmērā.

Iepriekšējo gadu zaudējumu segšana
Ja iepriekšējos gados nodokļu maksātājam ir bijuši zaudējumi no lauksaimniecības vai no citiem darbības veidiem, tad šos zaudējumus turpmākajos gados sedz no ienākuma, ja tāds ir. Zaudējumus hronoloģiskā secībā var segt no nākamo trīs gadu apliekamā ienākuma, bet – īpaši atbalstāmajās teritorijās – no sešu gadu apliekamā ienākuma. Tātad 2009. gada deklarācijā var tikt segti 2006., 2007. un 2008. gada zaudējumi un kā pirmie ir jāsedz 2006. gada zaudējumi, tad 2007. un visbeidzot 2008. gada zaudējumi.


Iepriekšējo gadu zaudējumu parādīšanai, pielikumā D3 ir atrodams "Pārskats par zaudējumiem no saimnieciskās darbības", kurā atsevišķi norāda lauksaimniecības un citu nozaru zaudējumus.

 

Piemērs
Ja zemnieku saimniecībai zaudējumi no lauksaimniecības 2006. gadā bija Ls 300, 2007. gadā – Ls 450, bet, sastādot 2009. gada deklarāciju, pielikumā D3 ir apliekamais ienākums no lauksaimniecības Ls 280 apmērā, tad pārskatu par zaudējumiem aizpilda šādi:


Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies

Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi

Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā

Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem

1

2

3

4

I. Zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas

2006

300

280

20

2007

450

-

450

Kopā:

750

280

470

II. Zaudējumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem

 

 

 

 

Kopā:

 

 

 


Zaudējumu pārskata abas daļas aizpilda šādi:
 • ailē „Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi radušies” norāda gadu, kurā radušies zaudējumi;
 • ailē „Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi” ieraksta pirms­taksācijas gada (kurā ir radušies zaudējumi) D3 pielikuma 3. rindā norādītos zaudējumus, kas samazināti par saņemto subsīdiju apmēru*, vai 11. rindā norā­dītos zaudējumus. Attiecībā uz nākamajiem pirmstaksācijas gadiem norāda pirmstaksācijas gada (gada pirms šī taksācijas gada) pārskata 4. ailē norādītos zaudējumus;
 • ailē „Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā” norāda segtos iepriekšējo gadu zaudējumus no lauksaimnieciskās ražošanas vai citas saimnieciskās darbības zaudējumus;
 • ailē „Zaudējumi, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem” norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā taksācijas gada 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību.
* Piemēram, ja 2006. gada deklarācijā zaudējumi no lauksaimniecības ir Ls 4000, bet subsīdijas saņemtas Ls 2500 apmērā, tad pārskatā par zaudējumiem par 2006. gadu norāda zaudējumus Ls 1500 apmērā (Ls 4000 – Ls 2500).

Pielikuma D31 aizpildīšana

Šī pielikuma veidlapa ir paredzēta tiem nodokļa maksātājiem, kas grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā. Lai noteiktu ar nodokli apliekamo ienākumu, no ieņēmumu un izdevumu pārskata tiek ņemta ieņēmumu un izdevumu starpība, kuru pēc tam koriģē par atsevišķiem izdevumu vai ieņēmumu posteņiem.

 

Pielikuma D4 aizpildīšana
Pielikumu D4 aizpilda nodokļa maksātāji, kuriem taksācijas gadā ir bijuši izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un kuri vēlas iekļaut šos izdevumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinā. Pielikuma aizpildīšanai izmanto attaisnojuma dokumentus, kuri apliecina izglītības un ārstniecisko izdevumu samaksu (piemēram, kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi, kredītiestādes rēķinu izraksti).


Pielikumu D4 nodokļa maksātājs var aizpildīt arī par saviem ģimenes locekļiem, kuriem ir bijuši attaisnotie izdevumi par ārstniecību vai izglītību. Tādā gadījumā par saviem un katra ģimenes locekļa attaisnotajiem izdevumiem aizpilda atsevišķu pielikumu D4.


! Sastādot deklarāciju par 2009. gadu, jāņem vērā, ka attaisnoto izdevumu summa, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir palielināta no 150 latiem uz 300 latiem.


