Lauku tīkls

Lauku tīkla pasākumi

Kopējā lauksaimniecības politika

Nozares

Tīkla informācija

Autorizācija

           | 

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā Drukāt E-pasts:
Ceturtdiena, 12 Novembris 2009

Grāmatvedības uzskaites sistēmas

Likums „Par grāmatvedību” paredz, ka grāmatvedības uzskaite jākārto divkāršā ieraksta sistēmā. Tomēr atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām ir paredzēta atkāpe no šīs normas un tās drīkst grāmatvedību kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā.

Saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību” vienkāršā ieraksta sistēmu ir atļauts izmantot:

 • individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu, kā arī
 • fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību.
  Ja fiziskās personas ieņēmumi no saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu gadā, tad tai Komerclikumā noteiktajā kārtībā ir jāreģistrējas kā individuālajam komersantam un uzskaite jākārto divkāršā ieraksta sistēmā.

Ja uzņēmuma ieņēmumi pārsniedz noteikto 200 000 latu robežu, tam ir obligāti jāpāriet uz divkāršā ieraksta grāmatvedības sistēmu. Ja ieņēmumi 200 000 latu apmēru nav sasnieguši, bet saimnieciskās darbības specifikai tas ir nepieciešams, tad divkāršā ieraksta sistēmu iepriekš minētajām personām ir iespējams izvēlēties arī brīvprātīgi.


Svarīgākie normatīvie akti, kas jāievēro vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem

 • Likums „Par grāmatvedību”
 • Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
 • MK 20.03.2007 noteikumi Nr. 188 „Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”
 • MK 21.10.2003. noteikumi Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”
 • MK 21.10.2003. noteikumi Nr. 584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi”
 • MK 17.02.2009. noteikumi nr. 149 „Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību”
 • MK 26.09.2006. noteikumi nr. 793 „Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība”


Grāmatvedības reģistri vienkāršajā grāmatvedībā

Fiziskajai personai pēc reģistrēšanās nodokļu maksātāju reģistrā ir jāsāk kārtot sava grā­matvedības uzskaite. Šim nolūkam ir paredzēts “Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls”. To var iegādāties jebkurā tirdzniecības vietā, kur pārdod veidlapas. Žurnālu var aizpildīt rakstveidā, kā arī izveidot un aizpildīt, izmantojot datoru.

 • Ja žurnālu aizpilda ar roku, tad lapas sanumurē, caurauklo, pēdējā lapā ie­raksta lapu skaitu, kuru nodokļu maksātājs apliecina ar parakstu un zīmogu (ja tāds ir).
 • Ja žurnāls tiek sagatavots ar datoru, tad ir jānodrošina tā izdrukas, kuras ne retāk kā reizi gadā sabrošē hronoloģiskā secībā.

Katram taksācijas gadam tiek iekārtots jauns žurnāls. Aizpildītie žurnāli ir jāuzglabā 10 gadus.

Kurā brīdī žurnālā veic ierakstus?

Žurnālā ieņēmumi un izdevumi ir jāreģistrē hronoloģiskā (kalendārā) secībā pēc t.s. kases principa, kas nozīmē, ka ieņēmumus uzskaita tad, kad tie ir saņemti, bet izdevumus – tad, kad tie ir apmaksāti.

Piemēram, ja 23. oktobrī piegādājam dārzeņus, bet samaksu par tiem saņemam tikai 10. novembrī, tad žurnālā ieņēmumus uzrādām 10. novembrī, t.i., kad ir saņemta samaksa.

Jāņem vērā, ka ierakstus žurnālā veic tikai, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu. Ja nav cita attaisnojuma dokumenta par summām, kas saņemtas banku kontos vai no tiem izsniegtas, šo summu reģistrēšanai žurnālā persona drīkst izmantot attiecīgo kontu izrakstus. Ja naudas izmaksai no kases vai iemaksai kasē nav cita attaisnojuma dokumenta, par šiem darījumiem ir jāsagatavo attiecīgi kases ieņēmumu vai kases izdevumu orderi.

Kā žurnāls jāaizpilda?

Ierakstus par katru mēnesi, kurā ir bijuši ieņēmumi vai izdevumi, izdara jaunā žurnāla lapā. Mēneša beigās aprēķina skaidrās naudas atlikumu kasē un bezskaidrās naudas atlikumu kredītiestāžu (banku) kontos. Mēneša sākumā žurnālā norādītajam skaidrās naudas atlikumam kasē un bezskaidrās naudas atlikumam kredītiestāžu (banku) kontos jābūt vienādam ar iepriekšējā mēneša beigās aprēķināto un žurnālā norādīto skaidrās un bezskaidrās naudas atlikumu.

Mēneša beigās katrā ieņēmumu un izdevumu ailē aprēķina un žurnālā norāda apgrozījuma summu mēnesī, skaitot no gada sākuma. Ja mēnesī tiek aizpildīts tikai viens atvērums, tad aiļu kopsumma attiecīgajā atvērumā būs vienāda ar mēneša apgrozījumu. Savukārt, ja par vienu mēnesi ir vairāki žurnāla atvērumi, tad ieteicams žurnālu papildināt ar vēl vienu rindu, kurā norāda mēneša apgrozījuma summas, jo žurnāla veidlapā ir paredzēta rinda, kurā saskaitīt lapas apgrozījumu, bet ne mēneša kopsummas.

Lai paskaidrotu žurnāla aizpildīšanas kārtību, attiecīgi ir norādīta žurnāla aile un īss pa­skaidrojums par to, kas tajā rakstāms.

1.–5. ailē norāda informāciju par dokumentiem, uz kuru pamata ir izdarīts ieraksts žur­nālā, un sniedz īsu darījuma aprakstu. Jāņem vērā, ka žurnālā ierakstus veic tikai, pama­tojoties uz dokumentiem, kas noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ieraksta

Dokumenta nosaukums, numurs un datums

Dokumenta autors, darījuma partneris (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

Saimnieciskā darī­juma apraksts

Analītiskās uz­skaites reģistra Nr. vai nosaukums

kārtas numurs

datums

1

2

3

4

5

6

Žurnālā izdarītā ieraksta kārtas numurs

Žurnālā izdarītā ieraksta datums

Dokumenta, uz kura pamata tiek izdarīts ieraksts žurnālā, nosau­kums, numurs un datums

Dokumenta sastādī­tāja – fiziskās perso­nas vārds, uzvārds vai juridiskās perso­nas nosaukums

Attaisnojuma doku­mentā par saimnie­cisko darījumu ie­tvertās informācijas īss apraksts

Analītiskā reģistra (ja tāds ir), kurā ierakstīts attiecīgais attaisnoju­ma dokuments, numurs vai nosaukums (piemē­ram, pamatlīdzekļu uzskaites kartīte u.c.)


Žurnāla 7.–12. ailē atsevišķi norāda kases, bankas un pārējos (nenaudas) darījumus. Ja ir vairāki bankas konti, tad žurnāla ailēs “Kredītiestāžu konti” norāda darījumus un nau­das līdzekļu atlikumus visos kontos kopā.

Kase, Ls

Kredītiestāžu konti, Ls

Citi maksāšanas līdzekļi, Ls

saņemts

izsniegts

saņemts

izsniegts

saņemts

izsniegts

7

8

9

10

11

12

Skaidrās naudas ieņēmumi kasē

Skaidrās naudas izdevumi kasē

Kredītiestāžu kontos ieskaitītā vai skaidrā naudā iemaksātā naudas summa

No kredītiestāžu kontiem pārskai­tītā vai skaidrā naudā izņemtā naudas summa

Ieņēmumi, kas iegūti, izmanto­jot citus maksā­šanas veidus (maiņas, ieskaita darījumi, dāvi­nājumi u.c.)

Izdevumi, kas izdarīti, izman­tojot citus mak­sāšanas veidus (maiņas, ieskaita darījumi, dāvi­nājumi u.c.)