Pielikuma D4 tabulā „Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" aizpilda rindu „Taksācijas gads", ja taksācijas gadā ir bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Ja pirmstaksācijas gada deklarācijā tika aizpildīta D4 pielikuma 7. aile „Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi (4.–6. aile)", rindā „Pirmstaksācijas gads, kurā izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār Ministru kabineta noteikto normu" aizpilda 4. un 6. aili.


Rindu „Taksācijas gads" par 2009. gadā izdarītajiem attaisnotajiem izdevumiem aizpilda šādi:

 • 2. ailē „Attaisnotie izdevumi, uz kuriem attiecas Ministru kabineta noteiktā norma par izglītību" norāda ar attaisnojuma dokumentiem apliecinātus taksācijas gadā radušos izdevumus par izglītību, uz kuriem attiecas normatīvajos aktos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību noteiktā norma;
 • 3. ailē „Attaisnotie izdevumi, uz kuriem attiecas Ministru kabineta noteiktā norma par ārstnieciskajiem pakalpojumiem" norāda ar attaisnojuma dokumentiem apliecinātus taksācijas gadā radušos izdevumus par ārstniecību, uz kuriem attiecas normatīvajos aktos par attaisnotajiem izdevumiem par ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteiktā norma;
 • 4. ailē „Kopā" ieraksta 2. un 3. ailē norādīto skaitļu summu;
 • 5. ailē „Izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kurus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir tiesības ietvert attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā" norāda ar attaisnojuma dokumentiem apliecinātus taksācijas gadā radušos izdevumus par plānotajām operācijām un zobārstniecības pakalpoju¬miem; šos izdevumus deklarācijā norāda pilnā apmērā;
 • 6. ailē „Taksācijas vai pirmstaksācijas gadā attaisnotajos izdevumos ietvertie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, neskaitot 5. aili, bet ne vairāk par Ministru kabineta noteikumos noteikto normu" norāda taksācijas gada attaisnoto izdevumu summu, par ko normatīvajos aktos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu ietvaros samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā (t.i., 4. ailē norādītos izdevumus taksācijas gadā, bet ne vairāk par 300 latiem);
 • 7. ailē „Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi (4.–6. aile)" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmo attaisnoto izdevumu summu (4. un 6. ailē norādīto skaitļu starpība).
 • Rindu „Pirmstaksācijas gads, kurā izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār normu, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" aizpilda šādi:
 • 1. ailē norāda pirmstaksācijas gadu, kurā izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār normatīvajos aktos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikto normu (2009. gada deklarācijā tie var būt 2004., 2005., 2006., 2007. un 2008. gads);
 • 4. ailē „Kopā", aizpildot konkrētā taksācijas gada deklarāciju, ierak¬sta iepriekšējā gada deklarācijas D4 pielikuma 7. ailē „Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi (4.–6. aile)" norādīto skaitli;
 • 6. ailē „Taksācijas vai pirmstaksācijas gadā attaisnotajos izdevumos ietvertie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, neskaitot 5. aili, bet ne vairāk par Ministru kabineta noteikumos noteikto normu" ieraksta šīs rindas 4. ailē „Kopā" norādīto summu, ņemot vērā, ka 6. ailes visu rindu kopsumma nedrīkst pārsniegt 300 latus;
 • 7. ailē „Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi (4.–6. aile)" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmo attaisnoto izdevumu summu (4. un 6. ailē norādīto skaitļu starpība).

Attaisnoto izdevumu apmērs un to segšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 336 „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem".

 

Pielikuma D5 aizpildīšana
Pielikums ir paredzēts tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas maksā fiksēto nodokli.

Saimnieciskās darbības ieņēmumi

01

norāda taksācijas gadā gūtos ieņēmumus no saimnieciskās darbības

Nodoklis

02

norāda nodokļa summu, kura noteikta atbilstoši likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pielikumā „Fiksētā ienākuma nodokļa par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības apmēra noteikšana” norādītajai tabulai

Avansā samaksātais nodoklis

03

norāda taksācijas gada laikā avansā samaksāto nodokli


Fiksētā nodokļa summas atkarībā no ieņēmumu apjoma ir šādas:

Taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (latos)

Fiksētā ienākuma nodokļa summa (latos)

0–500,00

25

500,01–1000,00

50

1000,01–1500,00

75

1500,01–2000,00

100

2000,01–2500,00

125

2500,01–3000,00

150

3000,01–3500,00

175

3500,01–4000,00

200

4000,01–4500,00

225

4500,01–5000,00

250

5000,01–5500,00

275

5500,01–6000,00

300

6000,01–6500,00

325

6500,01–7000,00

350

7000,01–7500,00

375

7500,01–8000,00

400

8000,01–8500,00

425

8500,01–9000,00

450

9000,01–9500,00

475

9500,01–10 000,00

500

no 10 000,01

500 + 7% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, kas pārsniedz 10 000 latu


Deklarācijas D aizpildīšana
Deklarāciju D aizpilda, pamatojoties uz D1, D2, D3 (vai D31, vai D5) un D4 pielikumu.

Deklarāciju D aizpilda šādi:

APLIEKAMIE IENĀKUMI:

 

Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi (D1 6. ailes summa + (D3 15. rinda + 14.a rinda) + D31 31. rinda)

01

saskaita attiecīgās D1, D3 un D31 rindu summas

ārvalstīs gūtie ienākumi (D2 5.aile)

02

norāda D2 5. ailē ierakstīto summu

kopā (01.+02.)

03

neapliekamie ienākumi

 

(D1 3. ailes kopsumma + D2 5.aile + D3 04. un 08. rindas summa)

04

saskaita attiecīgās D1, D2 un D3 rindu summas

Attaisnotie izdevumi:

 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (D1 4.a ailes summa + D3 14.a rinda vai par pašnodarbināto personu, kura aizpilda D31 pielikumu, veiktās iemaksas)

05

saskaita attiecīgajās D1 un D3 rindās norādīto, bet tie nodokļu maksātāji, kas aizpildījuši D31 pielikumu, šeit norāda pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un ārstnieciskie pakalpojumi (D4 6. ailes kopsumma)

06

norāda D4 6. ailē ierakstīto summu

ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā (D4 5. ailes kopsumma)

07

norāda D4 5. ailē ierakstīto summu

ziedojumi un dāvinājumi

08

norāda ar dokumentiem apliecinātas summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm

privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus (D1 4.b ailes summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas, ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi)

09

iekļauj D1 pielikuma 4.b ailē norādīto summu un ar dokumentiem apliecinātas nodokļa maksātāja iemaksas privātajos pensiju fondos, ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas*

kopā (05.+06.+07.+08.+09.)

10

GADA Neapliekamais minimums

11

2009. gadā gada neapliekamais minimums ir:

6 mēneši x 90 lati + 6 mēneši x 35 lati = 750 lati

Gada neapliekamais minimums pensionāram

12

165 lati x 12 mēneši = 1980 lati

Atvieglojumi:

 

par apgādājamajiem

13

par katru apgādībā esošu personu

63 lati x 12 mēneši = 756 lati

par invaliditāti

14

I vai II grupas invalīdiem:

108 lati x 12 mēneši = 1296 lati

III grupas invalīdiem:

84 lati x 12 mēneši = 1008 lati

politiski represētajām personām

15

108 lati x 12 mēneši = 1296 lati

nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

16

kopā (13.+14.+15.+16.)

17

Ienākumi, no kuriem aprēķināms nodoklis, kopā

 

(03.–10.–11.–12.–17.)

18

aizpilda tikai tad, ja maksātājs nav guvis ienākumu, kuram piemēro 15% nodokļa likmi, un ailē summē norādītās pielikuma D rindas

Ja ir gūti ar 15% likmi apliekami ienākumi, tad ir jāaizpilda pielikums D6

nodoklis

19

 • ja nav ienākumu, kuram piemēro 15% nodokļa likmi, – 18. rindas summas reizinājumu ar koeficientu 0,25
 • ja ir ienākums tikai no saimnieciskās darbības, – D6 pielikuma 05.rindas summu
 • ja ir ienākumi, kuri aplikti ar 15% un 23%, un aprēķina proporciju, – D6 pielikuma 05. un 08. rindas summu
 • ja ir ienākumi, kuri aplikti ar 15% un 23%, un nav jāaprēķina proporcija, – D6 05. rindā norādītā summa + no pārējiem ienākumiem aprēķinātā nodokļa summa, kas aprēķināta, no deklarācijas D 03. rindas atņemot D6 02. rindu un deklarācijas D 10., 11., 12. un 17. rindu un aprēķināto rezultātu reizinot ar koeficientu 0,23
 • fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem – D5 pielikuma 02. rindā norādītā summa

AvansĀ saMAKSĀTAIS (IETURĒTAIS) NODOKLIS

 