Žurnāla 13.–18. aile ir paredzēta ieņēmumu uzskaitei. Žurnālā nodala ieņēmumus un izdevumus. Ieņēmumos uzskaita
 • ieņēmumus no preču, darbu un pakalpojumu pārdošanas,
 • ieņēmumus no īpašuma un telpu iznomāšanas vai izīrēšanas,
 • summas, kas saņemtas soda naudas veidā.

Ja nodokļu maksātājs nodarbojas ar lauksaimniecību, tad var atsevišķi uzskaitīt ieņē­mumus no lauksaimniecības un ieņēmumus no pārējām nozarēm. Atsevišķa uzskaite būtu jānodrošina tāpēc, ka noteikts ienākuma apjoms (2009. gadā – 4000 latu apmērā) no lauksaimnieciskās ražošanas netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Par ieņēmumiem no lauksaimniecības uzskata ieņēmumus no augkopības produkcijas ražošanas (t.sk. koku stādu, sēņu un savvaļas ogu audzēšanas), lopkopības produkcijas ražošanas, iekšējo ūdeņu zivsaimnie­cības produkcijas ražošanas, dārzkopības produkcijas ražošanas, kā arī ieņēmumus no pašražotās lauksaimniecības produkcijas pārstrādes produktu realizācijas. Uz lauk­saimniecisko darbību attiecināmi arī:

 • ieņēmumi no mežkopības (jāņem vērā, ka kokmateriālu saga­tavošana un ieguve neietilpst mežkopības darbos, tādēļ kokmateriāli nav mežkopības produkcija);
 • saņemtā akcīzes no­dokļa kompensācija;
 • ieņēmumi no lauku tūrisma (Lauku tūrisma pakalpojumi ir lauku teritorijās un lauku apdzīvotās vietās sniegtie viesu izmitināšanas pakalpojumi speciāli ierīkotās viesu izmitināšanas mītnēs vai citās pielāgotās telpās, kurās gultas vietu pamatskaits nepārsniedz 12 un gultas vietu papildu skaits nav lielāks par 6, kā arī ar tiem saistītie papildu pakalpojumi, kas balstās uz vietējiem kultūras un dabas resursiem. Ja nodokļu maksātāja saimniecībā, kas piedāvā tūrisma pakalpojumus, gultas vietu skaits ir lielāks, nekā minēts iepriekš, tad ieņēmumi no lauku tūrisma ir norādāmi kā ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem).

Atsevišķi tiek izdalītas subsīdijas lauksaimniecībai, kā arī Eiropas Savienības atbalsts lauk­saimniecībai un lauku attīstībai, jo šīs summas nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Ieņēmumi, Ls

ieņēmumi no lauksaim-nieciskās ražoša­nas

ieņēmumi no citiem saim­nieciskās dar­bības veidiem

neapliekamās subsīdijas

citi neaplieka­mie ienākumi

ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprē­ķināšanu

kopā

(13.–17. aile)

13

14

15

16

17

18

Ieņēmumi no lauksaimnie­cības (augko­pības, lopkopī­bas, iekšējo ūdeņu zivsaim­niecības un dārzkopības) produkcijas ražošanas, lauku tūrisma, akcīzes nodokļa kompensācija

Ieņēmumi no citiem saim­nieciskās dar­bības veidiem. Lauksaimnie­cības produk­cijas ražotājiem — ieņēmumi, kas nav saistīti ar lauksaimnie­cības produk­cijas ražošanu

Subsīdijas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecī­bai vai Eiropas Savienības atbalsts lauk­saimniecībai un lauku attīs­tībai

Pārējie nea­p-liekamie ienākumi (ienākumi no depozītnogul­dījumiem; pa­līdzība stihis­kas nelaimes gadījumos vai citos ārkārtē­jos gadījumos, ja tā sniegta uz valsts vai paš­valdību pār­valdes institū­ciju lēmuma pamata u.c.)

Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa ap­rē­ķi­nāšanu (sa­ņem­tie aiz­ņē­mu­mi, atdo­tie aizdevumi, pie­vie­notās vēr­tī­bas no­doklis, privātie ie­gul­dījumi u.c.)

Kopējie ieņē­mumi (13 .aile + 14. aile + 15. aile + 16. aile + 17. aile)


Žurnāla 19.–24. ailē uzskaita izdevumus. Uzskaitot izdevumus, jāskatās, vai tie ir sais­tīti ar saimniecisko darbību.

Izdevumi, Ls

izdevumi, kas saistīti ar lauk­saimniecisko ražošanu

izdevumi, kas saistīti ar ci­tiem saimnie­ciskās darbības veidiem

proporcionāli sadalāmie iz­devumi

ar saimniecis­ko darbību nesaistītās
iz­maksas

izdevumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa aprē­ķināšanu

kopā

(19.–23. aile)

19

20

21

22

23

24

Izdevumi, kas saistīti ar lauk­saimniecības (augkopības, lopkopības, iekšējo ūdeņu zivsaimniecī­bas un dārzko­pības) produk­cijas ražošanu, lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu

Izdevumi, kas saistīti ar ci­tiem saimnie­ciskās dar­bības veidiem, t.sk., dāvināto pamatlīdzekļu atlikusī vēr­tī­ba. Lauk­saim­nie­cības pro­dukcijas ra­žo­tā­jiem – kas nav attie­cināmi uz lauk­saim­nie­­cības pro­duk­­cijas ra­žo­šanu

Izdevumi, kas sadalāmi starp lauksaimnie­cību un citām nozarēm, pie­mērojot pro­porciju (ban­kas pakalpo­jumi, sakaru izdevumi u.c.)

Izdevumi, kas atbilstoši li­kuma “Par iedzīvotāju ienākuma no­dokli” 11. pan­ta ce­turtajai da­ļai nav uz­ska­tāmi par tā­diem iz­de­vu­miem, kas ir tieši saistīti ar saimniecisko darbību, t.sk., personīgam patēriņam iz­ņemtie līdzekļi, dāvinājumi

Izdevumi, kas nav attiecināmi uz ienākuma nodokļa ap­rē­ķi­nāšanu (pa­mat­līdzekļu iegāde, pievie­notās vērtības nodoklis, avan­sa mak­sājumi, kas neattiecas uz taksācijas gada ieņēmu­miem, izsnieg­tie aizdevumi, atdotie aiz­ņē­mumi u.c.). Sa­mak­­sātās pie­vie­­notās vēr­tī­bas nodokļa sum­­mas šajā ailē uzskaita tikai ar pie­vie­no­tās vērtības no­dokli aplie­kamā persona

Kopējie izde­vumi (19. aile + 20. aile +  21. aile + 22. aile + 23. aile)


Nākamajā „Lauku Lapā” pievērsīsimies izdevumu uzskaites atspoguļošanai vienkāršā ieraksta grāmatvedībā.

 

Publikācija informatīvā izdevumā "Lauku Lapa" Nr. 56

Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Linda Puriņa

 

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt

Izmanto iespēju!

Vai arī es varu saņemt ES atbalstu?

Reklāmkarogs

Atceries, lauku uzņēmēj!

Notikumu kalendārs

<<  Aprīlis 2014  >>
POTCPSS
    

Tuvākie notikumi

18.04.2014 - 09:00
Mājražotāju un amatnieku produkcijas Lieldienu tirdziņš
22.04.2014 - 10:00
Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” mācības
22.04.2014 - 10:00
Aizaugusī lauksaimniecības zeme – kā to izmantot lietderīgi. Kādu atbalstu mežam v...
22.04.2014 - 18:00
Saimnieks savā mežā - soli pa solim. Jaunaudžu kopšana
23.04.2014 - 10:00
Mācības Valsts Lauku tīkla aktivitātei "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības...
23.04.2014 - 10:00
Aktualitātes lauku iedzīvotājiem nodokļu likumdošanā un ES atbalstā lauksaimniecīb...
23.04.2014 - 13:00
Aktualitātes lauku iedzīvotājiem nodokļu likumdošanā un ES atbalstā lauksaimniecīb...
23.04.2014 - 10:00
Deg mežs! Ko darīt vispirms? Ko darīt, lai tā nenotiktu?

Jaunākie raksti