(D1 7. aile + D2 8. vai 10. aile + D3 16. rinda vai D31 33. rinda, vai D5 03. rinda)

20

 • D1 7. ailē norādītais avansā samaksātais (ieturētais) nodok­lis
 • mazākā no D2 8. ailē vai 10. ailē norādītajām summām (par katrā ārvalstī gūto ienākumu), ja Latvijai ar attiecīgo valsti nav noslēgta nodokļu konvencija vai nodokļu konvencijas noteikumi nav piemēroti, vai noslēgtā nodokļu konvencija paredz kredīta metodes piemērošanu attiecībā uz ārvalstī gūto ienākumu
 • D3 16. rindā "Avansā samaksātais nodoklis vai patent­maksa" norādītā summa
 • D31 33. rindā norādītā summa

PārrēķinA REZULTĀTS (19.–20.)

 

Piemaksa (ja 19. lielāka nekā 20.)

21

Pārmaksa (ja 20. lielāka nekā 19.)

22


* Jāņem vērā, ka deklarācijas D 08. rindas un 09. rindas kopsumma nedrīkst pārsniegt 20 procentus no deklarācijas D 03. rindā „Apliekamie ienākumi – kopā” norādītās summas.

Pielikuma D6 aizpildīšana

Pielikumu D6 aizpilda maksātājs, kurš gada laikā ir guvis ienākumus:
 • kuriem piemēro atšķirīgas nodokļa likmes, vai
 • tikai no saimnieciskās darbības.
Šo pielikumu neaizpilda fiksētā nodokļa maksātāji.

Pielikumu D6 aizpilda šādi:

SUMMA, PAR KURU SAMAZINA APLIEKAMO IENĀKUMU

(D 10.+11.+12.+17. rinda)

01

norāda summas no attiecīgajām D deklarācijas rindām

Rindu neaizpilda, ja ienākums, kas apliekams ar 15% likmi, ir mazāks par 600 latiem

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IENĀKUMI

(D1 6.ailē norādītie apliekamie ienākumi, no kuriem ieturēts nodoklis pēc 15 % likmes, D3 14.a + 15. rinda vai D31 31. rinda)

02

Norāda:

 • D1 6. ailē norādītos apliekamos ienākumus, no kuriem ieturēts nodoklis pēc 15 % likmes
 • vienkāršās grāmatvedības kārtotāji – D3 14.a rindā un 15. rindā norādīto summu
 • divkāršās grāmatvedības kārtotāji – D31 31. rindā norādīto summu

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IENĀKUMU ĪPATSVARA KOEFICIENTS

(02.rinda / D 03. rinda)

03

norāda ienākuma no saimnieciskās darbības (D6 02. rinda) attiecību pret kopējiem ienākumiem (deklarācijas D 03. rindā norādītie apliekamie ienākumi kopā)

Koeficientu norāda ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata

Rindu neaizpilda, ja ienākums, kas apliekams ar 15% likmi, ir mazāks par 600 latiem

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IENĀKUMI, NO KURIEM APRĒĶINA NODOKLI

(02.–01. x 03. rinda)

04

Rindā norādāmo summu aprēķina pēc rindas nosaukumā redzamās formulas pēc D6 datiem

Rindu neaizpilda, ja ienākums, kas apliekams ar 15% likmi, ir mazāks par 600 latiem

NODOKLIS NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IENĀKUMIEM

(02. rinda x 0,15 vai 04. rinda x 0,15)

05

 • 02. rindas reizinājumu ar koeficientu 0,15, ja nav jāaprēķina proporcija*
 • 04. rindas reizinājumu ar koeficientu 0,15, ja aprēķina proporciju**

PĀRĒJO IENĀKUMU ĪPATSVARA KOEFICIENTS

(1–03. rinda)

06

norāda atlikušo koeficienta daļu, kuru aprēķina, no skaitļa 1 atņemot 03. rindā norādīto saimnie­ciskās darbības ienākumu īpatsvara koeficientu

Rindu neaizpilda, ja ienākums, kas apliekams ar 15% likmi, ir mazāks par 600 latiem

PĀRĒJIE IENĀKUMI, NO KURIEM APRĒĶINA NODOKLI

(D 03. rinda–02.–01. x 06. rinda)

07

norāda starpību, kuru iegūst no kopējiem apliekamajiem ienākumiem, kas norādīti deklarācijas D 03. rindā, atņemot saimnieciskās darbības ienākumus, kas norādīti D6 02. rindā, un D6 01. rindas reizinājumu ar 06. rindu (D 03. rinda – D 12. rinda – D6 02. rinda – D6 01. x 06. rinda)

Rindu neaizpilda, ja ienākums, kas apliekams ar 15% likmi, ir mazāks par 600 latiem

NODOKLIS NO PĀRĒJIEM IENĀKUMIEM

(07. rinda x 0,23)

08

Ailē aprēķina nodokli no ienākumiem, kas apliekami ar 23% likmi

Rindu neaizpilda, ja ienākums, kas apliekams ar 15% likmi, ir mazāks par 600 latiem

 

* Proporcijas aprēķins nozīmē to, ka neapliekamais minimums un atvieglojumi tiek sadalīti atbilstoši ieņēmumu, kas apliekami ar 23% likmi un 15% likmi, īpatsvaram kopējā ar nodokli apliekamajā ienākumā. Proporcija nav jārēķina, ja apliekamais ienākums, kurš tiek aplikts ar nodokli pēc 15% likmes, taksācijas gada laikā nepārsniedz 600 latu.

** Proporcija ir jārēķina, ja ienākums, kas apliekams ar 15% likmi, pārsniedz 600 latus.


Atviegloti noteikumi deklarācijas aizpildīšanai
Atsevišķām nodokļa maksātāju grupām ir atļauta vienkāršota deklarācijas aizpildīšanas kārtība. Šie atvieglojumi ir noteikti MK noteikumu Nr. 149 37., 38. un 39. punktā un ir piemērojami tikai tiem nodokļa maksātājiem, kas Latvijā ir guvuši ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā (piemēram, darba algu).

Atvieglojumi ir šādi:
 • ja nodokļa maksātājs iesniedz deklarāciju, jo ir guvis neapliekamos ienākumus, kas pārsniedz četrkāršotu gada neapliekamo minimumu, tad drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 04. rindu „Neapliekamie ienākumi" un pielikumā D1 norāda tikai šos neapliekamos ienākumus;
 • ja nodokļa maksātājs iesniedz deklarāciju, lai deklarētu attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, tad aizpilda deklarācijas D 06. rindu „Izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un ārstnieciskie pakalpojumi" un 07. rindu „Ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā", kā arī aizpilda pielikumu D4;
 • ja nodokļa maksātājs iesniedz deklarāciju, lai deklarētu attaisnotos izdevumus par veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem vai par izdarītajām iemaksām privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, kas izdarīti atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu), var aizpildīt attiecīgi tikai deklarācijas D 08. rindu „Ziedojumi un dāvinājumi" vai 09. rindu „Privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus".

Nodokļa iemaksāšana budžetā

Ja par taksācijas gadu ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tad maksāšanas termiņi ir šādi:

 • ja nodokļa summa ir mazāka par 450 latiem, nodoklis jāiemaksā budžetā līdz 2010. gada 16. aprīlim;
 • ja nodokļa summa ir lielāka par 450 latiem, nodokli iemaksā budžetā trīs vienādos maksājumos – līdz 2010. gada 16. aprīlim, 16. maijam un 16. jūnijam.


Informācija no Lauku Lapas Nr. 59

Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Linda Puriņa

 

Komentāri 

 
#1 Irina Saliniece 2010-02-23 21:23
Tak Jūs varētu sataisīt paraugus, lai var paskatīties ka ir jāraksta gadā ienākumu deklāracijas!
Citēt
 

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt

Izmanto iespēju!

Vai arī es varu saņemt ES atbalstu?

Reklāmkarogs

Atceries, lauku uzņēmēj!

Notikumu kalendārs

<<  Aprīlis 2014  >>
POTCPSS
    

Tuvākie notikumi

25.04.2014 - 28.04.2014 Lauku sēta – lauku tūrisms
25.04.2014 - 10:00
Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā
25.04.2014 - 10:00
Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” mācības
25.04.2014 - 10:00
Aizaugusī lauksaimniecības zeme – kā to izmantot lietderīgi. Kādu atbalstu mežam v...
28.04.2014 Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana.
28.04.2014 - 29.04.2014 Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana.(Aug...
29.04.2014 Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana
29.04.2014 - 10:00
Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” mācības.

Jaunākie raksti